Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 671-1/2012 Ob-1135/12 , Stran 110
Št. 671-1/2012 Ob-1135/12
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), 7. člena Pravilnika o financiranju letnega programa športa v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 2/10), 1. člena Letnega programa športa v Občini Postojna za leto 2012, 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10), ter sklepa župana Občine Postojna št. 671-1/2012 z dne 13. 1. 2012, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v Občini Postojna v letu 2012 (v nadaljevanju: razpis)
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih do naslednjih višin: 1. Programi interesne športne vzgoje, v vrednosti 4.000,00 € 1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok; 1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok; 1.3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov; 1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 2. Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vrednosti 141.500,00 € od tega občina sofinancira objekte v višini 50.000,00 € in dejavnost društev 91.500,00 €. 3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa, v vrednosti 10.000,00 € 3.1. Kakovostni šport; 3.2. Vrhunski šport. 4. Programi športne rekreacije in športa invalidov, v vrednosti 1.500,00 €, od tega: 4.1 Športna rekreacija, v vrednosti 500,00 €; 4.2 Šport invalidov, v vrednosti 1.000,00 €. 5. Programi razvojnih strokovnih nalog v športu, v vrednosti 10.500,00 € od tega: 5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, v vrednosti 2.000,00 €; 5.2. Organizacija športnih prireditev, v vrednosti 8.500,00 € od tega: 5.2.1 Organizacija športnih prireditev posebnega pomena 7.500,00 €; 5.2.2. Organizacija podelitve priznanj športnikom za športne dosežke 1.000,00 €. 6. Sredstva za delovanje društev, v vrednosti 2.500,00 € Vrednost razpisa znaša 170.000,00 €. II. Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji – nosilci in izvajalci športne dejavnosti v Občini Postojna, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Izvajalci športnih programov v Občini Postojna so: – športna društva in klubi, njihova združenja in zveze, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, – vrtci in osnovne šole, srednje,višje in visoke šole, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. Izvajalci, navedeni v prvem odstavku tega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo; – imeti sedež v Občini Postojna in izvajati športne programe namenjene občanom in občankam Občine Postojna; – imeti organizirano redno dejavnost najmanj 36 tednov v letu in biti registrirani najmanj eno leto od prijave na razpis; – imeti zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti; – imeti urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa; – so oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto. Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. III. Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov Pogoje, merila in normative za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju: merila) so obvezni in sestavni del Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Postojna. (Priloga 1) Vrednost programov in nalog je po pogojih, kriterijih in normativih izražena v točkah. IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. V. Vsebina prijave: prijave na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj, ki prijavlja več programov, mora za vsak posamičen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. VI. Rok in način predložitve prijave Prijavitelj mora vlogo poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Postojna, Ljub­ljanska cesta 4, 6230 Postojna ali oddati v sprejemni pisarni Občine Postojna v času uradnih ur najkasneje do 10. 2. 2012 ali tega dne oddati priporočeno na pošti. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis šport 2012«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov pošiljatelja. VII. Postopek obravnave prijav Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Če vloga ne bo v zahtevanem roku dopolnjena, bo zavržena. Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi meril pripravi predlog o sofinanciranju športnih programov, ki vsebuje oceno posameznih športnih programov v skladu z določbami meril. Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave s sklepom. Izbrani izvajalci programov bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 45 dneh. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Občine Postojna (www.postojna.si). Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas za realizacijo, pričakovane dosežke, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice in obveznosti. VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v informacijski pisarni Občine Postojna ali si natisnejo s spletne strani Občine Postojna (www.postojna.si). Dodatne informacije v vezi z razpisom lahko dobite na tel. 05/72-80-723.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti