Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

18. Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Davčno upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem, stran 40.

Na podlagi osmega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
O POTRDITVI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED DAVČNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN GENERALNIM DIREKTORATOM DAVČNE IN CARINSKE UPRAVE NIZOZEMSKE O IZMENJAVI INFORMACIJ V ZVEZI Z NEPOSREDNIM OBDAVČEVANJEM
1. člen
Potrdi se Memorandum o soglasju med Davčno upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem, podpisan v Ljubljani 13. januarja 2012.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
Naslov
Memorandum o soglasju med Davčno upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem
Uvod
Davčna uprava Republike Slovenije in Generalni direktorat Davčne in carinske uprave Nizozemske, v nadaljevanju pogodbenika, sta se v želji po krepitvi medsebojnega sodelovanja pri zadevah neposrednega obdavčevanja dogovorila:
Splošne določbe
1. člen
Pravna podlaga
Pristojna organa iz 2. člena tega memoranduma si bosta ob upoštevanju določb Direktive Sveta št. 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčenja zavarovalnih premij ter 26. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, podpisane v Ljubljani 30. junija 2004, avtomatično izmenjavala informacije.
2. člen
Pristojna organa
1. Za uporabo tega memoranduma o soglasju sta pristojna organa:
v Republiki Sloveniji:
Davčna uprava Republike Slovenije;
na Nizozemskem:
Minister za finance ali njegov pooblaščeni predstavnik.
2. Pogodbenika se bosta z izmenjavo pisem obveščala o imenih in naslovih pooblaščenih predstavnikov ter vseh njihovih spremembah.
Izmenjava informacij
3. člen
Avtomatična izmenjava informacij
1. Pristojna organa Slovenije in Nizozemske si bosta avtomatično zagotavljala informacije o:
a) nepremičnem premoženju (koda 6 OECD):
Nizozemska: o lastništvu in vrednosti nepremičnega premoženja;
Slovenija: o dohodku in lastništvu nepremičnega premoženja;
b) dividendah (koda 10 OECD, brez obveznosti za Nizozemsko);
c) licenčninah in avtorskih honorarjih (koda 12 OECD, brez obveznosti za Nizozemsko);
d) dohodku iz samostojnih osebnih storitev (koda 14 OECD);
e) dohodku iz odvisnih osebnih storitev (koda 15 OECD);
f) plačilih direktorjem (koda 16 OECD);
g) dohodku iz dejavnosti umetnika ali športnika (koda 17 OECD);
h) pokojninah, rentah in plačilih v okviru socialnega varstva (koda 18 in 19 OECD);
i) plačilih študentom za izobraževanje in usposabljanje (koda 20 OECD);
j) drugih dohodkih (koda 21 OECD).
2. Informacije iz prvega odstavka se zagotavljajo redno in najmanj enkrat letno v devetih mesecih po koncu davčnega leta, na katero se nanašajo.
3. Če bi se izkazalo, da so informacije, zagotovljene v okviru avtomatične izmenjave, netočne ali nepopolne, se morata pristojna organa o tem obvestiti v najkrajšem mogočem času.
4. člen
Naključne ciljne skupine
Pristojna organa se lahko z izmenjavo pisem dogovorita, da si bosta določeno obdobje avtomatično izmenjavala druge vrste informacij od tistih, ki so navedene zgoraj.
5. člen
Navzočnost davčnih uslužbencev ene države na ozemlju druge države
1. Na zaprosilo pristojnega organa ene države lahko pristojni organ druge države dovoli, da so davčni uslužbenci prve države navzoči pri opravljanju tistih delov davčnega nadzora v zaprošeni državi, ki so zanje pomembni.
2. Zaprosila za dovolitev navzočnosti davčnih uslužbencev ene države pri opravljanju davčnega nadzora na ozemlju druge države se dajo v posebnih primerih. Zlasti se nanašajo na:
a) primere, ko obstajajo znaki za čezmejne nepravilnosti ali izogibanje davkom;
b) zapletene primere, v katerih je navzočnost davčnih uslužbencev zaželena;
c) primere, v katerih se bliža potek roka zastaranja in v katerih bi navzočnost davčnih uslužbencev lahko pospešila nadzor;
d) nadzore v okviru dogovorjenega dvostranskega ali večstranskega nadzora, vključno s sočasnimi davčnimi nadzori.
3. Pristojni organ države prosilke predloži pisno zaprosilo za dovolitev navzočnosti davčnih uslužbencev. V zaprosilu je treba utemeljiti, zakaj je navzočnost davčnega uslužbenca zaželena, in na kratko opisati primer. Pristojni organ zaprošene države o zaprosilu odloči v najkrajšem mogočem času, a najpozneje v dveh mesecih po prejemu zaprosila.
4. Pristojni organ zaprošene države sprejme vse odločitve v zvezi z opravljanjem davčnega nadzora. Pristojni organ zaprošene države obvesti pristojni organ države prosilke o podrobnostih nadzora.
5. Pristojni organ zaprošene države lahko zavrne zaprosilo, pri čemer navede razloge za svojo določitev.
Različne določbe
6. člen
Različne določbe
1. Pristojna organa se po potrebi posvetujeta o načinu izpolnjevanja obveznosti iz tega memoranduma.
2. Informacije iz 3. člena tega memoranduma, se po možnosti predložijo elektronsko prek omrežja CCN v standardnem formatu OECD (najnovejša različica) ali na papirju.
3. Informacije, ki se izmenjavajo, vsebujejo, če so na voljo, davčne številke in/ali osebne identifikacijske podatke (datum rojstva, ime in naslov). To velja za informacije iz obeh držav.
Končne določbe
7. člen
Začetek veljavnosti, spremembe, prenehanje
1. Ta memorandum začne veljati šestdeset dni po podpisu, pri čemer ga lahko pogodbenika kadar koli spremenita s pisnim dogovorom. Memorandum se bo prvič začel uporabljati za informacije, ki se nanašajo na davčno leto 2011.
2. Ta memorandum velja nedoločen čas. Pogodbenik ga lahko odpove s pisnim uradnim obvestilom, pri čemer memorandum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega obvestila.
8. člen
Krajši naslov
Ta memorandum se lahko imenuje tudi »Memorandum o soglasju med Slovenijo in Nizozemsko o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem«.
9. člen
Ovrednotenje
1. Ta memorandum se ovrednoti pet let po začetku njegove veljavnosti.
2. Kljub temu se lahko vprašanja v zvezi z memorandumom kadar koli obravnavajo na prošnjo enega od pristojnih organov.
Podpis
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 13. januarja 2012 v slovenskem, nizozemskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Davčno upravo
Republike Slovenije
 
