Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3448. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila, stran 8980.

Za izvajanje 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 98/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 12/11) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določata pristojna organa za spremljanje vnosa aditivov, pristojni organ za poročanje Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane, pristojni organi za izvajanje uradnega nadzora in sankcije za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo komisije (EU) št. 238/2010 z dne 22. marca 2010 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahteve po označevanju pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola in nekatera živilska barvila (UL L št. 75 z dne 23. 3. 2010, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1333/2008/ES),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 675/2012 z dne 23. julija 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe smukca (E 553b) in karnauba voska (E 903) na neolupljenih obarvanih trdo kuhanih jajcih ter uporabe šelaka (E 904) na neolupljenih trdo kuhanih jajcih (UL L št. 196 z dne 24. 7. 2012, str. 52),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1130/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembah Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah za živila in hranilih (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2011, str. 178), in
– Uredbe Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2012, str. 1)«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano« nadomesti z besedilom »Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje«.
KONČNE DOLOČBE
4. člen
1. decembra 2012 preneha veljati Pravilnik o merilih čistosti za aditive (Uradni list RS, št. 72/10 in 17/11).
5. člen
1. junija 2013 preneha veljati Pravilnik o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 100/10, 17/11 in 84/11).
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-51/2012
Ljubljana, dne 8. novembra 2012
EVA 2012-2330-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost