Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 1811-11-0511 Ob-1187/12 , Stran 99
Št. 1811-11-0511 Ob-1187/12
Na podlagi 106. i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) ter Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljub­ljana, objavlja
javni razpis
za financiranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v letu 2012
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000 Ljub­ljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje razvojnih projektov slovenskih nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO), ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči za naslednje sklope: Sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu Sklop B: Razvojni projekti v podsaharski Afriki Predmet javnega razpisa ne obsega mednarodne humanitarne pomoči kot dela mednarodnega razvojnega sodelovanja. Posamezna NVO se lahko prijavi na več kot en sklop. Za vsak sklop se pripravi ločena prijava. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli prekliče. 3. Okvirna višina razpisanih sredstev Ministrstvo bo za financiranje razvojnih projektov slovenskih NVO, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči v letu 2012 namenilo sredstva v skupni višini do 90.000 EUR: – v sklopu A za dva projekta do 15.000 EUR; – v sklopu B za tri projekte do 20.000 EUR. Če po ocenjevanju prispelih projektnih predlogov ostane določen del sredstev pri posameznem sklopu ali ključu razpisa nerazdeljen, se ministrstvo lahko odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na drugi sklop razpisa ali po drugačnem ključu. V pogodbi o financiranju se ministrstvo in NVO lahko dogovorita, da bo projekt razdeljen v več smiselno zaključenih celot v obdobju izvajanja projekta, in določita pogoje za fazno financiranje. 4. Pogoji za prijavo Za NVO se za potrebe tega razpisa šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. Na razpis se lahko prijavijo NVO ustanovljene na podlagi Zakona o društvih – UPB2 (Uradni list RS, št. 64/11, v nadaljevanju ZDru-1), Zakona o ustanovah – UPB1 (Uradni list RS, št. 70/05, v nadaljevanju ZU) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, v nadaljevanju ZZ) (samo zasebni zavodi), humanitarne organizacije, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 28/03, v nadaljevanju ZHO, ter verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. NVO, ki se bodo prijavljale na razpis, morajo izkazati kontinuirano delovanje na področju mednarodnega razvoja ter imeti ustrezne izkušnje in reference izvedenih projektov, financiranih na podlagi predhodnih javnih razpisov ministrstev v Republiki Sloveniji, javnih razpisov Evropske komisije oziroma razpisov drugih donatorjev. Navedeno NVO izkazuje z vsaj dvema projektoma z omenjenega področja, financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih 5 letih. Izkušnje z delovanjem na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, pri čemer mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj 4 razvojnih projektov v zadnji 5 letih. NVO lahko na razpis prijavi projekte, ki bodo potekali v letu 2012 in bodo zaključeni do 15. oktobra 2012. 5. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: Kvaliteta predloga (do 75 točk) Trajnost rezultatov projekta (do 35 točk) Finančna konstrukcija projekta (do 30 točk) Reference (do 15 točk) Projekti bodo izbrani po posameznih sklopih. Financirali se bodo tisti projekti NVO, ki bodo po posameznem sklopu na podlagi navedenih meril dobili največ točk. V primeru, da noben projekt v posameznem sklopu ne doseže vsaj 60 odstotkov točk, se financirajo projekti drugega sklopa, ki ta prag dosegajo. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rok za oddajo vlog je 13. februar 2012. Pisne vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljub­ljana. Vloga se lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno prinesene vloge morajo vlagatelji oddati v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti zadnji dan roka (poštni žig 13. 2. 2012). Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki je žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika vlagatelja oziroma od njega pooblaščene osebe, in v dveh kopijah, ki ustrezata originalu, en dodaten izvod originalne vloge s prilogami pa v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu. Priloge k originalnemu izvodu so lahko predložene kot kopije, ki morajo ustrezati originalu. Vloge in priloge naj ne bodo vezane s spiralo. Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora izkazovati popoln naslov vlagatelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za financiranje projektov NVO s področja MRS«, kot je razvidno iz obrazca št. 8 razpisne dokumentacije. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 16. februarja 2012 ob 10. uri, v prostorih ministrstva. Vloge odpira in ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Zavržejo se vloge: – ki niso vložene v roku in na način, kot je določen v 6. točki besedila razpisa; – ki ne vsebujejo vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, ter niso dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Vloge, ki prispejo prepozno, se neodprte vrnejo pošiljatelju. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo lahko komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlagatelje pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar ne daljšega od 15 dni. Zavrnejo se vloge: – s pomanjkljivo dokumentacijo, ki niso dopolnjene v roku za dopolnitev; – ki ne izpolnjujejo vsebinskih pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji; – ki ne dosegajo zadostnega števila točk strokovne komisije. O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje zadeve na podlagi predloga strokovne komisije. 8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: NVO, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od prispetja popolnih vlog. 9. Sklenitev pogodb Ministrstvo z NVO, izbranimi na razpisu, sklene Pogodbe o financiranju. NVO se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je izvajalec odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. Zoper sklep o zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi s sklepom odloči minister za zunanje zadeve v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. NVO, kateri so dodeljena sredstva in za katero se ob izteku sklenjene pogodbe ugotovi, da je kršila pogodbena določila, se ob morebitni prijavi na naslednji javni razpis ministrstva le-to upošteva kot negativna referenca. Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na katerih je objavljena razpisna dokumentacija. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »javni razpisi«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na e-naslovu: razvoj.mzz@gov.si ali na tel. 01/478-21-71. Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti