Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 610-3/2012-3 Ob-1088/12 , Stran 104
Št. 610-3/2012-3 Ob-1088/12
Na podlagi 74. in členov od 100 do 104 Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1 (v nadaljevanju: MOL), objavlja
javni ciljni razpis
za izbor programskega upravitelja Vodnikove domačije, za obdobje 2012–2015 (v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka JPR1-Vodnikova domačija 2012–2015)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub­ljana. 1. Predmet in cilji razpisa ter programski parametri 1.1. Predmet razpisa Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Vodnikove domačije, Vodnikova 65, Ljub­ljana (v nadaljevanju: Vodnikova domačija), za obdobje treh let, in sicer od 2012 do 2015, z možnostjo podaljšanja. Program vključuje prireditvene, produkcijsko in izobraževalne vsebine s področja uprizoritvenih, glasbenih, likovnih in drugih umetniških in kulturnih praks. MOL bo z izbranim predlagateljem sklenila pogodbo o programskem upravljanju prostorov z obveznostjo rednega vzdrževanja. Vodnikova domačija, Vodnikova 65, Ljub­ljana, je vpisana v zemljiški knjigi pod vl. št. 35 in stoji na parc. št. 821/1, št. stavbe 35, sadovnjak, v izmeri 180,00 m2, stavbišče, v izmeri 319,00 m2 in dvorišče, v izmeri 500,00 m2. 1.2. Cilji razpisa MOL bo zagotovila pogoje za programsko upravljanje prostorov Vodnikove domačije v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – oživitev in nova programska zasnova Vodnikove domačije, ki vključuje različne kulturne dejavnosti; – povečati število obiskovalcev na najmanj 2000 letno; – skrb za hranjenje in prezentacijo dediščine Vodnikove domačije v sodelovanju z javnim zavodom Muzej in galerije mesta Ljub­ljane; – povezati program Vodnikove domačije z lokalnim okoljem in šolami. 1.3. Programski parametri Programska shema Vodnikove domačije mora obsegati naslednje minimalne programske deleže: – izvedba najmanj petih premiernih prireditev letno in najmanj petnajstih ponovitev s področja uprizoritvenih umetnosti; – izvedba najmanj osmih likovnih razstav in postavitev letno; – izvedba najmanj desetih glasbenih dogodkov letno; – izvedba najmanj treh sklopov glasbenih delavnic za otroke; – poskrbi se za najmanj trideset organiziranih vodstev po Vodnikovi zbirki; – v programsko shemo Vodnikove domačije so poleg programskega upravitelja vključeni najmanj trije programski partnerji, ki delujejo na področju kulture in letno izvedejo najmanj po tri dogodke. 1.4. Pomen izrazov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove, fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Programsko upravljane prostorov Vodnikove domačije je upravljanje prostorov v Vodnikovi domačiji z namenom zagotoviti kvalitetne produkcijske, prireditvene in izobraževalne vsebine s področja umetniške in kulturne dejavnosti ter zagotavljanje dostopnosti programa javnosti. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Splošni stroški delovanja so izdatki za blago in storitve, ki jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko enoto, ki so neodvisni od obsega izvajanja programa in se vežejo predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za izvajanje programa. Upravičena oseba je predlagatelj, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje. 1.5. Upravičenost stroškov V okviru ciljnega razpisa so razpisana sredstva namenjena kritju splošnih stroškov delovanja (obratovalni stroški), povezanih z delovanjem Vodnikove domačije, in programskih stroškov, povezanih z izvajanjem programa v Vodnikovi domačiji. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu 2.1. Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe): – so nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije in društva s statusom pravne osebe, ki so registrirane na območju MOL; – na razpisanem področju v vlogi producenta oziroma organizatorja delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: izpolnjena originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije); – da predložijo izjave najmanj treh programskih partnerjev, ki izražajo interes po dolgoročnem sooblikovanju programa v Vodnikovi domačiji (obvezno dokazilo: originalne izjave programskih partnerjev); – so bili v letu 2011 poslovno likvidni (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – upoštevajo programske parametre iz 1.3. točke razpisa pri pripravi programske sheme (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – da so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do MOL (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – da bodo skrbeli za hrambo in prezentacijo Vodnikove zbirke, v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljub­ljane (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – da so prijavo oddali na predpisanih obrazcih MOL, ki so del razpisne dokumentacije. 2.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev in prepoznih vlog. Mestna občina Ljub­ljana lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programskega upravitelja spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 2.3. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 – skl. US: U-I-263-05-6, 97/05 – odl.US: U-I-163/05-36, 100/05 – skl. US: U-I-296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 – odl. US: U-I-57/06-28). 3. Razpisni kriteriji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja Najvišje možno število prejetih točk je 100 točk. Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje in bo dosegel najmanj 80 točk. MOL bo izbrala programskega upravitelja po postopku, kot ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. 5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna vrednost razpisa za obdobje 2012–2015 znaša 180.000,00 €. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto bo izbrani predlagatelj črpal v istem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS. Z izbranim predlagateljem MOL sklene pogodbo o programskem upravljanju Vodnikove domačije. 7. Razpisni rok: ciljni razpis, oznaka JPR1-Vodnikova domačija za obdobje 2012–2015, se prične 20. 1. 2012 in zaključi 20. 2. 2012. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s finančno konstrukcijo), – prijavni obrazec 2 (originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje), – vzorec pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–2, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev trg 7, Ljub­ljana, med uradnimi urami vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi med 14. in 16. uro. Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo in (po predhodni najavi) v prostore Vodnikove domačije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html. MOL je dolžan v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti. 8.1. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub­ljana do vključno 20. 2. 2012 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na ciljni razpis, z oznako Vodnikova domačija 2012–2015. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 20. 2. 2012 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Ljub­ljana. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vsako vlogo predlagatelja, ki: – je ni vložila upravičena oseba; – ni pravočasna. 8.2 Dopolnjevanje vlog Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Vodnikova domačija 2012–2015«. 8.3. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Dario Seraval, svetovalec, e-pošta: dario.seraval@ljubljana.si; tel. 306-48-63, 031/221-636. 10. Uradne ure: uradne ure Mestne uprave MOL, Oddelka za kulturo so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen na Oddelku za kulturo, Mestne uprave, Mestne občine Ljub­ljana (Ambrožev trg 7, 1000 Ljub­ljana). 12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Mestna občina Ljub­ljana bo predlagatelje o izidih razpisa obvestila predvidoma v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost