Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 052-04/2011-1 Ob-1176/12 , Stran 100
Št. 052-04/2011-1 Ob-1176/12
Na podlagi: – Lokalne razvojne strategije Mislinjske in Dravske doline, 2007–2013, sprejete na občnem zboru LAS MDD dne 6. 12. 2007 – Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih projektov v okviru uresničevanja LRS za območje Mislinjske in Dravske doline 2007–2013«, sprejetem na seji Upravnega odbora LAS MDD dne 6. 11. 2007 – Javnega poziva za izbiro razvojnih projektov »Lokalne razvojne strategije Mislinjske in Dravske doline, 2007–2013« za leto 2010; objavljenega dne 1. 7. 2009 – Sklepa upravnega odbora LAS MDD z.b.o. o potrditvi Letnega izvedbenega načrta za 4. os, za leto 2010 (10. seja UO z dne 29. 9. 2009), – Pogodbe št. 032-00/2010-1 o sofinanciranju skupnih projektov iz »Lokalne razvojne strategije LAS MDD 2007–2013« za leto 2010 z dne 24. 3. 2010; – Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33151-10/2008/75 z dne 11. 6. 2010 o potrditvi projektov iz Letnega izvedbenega načrta LAS MDD za leto 2010, objavlja
javni razpis
za prevzem in izvedbo razvojnega projekta Atraktivnost Koroške turistične ponudbe (LIN 2010), Akronim: AKTP
1. Naziv in sedež naročnika: LAS MDD, Zadruga za razvoj podeželja z.b.o., Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Predmet razpisa Predmet razpisa je prevzem in izvedba razvojnega projekta Atraktivnost Koroške turistične ponudbe na območju LAS MDD z.b.o. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: za izvedbo projekta na območju LAS MDD z.b.o. je zagotovljenih 79.233 EUR za leto 2012 in 2013. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki se prijavijo na javni razpis: – kandidat je lahko pravna ali fizična oseba (s.p.), ki izpolnjuje pogoje in je sposobna izvesti razvojni projekt; – kandidat mora imeti sedež ali podružnico/poslovno enoto na območju ene od občin ustanoviteljic LAS MDD (občine: Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica) oziroma mora odpreti na tem območju projektno pisarno in projekt izvesti v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom; – vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je nosilec projekta; – vodja projekta ali strokovni vodja mora imeti v zadnjih petih letih delovne izkušnje s področja, ki ga predstavlja projekt; – kandidati morajo imeti najmanj 2 razvojna projekta s področja turizma v vrednosti 70.000,00 EUR za vsak projekt; – cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost, – najvišja možna višina sofinanciranja po tem razpisu ne sme preseči razpisanega zneska sofinanciranja za posamezni projekt in lahko predstavlja največ do 75 % celotne vrednosti projekta; – kandidati morajo v prijavi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo za celoten projekt; – predračun mora biti veljaven še 60 dni od roka za oddajo prijave; – pogoj za izstavitev zahtevka je: izveden, plačan in s strani naročnika prevzet predmet javnega naročila. Naročnik bo svoje obveznosti poravnal v roku (minimalno) 60 dni od dneva prejema pravilnega in popolnega zahtevka z vso potrebno dokumentacijo na svoj naslov; – kandidat mora ponuditi izvedbo vsebine javnega razpisa v celoti; – v primeru, da bo ponudnik izvedbo javnega razpisa vršil s podizvajalci, mora njihov seznam priložiti k ponudbi. Ne glede na število podizvajalcev je za izvedbo javnega naročila v odnosu do naročnika v celoti odgovoren ponudnik; – v primeru, da skupina kandidatov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov predložiti še ustrezen akt o skupni izvedbi naročila, – variante ponudbe niso dopustne. Kandidat lahko predloži le eno ponudbo; – vzpostavljeno vzdrževanje in trženje atrakcij ob zaključku projekta: smatra se, da je pogoj izpolnjen kolikor prevzemnik projekta zagotovi vzdrževanje atrakcij, ki bodo razvite v sklopu projekta vsaj za obdobje petih let od zaključka projekta in sicer v lastni režiji ali z veljavno pogodbo z drugim izvajalcem vzdrževanja vzpostavljenih atrakcij; – bančna garancija za dobro izvedbo prevzetih pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe (v obrazcih izjava); – izjava, da je kandidat seznanjen s potrebnim predfinanciranjem projekta (izbrani prevzemnik projekta bo moral ob predložitvi zahtevkov za povrnitev stroškov izvedbe projekta, ki jih naslovi na naročnika, imeti dokazila o plačanih stroških za posamezno fazo) ter da ima za izvedbo razvojnega projekta zadostna lastna finančna sredstva. Kot lastna sredstva se smatrajo tudi finančna posojila pri bankah, najeta za namen izvedbe projekta. 4. Roki in način prijave Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko na naslov: LAS MDD, Zadruga za razvoj podeželja z.b.o., Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, ali osebno v pisarno (3 nadstropje, soba št. 314/III)., s pripisom »Prijava na javni razpis – AKTP«, in sicer najkasneje 20 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Obrazci so na spletni strani LAS MDD. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v navedenih prostorih. Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka in jih bo neodprte vrnil ponudnikom. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudnik ponudbo sestavi tako, da izpolni, podpiše in žigosa priložene obrazce. Priložen vzorec pogodbe parafira na vsaki strani in ga priloži ponudbi. 5. Vsebina vloge: Vloga mora vsebovati (obvezne sestavine): – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1: PONUDBA, PODATKI O PONUDNIKU; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2: PREDRAČUN; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-4: IZJAVA; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-5:REFERENCE STROKOVNEGA VODJE PROJEKTA; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-6: SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE; – Izpolnjen, podpisan, na vsaki strani parafiran in žigosan obrazec OBR-7: VZOREC POGODBE; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-8:SPECIFIKACIJA CENE; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-9:OPIS STORITEV; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-10:REFERENCE PONUDNIKA; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-11: VZOREC IZJAVE BANKE; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-12: VZOREC BANČNE GARANCIJE; – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-13: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJA. 6. Merila in kriteriji Pri vrednotenju in izboru vloge se upošteva naslednja merila in kriterije: Ponudnik lahko dobi največ 100 točk; največ 60 točk po merilu cena in največ 40 točk po merilu tehnična ustreznost. Ekonomsko najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere največje število točk. V primeru enakega izida najugodnejših ponudb bo izbran ponudnik, ki bo pri merilu cena dodal najvišjo vrednost sofinanciranja k znesku, ki ga zagotavlja naročnik. A. Cena Merilo cena predstavlja skupaj največ 60 točk. Točke pri merilu cena bodo določene glede na odstotek dodane vrednosti sofinanciranja ponudnika k znesku 79.233,00 EUR, ki ga zagotavlja naročnik, glede na spodnjo tabelo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B. Tehnična ustreznost Merilo tehnična ustreznost predstavlja skupaj največ 40 točk. Točke pri merilu tehnična ustreznost bodo določene po naslednjih kriterijih: Tehnična sposobnost, skupaj največ 40 točk, se meri na podlagi predloženega Seznama ponudnikovih referenčnih projektov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Informiranje kandidatov: zahtevane obrazce dobite na spletni strani LAS MDD z.b.o. http://www.lasmdd.si. Kontaktna oseba naročnika: Marija Praznik. Morebitna vprašanja naj kandidati pošljejo izključno na e-naslov: lasmdd@siol.net. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni. Z izbranim kandidatom bo podpisana pogodba o sofinanciranju in izvajanju razvojnega projekta AKTP v okviru uresničevanja »Lokalne razvojne strategije Mislinjske in Dravske doline za obdobje 2007–2013« za leto 2010 (LIN 2010) v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o izbiri. Rok izvedbe razpisanih storitev je: prva faza do 10. 4. 2012, druga faza do 20. 9. 2012. 8. Priloge: – OBR-1: PONUDBA, PODATKI O PONUDNIKU; – OBR-2: PREDRAČUN; – OBR-3: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV; – OBR-4: IZJAVA; – OBR-5:REFERENCE STROKOVNEGA VODJE PROJEKTA; – OBR-6: SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE; – OBR-7: VZOREC POGODBE; – OBR-8:SPECIFIKACIJA CENE; – OBR-9:OPIS STORITEV; – OBR-10:REFERENCE PONUDNIKA; – OBR-11: VZOREC IZJAVE BANKE; – OBR-12: VZOREC BANČNE GA­RANCIJE; – OBR-13: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJA. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Operacija se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013, ukrepi 4. osi Leader. Sofinancerska sredstva so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za razvoj podeželja in občin ustanoviteljic LAS MDD. Razmerje med namenskimi sredstvi EU in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe je 80 % EU in 20 % SLO. Z nepovratnimi sredstvi iz 4. osi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške projekta v višini 40 % vseh potrjenih upravičenih izdatkov. DDV ni upravičen strošek. Sofinanciranje iz sredstev LAS MDD, skupaj s sredstvi 4. osi, ne sme preseči 75 % vseh stroškov projekta.
LAS MDD, Zadruga za razvoj podeželja z.b.o

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti