Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 0003/2012 Ob-1142/12 , Stran 111
Št. 0003/2012 Ob-1142/12
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo ZOFVI – UPB5, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11 – v nadalevanju: ZOFVI), 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 176/06 – ZJZP), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 – v nadaljevanju: Zakon o vrtcih) in na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/11), Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
Naziv in naslov koncedenta: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. I. Dejavnost, ki je predmet koncesije: Občina Cerklje na Gorenjskem bo podelila koncesijo za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ 7 oddelkov I. in II. starostnega obdobja. II. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Cerklje na Gorenjskem. III. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti: Občina Cerklje na Gorenjskem bo dodelila koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje desetih let, z možnostjo podaljšanja. Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost s 1. 9. 2012, to je s pričetkom šolskega leta 2012/13. IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije) Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje po določilih ZOFVI in Zakona o vrtcih ter naslednje pogoje: – je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, – ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za šolstvo in šport), – zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10), – ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09 in 105/10), – ima sprejet letni delovni načrt, – izvaja oziroma bo izvajal dnevni program, – bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem, – bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s področja predšolske vzgoje, – kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost. Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe. V. Merila za izbiro: – ocena objekta, prostora in opreme; – predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji; – število oddelkov v posameznem vrtcu oziroma na posamezni lokaciji. Podrobneje so merila opredeljena in ovrednotena v razpisni dokumentaciji. VI. Rok za prijavo na javni razpis Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom »Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudnik mora ponudbo posredovati do dne 28. 2. 2012 do 9. ure. Ponudbe poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. VII. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo 28. 2. 2012 ob 10. uri, v sejni sobi v 2. nadstropju Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Odpiranje ponudb bo javno, vodila ga bo strokovna komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, imenovana s strani župana. Na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki, predstavnik ponudnika se bo moral izkazati s pisnim pooblastilom. VIII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelil direktor občinske uprave z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Cerklje na Gorenjskem. IX. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta v času uradnih ur ter na spletni strani občine http://www.cerklje.si/ pod rubriko »Občina / Objave in razpisi«. Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po elektronski pošti na naslov: obcinacerklje@siol.net ali po faksu 04/28-15-820.
Občina Cerklje na Gorenjskem

AAA Zlata odličnost