Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1126/12 , Stran 106
Ob-1126/12
Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine Beltinci o potrditvi letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja Občine Beltinci za leto 2011, sprejetega na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci dne 27. 1. 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin v lasti in solasti Občine Beltinci po metodi javnega zbiranja ponudb
I. Naziv in sedež prodajalke– organizatorke javnega zbiranja ponudb: Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščne cene Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine: a) parc. št. 1386/11 – njiva, v izmeri 673 m2 in parc. št. 1386/14 – pot, v izmeri 23 m2, obe v k.o. Beltinci. b) parc. št. 1386/13 – njiva, v izmeri 681 m2, v k.o. Beltinci. c) parc. št. 2828/2 – stanov. hiša, v izmeri 125 m2, gospod. poslopje, v izmeri 22 m2, dvorišče, v izmeri 838 m2, parc. št. 2828/1 – travnik, v izmeri 1131 m2, parc. št. 2827 – travnik, v izmeri 1042 m2, vse v k.o. Gančani. Nepremičnine pod točkama a) in b) predstavljajo v naravi nezazidana stavbna zemljišča v k.o. Beltinci, ki se nahajajo v območju zazidljivih predelov naselja Beltinci. Predmetne nepremičnine, ki so v celoti v lasti Občine Beltinci so komunalno opremljene (mimo njih pelje asfaltirana cesta, vodovod, elektrika, telefon, kabelska, ulična razsvetljava). Nepremičnine ležijo v SV delu naselja Beltinci in so locirane ob Vrtni ulici-pri osnovni šoli. Skladno z občinskim odlokom o PUP je na predmetnih nepremičninah dovoljena gradnja stanovanjskih hiš (dveh, ena na parcelah pod točko a) in ena pod točko b). Nepremičnine pod točko c) v k.o. Gančani – v zaselku Hraščice predstavljajo v naravi zazidano stavbno zemljišče (starejša stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem ter funkcionalno zemljišče-dvorišče (parc. št. 2828/2) in nezazidani stavbni zemljišči (parc. št. 2828/1 in parc. št. 2827, ki se nahajata v podaljšku prejšnje pracele). Mimo teh nepremičnin je speljana cesta, vodovodno omrežje, kanalizacija je v izgradnji. Na teh nepremičninah je v skladu s PUP dovoljena gradnja stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Občina Beltinci, ki je do 1/2 solastnica pot točko c) navedenih nepremičnin, na podlagi soglasja s preostalimi solastnicami teh nepremičnin zbira ponudbe za prodajo le teh v celoti. Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje pod točko a) je: 11.340,00 EUR (vse brez DDV), pod točko b): 11.100,00 EUR (vse brez DDV) in pod točko c) skupaj 27.980,00 EUR (vse brez davka oziroma brez DDV). Besedilo razpisa in obrazce za pripravo ponudb ter mapne kopije predmetnih parcel je v času javnega zbiranja ponudb mogoče dobiti v prostorih občinske uprave Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, vsak delovni dan od 8. do 15. ure in na spletni strani občine: www.beltinci.si. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja. IV. Pogoji prodaje: 1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene v obliki zasebne listine. 2. Nepremičnine pod točko a) pod točko b) in pod točko c) se prodajajo po sistemu »videno–kupljeno« in so proste vseh bremen. Pravno stanje nepremičnin je urejeno. 3. Prodajalka bo kot veljavne štela le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni nepremičnin. 4. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba v roku 15 dni po opravljenem izboru najboljšega ponudnika za posamezno nepremičnino oziroma za posamezni sklop. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku na podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Beltinci pravico zadržati vplačano varščino. 5. Izbrani ponudnik – kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. Zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalka izdala kupcu po prejemu celotne kupnine. 7. V izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiško­knjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec. 8. Izhodiščna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga bo kupec moral plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja za graditev objektov na predmetnih parcelah. 9. Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek-varščino v višini 10 % od izhodiščne cene za nepremičnino-parcelo, za katero daje ponudbo za nakup na podračun Občine Beltinci, št. 01202-0100011541 UJP Murska Sobota, z navedbo »Varščina za javni razpis za zbiranje ponudb za nakup parcel« z navedbo parcelne številke nepremičnine-zemljišča, za katero daje ponudbo. 10. Ponudbi mora ponudnik predložiti potrdilo o plačani varščini 10 % od izhodiščne cene nepremičnine. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se ne obrestuje. 11. Ponudnik je vezan na dano ponudbo 60 dni od dneva oddaje ponudbe. 12. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponujeno ceno za nepremičnine, ki so navedene pod točko a) oziroma b) oziroma c) in so predmet zbiranja ponudb ter izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki V – pogoji sodelovanja. 13. V primeru, da enako ceno ponudita dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. V. Pogoji sodelovanja: v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. VI. Vsebina ponudbe Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; – matično in davčno številko ponudnika; – fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnin, ki sta predmet ponudbe; – ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne nepremičnine; – lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 60 dni od dneva odpiranja ponudb; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena najkasneje do 6. 2. 2012 do 15. ure na naslov Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalke in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin Občine Beltinci. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov ponudnika. Prodajalka bo upoštevala le pravočasne in popolne ponudbe. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo javno v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, dne 9. 2. 2012 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pisnim pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka prodaje nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, imenovana s strani župana Občine Beltinci. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo za posamezni sklop nepremičnin izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo ponujeno ceno oziroma kupnino za nepremičnine iz točke a) oziroma iz točke b) oziroma iz točke c). Odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika bo na predlog komisije sprejel župan občine. 4. Ponudbe, ki bodo prispele na naslov prodajalke po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal ponudbo, katera vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 5. Prodajalka na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VIII. Informacije Pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v občinski upravi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Kontaktne osebe so: Venčeslav Smodiš, Tatjana Trstenjak, tel. 02/541-35-39, 02/541-35-64.
Občina Beltinci

AAA Zlata odličnost