Mojca Centa l.r.
Generalna direktorica
 
Za Generalni direktorat
Davčne in carinske uprave
Nizozemske
 
Theo Poolen l.r.
Namestnik generalnega
direktorja
Title
Memorandum of Understanding between the Tax Administration of the Republic of Slovenia and the Directorate-General of the Tax and Customs Administration of the Netherlands regarding the exchange of information in direct tax matters.
Preamble
The Tax Administration of the Republic of Slovenia and the Directorate-General of the Tax and Customs Administration of the Netherlands, hereinafter: the “Parties”, considering the desire to intensify mutual cooperation in direct tax matters, have agreed the following.
General provisions
Article 1
Legal basis
Pursuant to the provisions of Council Directive no. 77/799/EEC of 19 December 1977 on mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxes and insurance tax, and article 26 of the Convention between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed in Ljubljana on 30 June 2004, the competent authorities referred to in article 2 of this Memorandum will exchange information automatically.
Article 2
Competent authorities
1. For the application of this Memorandum of Understanding the competent authorities are:
in the Republic of Slovenia:
the Tax Administration of the Republic of Slovenia.
in the Netherlands:
the Minister of Finance or his authorised representative.
2. The Parties will inform each other by exchange of letters about the names and addresses of the authorised representatives concerned and about any subsequent changes in these representatives.
Exchange of information
Article 3
Automatic exchange of information
1. The competent authorities of Slovenia and the Netherlands will automatically provide each other with information about:
a) Information on immovable property (OECD code 6);
as far as the Netherlands is concerned: ownership and value of immovable property;
as far as Slovenia is concerned: income and ownership of immovable property;
b) Dividends (OECD code 10, no obligation for the Netherlands);
c) Royalty’s (OECD code 12, no obligation for the Netherlands);
d) Income from independent personal services (OECD code 14);
e) Income from dependent personal services (OECD code 15);
f) Directors’ fees (OECD code 16);
g) Income derived from activities of an artist of sportsman (OECD code 17);
h) Pensions, annuities and social security payments (OECD codes 18 and 19);
i) Payments to students for education and training (OECD code 20);
j) Other income (OECD code 21).
2. The information referred to in paragraph 1 is provided periodically and at least once a year, within nine months following the end of the fiscal year it relates to.
3. If it should appear that the information -provided within the scope of the automatic exchange- is incorrect or incomplete, the competent authorities are obliged to contact each other about this as soon as possible.
Article 4
Incidental target group campaigns
The competent authorities can agree by exchange of letters to exchange categories of information, other than the above-mentioned categories, automatically for a certain period.
Article 5
The presence of tax officials of one State on the territory of the other State
1. At the request of the competent authority of one of the States, the competent authority of the other State can allow tax officials of the former State to be present at the execution of those parts of a tax examination in the requested State, that are important to them.
2. Requests to allow the presence of tax officials of one State at the execution of an examination on the territory of the other State are made in special cases. It especially concerns:
a) cases in which there are indications for cross-border irregularities or the avoidance of taxes;
b) complex cases that make the presence of the tax officials desirable;
c) cases in which a limitation period threatens to expire and in which the presence of the tax officials may expedite the examination;
d) examinations within the scope of an agreed bilateral or multilateral examination, including simultaneous tax examinations.
3. A request for the presence of tax officials is submitted in writing by the competent authority of the requesting State. The request substantiates the desirability of the presence of tax officials and provides a short description of the case. The competent authority of the requested State decides on the request as soon as possible, however within two months (at the most) after receipt of the request.
4. All decisions regarding the execution of the tax examination are taken by the competent authority of the requested State. The competent authority of the requested State informs the competent authority of the requesting State about the details of an examination.
5. The competent authority of the requested State can refuse the request, giving the grounds for this decision.
Various provisions
Article 6
Various provisions
1. If necessary, the competent authorities confer about the way in which the obligations resulting from this Memorandum are executed.
2. The information referred to in article 3 of this Memorandum is provided – if possible – electronically via the CCN Mail System in the standard OECD format (most recent version), or on paper.
3. The information to be exchanged includes, if available, the TIN numbers and/or information for personal identification (date of birth, name and address). This relates to the information from both States.
Final provisions
Article 7
Commencement. Amendments. Termination.
1. This Memorandum enters into force sixty days after its signature and can be amended at any time after written agreement between the Parties. The Memorandum will be applicable for the first time to information regarding the fiscal year 2011.
2. This Memorandum enters into force for an indefinite period. It may be terminated by means of a written notification by one of the Parties and ends six months after receipt of such notification.
Article 8
Short title
This Memorandum may be referred to as “Memorandum of Understanding between Slovenia and the Netherlands on the exchange of information in direct tax matters”.
Article 9
Evaluation
1. This Memorandum will be evaluated five years after the date of commencement.
2. However, questions with regard to this Memorandum can be taken up at any time at the request of one of the competent authorities.
Signature
Done in duplicate at Ljubljana this 13th day of January 2012, in the Slovenian, Netherlands and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences in the interpretation, the English text shall prevail.
On behalf
of the Tax Administration
of the Republic
of Slovenia,
 
Mojca Centa (s),
Director General
 
On behalf
of the Directorate-General
for the Tax and Customs
Administration
of the Netherlands,
 
Theo Poolen (s),
Deputy Director General
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za finance – Davčna uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 51002-6/2012
Ljubljana, dne 5. aprila 2012
EVA 2012-1811-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(*) Besedilo memoranduma v nizozemskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost