Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 41001-4/2012 Ob-1130/12 , Stran 107
Št. 41001-4/2012 Ob-1130/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008) ter sklepom št. 41001-4/2012 o izvedbi javnega razpisa objavlja Mestna občina Maribor
javni razpis
za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: programski razpis JRPJI-KUL-2012)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 1. Predmet in cilji razpisa 1.1. Predmet razpisa je izbor celoletnih in za daljše obdobje načrtovanih javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov), ki jih bo v letu 2012 Mestna občina Maribor sofinancirala na področjih: – časopisno založniške dejavnosti in neprofitne knjižne dejavnosti, – umetniških programov in kulturno družbenih praks (vrhunski umetniški programi, neformalni kulturni programi, nove kulturne prakse, kulturna ustvarjalnost mladine), – nekomercialne medijske dejavnosti in kinematografske dejavnosti. 1.2. Pomen in uporaba pojma »program«: Izraz »program« se v tem razpisu uporablja za označevanje celovitih, zaokroženih in stabilno zasnovanih kulturnih dejavnosti z jasno opredeljenimi cilji in načrtom izvajanja, ki praviloma trajajo daljše obdobje. »Program« ni posamičen kulturni dogodek oziroma projekt, lahko pa vključuje niz kulturnih dogodkov, akcij oziroma projektov. 1.3. Namen javnega razpisa: Javni razpis je namenjen ohranjanju in razvoju za mesto pomembnih kulturnih programov, ki niso vključeni v programe javne službe oziroma v dejavnosti javnih zavodov na področju kulture. 1.4. Splošni cilji javnega razpisa so: – spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov in s tem trajnejšega zadovoljevanja kulturnih potreb; – spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše umetniške, založniško knjižne in medijske produkcije na območju Mestne občine Maribor; – spodbujanje programov, ki se sistematično posvečajo kulturni vzgoji in vključujejo mlade ustvarjalce; – spodbujanje deficitarnih kulturnih praks, ki se ne izvajajo v okviru javnih služb, ali se izvajajo v manjšem obsegu; – spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim neformalnim delovanjem posredujejo kulturne dobrine izven institucij v urbanem prostoru ali pa v soodvisnosti z njim; – podpiranje programov, ki se vključujejo v mednarodni prostor in s tem prispevajo k promociji Maribora v tujini in splošnem kulturnem razvoju Mestne občine Maribor; – povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju Mestne občine Maribor. Navedene ciljne opredelitve ter dosežen standard kulturnih dejavnosti v mestu predstavljajo vsebinska merila za izbor programov v javnem interesu, ki jih bo Mestna občina Maribor sofinancirala. Upravičeni nosilci programov v javnem interesu z zgornjimi cilji so lahko le organizacije s statusom pravne osebe, ki niso javni zavodi ali organizacije javnega prava, predlagan program pa mora upoštevati cilje in prioritete mestne kulturne politike, mora biti strokovno in vsebinsko relevanten, v predstavljenih načrtovanih vsebinah mora biti merljiv, uresničljiv ter časovno opredeljen. Sofinancirani bodo programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. 1.5. Sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju stroškov dela ter splošnih in programskih materialnih stroškov izbranih kulturnih organizacij. 1.6. Mestna občina Maribor bo izbrala predloge za sofinanciranje programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10). 2. Razpisna področja Mestna občina Maribor bo zagotovila sredstva za sofinanciranje programov na naslednjih razpisnih področjih za navedene vsebinske sklope znotraj razpisnih področij: 2.1. nepridobitna časopisna in knjižna založniška dejavnost: – sofinanciranje časopisne založniške dejavnosti je namenjeno programom, ki s svojo izdajateljsko dejavnostjo skrbijo za objave kritične misli ter analize sodobnih ter preteklih (zgodovinskih) kulturnih dogajanj v Mariboru in v širšem regionalnem prostoru ter s tem dajejo prostor kulturni in kulturno zgodovinski refleksiji, s čimer omogočajo artikulacijo kritične inteligence in njen vpliv na podobo Maribora; – sofinanciranje neprofitne knjižne založniške dejavnosti je namenjeno programom kvalitetnega izvirnega leposlovnega in humanističnega založništva del pretežno mariborskih avtorjev oziroma s tematiko o Mariboru in regiji. Ob izdajateljski dejavnosti so pomembna sestavina programov tudi dejavnosti, ki promovirajo knjigo in kulturo branja. 2.2. umetniška dejavnost in ustvarjalne kulturne prakse; v okviru področja je sofinanciranje namenjeno: – podpori vrhunskim umetniškim programom v lastni produkciji organizacij, ki so s svojimi mednarodno odmevnimi vrhunskimi dosežki (tekmovalnimi rezultati, strokovne ocene nastopov ipd.) posebej pomembne za mesto Maribor, ga mednarodno predstavljajo ter vzpostavljajo sodelovanja s priznanimi kulturnimi dejavniki v državi in v svetu, obenem pa permanentno skrbijo za umetniški razvoj novih generacij ustvarjalcev in poustvarjalcev; – programom t.i. neformalnih kulturnih praks s pričakovanimi pozitivnimi družbenimi učinki, pri čemer se z izrazom »neformalne kulturne prakse« označuje različne interdisciplinarne kulturne programe in transkulturne dejavnosti, ki delujejo izven institucij v tako imenovanem subkulturnem okolju ali v soodvisnosti z njim, za njihovo dejavnost pa so značilni multikulturalnost, neodvisnost organizacijskih in produkcijskih struktur, umetniško ustvarjanje, ki afirmira različne procese socialne emancipacije in družbene angažiranosti, spodbujanje skupnostnih in participatornih kulturnih aktivnosti, ter poudarek samopremisleku lastne kulturno-družbene vloge in raziskovanju subkulturnih dejavnosti; – programom novih kulturnih praks, ki temeljijo na raziskovanju, produkciji in postprodukciji na področju umetnosti novih medijev, oziroma je pri njihovem delovanju ključna uporaba novih tehnologij. Od izvajalcev se pričakuje, da v svojih programih zagotavljajo visoko raven umetniške ustvarjalnosti in strokovnega obvladovanja novih medijev ter da načrtno širijo dostopnost in vedenje o novih oblikah umetniškega izražanja in področjih kulturnega delovanja tudi v širšo kulturno javnost; – programom kulturne ustvarjalnosti mladih, ki omogočajo in vzgojno razvijajo kulturno ustvarjalnost dijakov mariborskih srednjih šol. Od programov se pričakuje povezovanje učnih vsebin s prostočasnimi kulturnimi aktivnostmi ter lastna produkcija na zadovoljivi umetniško ustvarjalni ravni; 2.3. medijska kulturna ustvarjalnost in kinematografska dejavnost: – sofinanciranje nekomercialne medijske dejavnosti, to je radijskih ali televizijskih programov, ki izpolnjujejo zahteve 80. oziroma 81. člena Zakona o medijih, pri čemer se sofinancira programe, namenjene kulturni produkciji in obveščanju o umetniških in širše kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih, športnih ipd. dogajanjih, katerih specifična ciljna publika so mladi (dijaki in študenti), mladi pa so v veliki meri vključeni tudi v ustvarjanje programskih vsebin; od prijavljenih programov se pričakuje, da bodo zagotavljali redno obveščanje o umetniških programih in ustvarjalnih kulturnih praksah v Mariboru, še zlasti o mladinski kulturni ustvarjalnosti ter o neformalnih in novih kulturnih praksah; – sofinanciranje programa nekomercialne kinematografske dejavnosti, to je programa, s katerim izvajalec vzpostavlja v mestu ponudbo različnih filmskih zvrsti, ki niso vključene v redno komercialno filmsko distribucijo in ki s specifično nekomercialno kinematografsko dejavnostjo prispeva k vzgoji filmske publike, širjenju kulturnih vrednot ter razvijanju kulturnih potreb. 3. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev Sredstva za sofinanciranje izbranih programov bo Mestna občina Maribor zagotovila s proračunom za leto 2012, predvidoma v ocenjeni višini za posamezne razpisne namene, in sicer na proračunskih postavkah: – 127101 Programi v javnem interesu (za nepridobitno časopisno in knjižno založniško dejavnost) 96.765 EUR, – 127102 Programi v javnem interesu (za umetniško ustvarjanje in posredovanje) 208.700 EUR, – 127103 Programi v javnem interesu (za nepridobitno medijsko in kinematografsko dejavnost) 42.000 EUR. Končna višina sredstev v letu 2012 za sofinanciranje programov v javnem interesu, ki bodo izbrani v postopkih tega razpisa, bo določena s posebnim sklepom župana, izdanim po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012. 4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju izbranih programov za njihovo izvajanje v letu 2012 in v okviru porabe proračunskih sredstev za leto 2012 do 31. 12. 2012. 5. Upravičene osebe Upravičene osebe, ki lahko podajo vloge za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu iz sredstev tega razpisa, so kulturne organizacije s statusom pravne osebe s sedežem v Mestni občini Maribor in so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod ali zasebna ustanova, oziroma so gospodarske organizacije, ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti na razpisnih področjih. Odgovorna oseba izvajalca programa v zadevah tega razpisa je odgovorna oseba upravičene osebe. 6. Upravičeni stroški Upravičene stroške sestavljajo stroški dela ter materialni stroški (programski stroški in neprogramski splošni stroški) izvajalca. Splošni neprogramski materialni stroški in stroški dela izvajalca, ki izvaja več programov oziroma dejavnosti, so upravičeni stroški samo v deležu, ki se nanaša na prijavljen program. V primeru prijave programa, ki sicer traja več let, so upravičeni stroški programa za financiranje iz tega razpisa le stroški, ki nastanejo v letu 2012 in so posledica izvajanja programa v letu 2012. Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Upravičeni stroški programa so stroški, – ki so povezani s prijavljenim programom in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo programa, – ki so v vlogi načrtovani in ob nastanku dokumentirani; nepredvideni nujni stroški programa lahko dosegajo največ 5 odstotkov skupnih načrtovanih stroškov programa, – so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede stroškovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – so/bodo dejansko nastali, – so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil. Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihodki izvajalca za prijavljen program večji od predvidenih izdatkov za upravičene stroške programa, se ustrezno zmanjša delež sredstev Mestne občine Maribor. Povečanje upravičenih stroškov programa ne povečuje sredstev Mestne občine Maribor. Upoštevaje razpoložljiva razpisna sredstva, oceno finančne konstrukcije prijavljenega programa ter ocenjene možnosti drugih virov financiranja programa se lahko Mestna občina Maribor odloči za sofinanciranje le dela upravičenih stroškov programa. Pri tem velja omejitev, da skupna sredstva financiranja prijavljenega programa iz javnih in drugih virov ne smejo presegati upravičenih stroškov programa, delež sredstev iz proračuna MO Maribor vključno s sredstvi institucij, ki jih financira MO Maribor, pa ne sme presegati 70 odstotkov prihodkov prijavitelja za prijavljeni program. 7. Pogoji za sodelovanje na razpisu 7.1. Vloge na razpis lahko vložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Izvajalec najmanj tri leta kvalitetno izvaja dejavnosti na razpisanem področju, na katerega sodi prijavljeni program, oziroma imajo nosilni prijaviteljevi izvajalci programa najmanj petletne izkušnje z izvajanjem primerljivih programov, pri čemer izvajalec izkaže kvalificiranost z referencami. Kakovost dosedanjega izvajanja programa oziroma referenc oceni strokovna komisija. 2. Izvajalec ima zagotovljene prostore in opremo, primerno za izvajanje prijavljenega programa. 3. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Mestne občine Maribor. Pogodbene obveze v primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Maribor za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov pa je izpolnil. 4. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona. Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene. 7.2. Drugi pogoji in omejitve za izvajalce: 1. Izvajalec lahko na razpis prijavi samo en program, v katerem navede izbrano razpisno področje ter vsebinski sklop, ki je osrednja oziroma najpomembnejša vsebina programa. Upoštevana bo le ena (prvo prispela) vloga izvajalca. 2. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati programa ali dela programa, ki je sofinanciran iz drugih razpisov MO Maribor. 3. Prijavitelji, ki so ali bodo pridobili sredstva za sofinanciranje prijavljenega programa ali svojih drugih programov oziroma projektov, ki jih izvajajo v letu 2012, od Zavoda Maribor 2012, prijavi obvezno priložijo kopije vseh pogodb o sofinanciranju, sklenjenih z Zavodom Maribor 2012. Prijavitelji, ki tovrstnega sofinanciranja nimajo, to potrdijo s posebno izjavo. 4. Izvajalec programa dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem programu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov. 7.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni programi: 1. Program sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega razpisa. 2. Program ni pridobitno naravnan. 3. Program je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in razvidno vsebinsko koncipiran. 4. Program ima razviden časovni plan in načrtovane učinke. 5. Program se organizacijsko in prostorsko izvaja na območju Mestne občine Maribor. 6. Program bo realiziran v letu 2012; če je zasnovan kot večletni program, so posebej načrtovane dejavnosti, ki bodo izvedene v letu 2012. 7. Program je izvedljiv – izvajalec ima potrebne prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre za izvedbo programa. 8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti vsebine programa, ki jih izvaja izključno v lastni produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci in vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi avtonomni izvajalci. 9. Program ima razdelan in uravnotežen finančni načrt, v katerem so odhodki usklajeni s prihodki, načrtovani stroški dela, splošni materialni in programski stroški pa ovrednoteni v okviru občih meril ter veljavne prakse na področju kulture v Republiki Sloveniji. Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili v vlogi. Vloge izvajalcev, ki niso upravičene osebe, ali ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz točke 7.1. v podtočkah 2 in 3, iz točke 7.2 v podtočkah 1 in 3 ter iz točke 7.3 v podtočkah 5 in 6, bodo izločene in zavržene kot neustrezne. Izpolnjevanje ostalih pogojev oceni strokovna komisija. 8. Kriteriji ocenjevanja Ocenjevalni kriteriji: 1. Kadrovski in materialni pogoji za izvedbo programa (do 15 točk). 2. Reference organizacije izvajalca v dosedanjem izvajanju programov na prijavljenem področju v Mestni občini Maribor (do 10 točk). 3. Umetniške oziroma strokovne reference oseb, ki bodo izvajale vsebine programa (do 10 točk). 4. Nacionalne – mednarodne reference izvajalca na razpisanih področjih (do 10 točk; velja le za vsebinski sklop vrhunski umetniški programi). 5. Izvajalec ima status organizacije posebnega pomena na področju kulture na podlagi Pravilnika o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 36/08, 4/10) (10 točk). 6. Raven kakovosti izpolnjevanja razpisanih vsebin, konceptualna zaokroženost, celovitost in jasno opredeljeni cilji programa (do 30 točk). 7. Program ima razviden časovni plan, njegovo izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi (do 15 točk). 8. Kakovost predstavitve programa v vlogi (do 10 točk). 9. Komercialna naravnanost programa (od 0 do –15 točk). 10. Program dopolnjuje in zaokrožuje programsko ponudbo na območju Mestne občine Maribor (do 10 točk). 11. Izvajalec v programu razvija prostovoljstvo (do 5 točk; velja le za vsebinska sklopa neformalni kulturni programi ter mladinska kulturna ustvarjalnost). 12. Program je realno finančno ovrednoten in uravnotežen (do 15 točk). 13. Delež lastnih sredstev izvajalca oziroma drugih sredstev v načrtovanih sredstvih za izvedbo programa, ki ne izvirajo iz proračuna Mestne občine Maribor ali sredstev za projekt EPK 2012 (do 10 točk). 9. Uporaba kriterijev Strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Maribor (sklep št. 03201-9/2008 in 9. 2. 2008, 31. 5. 2008, 23. 3. 2009, 13. 7. 2010) in jo sestavljajo predsedniki strokovnih komisij za posamezna področja kulture, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev iz predhodne točke razpisa. V izbor za sofinanciranje se uvrstijo programi z večjim številom doseženih točk med prijavljenimi programi za posamezen vsebinski sklop razpisnega področja, pri čemer pa morajo pri naslednjih kriterijih doseči vsaj minimalno število točk: pri kriteriju 6 najmanj 20 točk, pri kriteriju 7 najmanj 10 točk in pri kriteriju 9 ne manj kot -5 točk. V primeru enakega števila točk ima prednost program z večjim številom točk pri kriterijih z določenim minimalnim številom točk. Število odobrenih programov v posameznem vsebinskem sklopu je odvisno od celovitosti izpolnjevanja razpisnih ciljev, pri čemer lahko za sofinanciranje v posameznem vsebinskem sklopu strokovna komisija izbere največ tri programe. Pri predlogu višine odobrenih sredstev sofinanciranja za posamezen program upošteva strokovna komisija obseg razpoložljivih sredstev, kakovost programa in preglednost njegove finančne strukture, obseg in zahtevnost programa, možnost drugih virov financiranja ter število prejetih točk. Med izbranimi programi izvajalcev ni primerljiva višina odobrenih sredstev z višino prejetih točk. Za vsako od področij financiranja iz točke 3 tega razpisa bo določena tudi rezervna lista dodatnega financiranja izbranih programov v primeru neporabljenih sredstev, odstopov izvajalcev od izvedbe programov ipd. Župan na podlagi predloga strokovne komisije izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi in obsegu sofinanciranja, ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega programa. V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri povečan obseg sofinanciranja že odobrenega programa. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi sofinanciranja. Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju programov. 10. Razpisni rok: razpis se prične 20. 1. 2012 in se zaključi 20. 2. 2012. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec (obrazec št. 1), – izjave izvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2), – vzorec pogodbe za sofinanciranje programa (obrazec št. 3), – oprema ovojnice (obrazec št. 4). Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1), – podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2), – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, – podpisan in ustrezno potrjen oziroma žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 3). Obvezne priloge iz tretje alineje predhodnega odstavka so: – dokazilo o pravnem statusu, sedežu, registriranih dejavnostih in obdobju delovanja (izpisek AJPES iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev in iz katerega so razvidni: sedež organizacije, datum vpisa v register, glavna in druge registrirane dejavnosti), – podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosana izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika o sodelovanju (v primeru, da izvajalec v vlogi navaja partnersko sodelovanje z drugimi izvajalci), – dokazilo o pridobitvi statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture (v primeru, da ima izvajalec tak status), – dokazila o referencah nosilcev programa (v primeru, da izvajalec na razpisnem področju ne deluje vsaj tri leta), – kopije pogodb in aneksov z Zavodom Maribor 2012 ter pripadajoče programske priloge (v primeru sofinanciranja programov ali projektov prijavitelja iz sredstev projekta Evropska prestolnica kulture 2012). Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Maribor http://www.maribor.si (Razpisi in javne objave), natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo tudi na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, in sicer med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure). 12. Oddaja in dostava vlog Vloga na razpis mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse sestavine prijave ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. Izvajalci pošljejo svoje vloge v zaprti ovojnici po pošti (priporočeno s povratnico) na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom »Ne odpiraj – JRPJI-KUL-2012« ter s polnim nazivom in naslovom izvajalca programa (upravičena oseba) v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 4), ki ga je potrebno nalepiti na sprednjo stran ovojnice in izpolniti z zgornjimi podatki. Izvajalci lahko oddajo pravilno izpolnjene in zaprte ovojnice z vlogami v delovnem času tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, pritličje, pisarna št. 15. Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih uradih oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem. Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga JRPJI-KUL-2012«. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno s povratnico na pošto do vključno 20. 2. 2012, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor do dne 20. 2. 2012 do vključno 15. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah točke 11, oziroma ni poslana ali oddana na način, kot je zahtevan v točki 12 (velja tudi za dopolnitve vlog). Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje direktor urada. Komisija za odpiranje vlog bo pričela s postopkom odpiranja prispelih vlog dne 23. 2. 2012 ob 10. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vloge: – ki niso prispele pravočasno, – ki niso prispele po pošti oziroma niso bile vložene v sprejemni pisarni, – ki jih niso vložile upravičene osebe, – ki so druga ali nadaljnja vloga istega izvajalca (presežna vloga). Izvajalci, za katere bo po odpiranju vlog ugotovljeno, da so njihove vloge formalno nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvam vloge v določenem roku. Vloge, ki v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene ali bodo dopolnjene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka. Vlogo, ki ni pravočasna ali pravilno vložena, ni popolna, je ni vložila upravičena oseba ali je presežna, župan zavrže s sklepom. Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestil izvajalce o predlogu strokovne komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega programa. Izvajalcu bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. V primeru, da v času izdaje obvestil proračun Mestne občine Maribor za leto 2012 še ne bo sprejet, bodo v obvestilih predlagane vrednosti sofinanciranja le okvirne. Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil o sofinanciranju posameznega programa. Odločbe bodo izdane po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012, v odločbah bo upoštevan dejanski obseg proračunskih postavk za namene tega razpisa, zato se zneski sofinanciranja programov v odločbah lahko razlikujejo od okvirnih zneskov po predlogu komisije. Na osnovi odločbe bo Mestna občina Maribor z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa. V primerih, ko bo predlagano bistveno nižje sofinanciranje programa glede na predviden delež sredstev Mestne občine Maribor v finančni konstrukciji programa, prikazani v prijavnem obrazcu vloge, bo z izvajalcem pred podpisom pogodbe usklajena finančna konstrukcija in načrtovana izvedba programa. V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru programa ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor spremeni odločitev ter z izvajalcem programa ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če program ni izveden) Mestna občina Maribor razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor: Bojan Labovič (tel. 02 2201-291, e-pošta: bojan.labovic@maribor.si.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost