Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3447. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb, stran 8980.

Na podlagi 12. člena Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10, 87/11 in 55/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
1. člen
V Uredbi o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 60/10) se v 2. členu za besedo »investicij« doda besedilo »ali obratnih sredstev«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se na koncu pete alinee vejica nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi:
»Pri vlogah za financiranje obratnih sredstev mora dokumentacija vključevati zadnje revidirane računovodske izkaze ali nerevidirano bilanco stanja na zadnji dan četrtletja pred vložitvijo vloge in načrt povečanja deleža kapitala, če je na dan vložitve vloge delež kapitala manjši od 35 % obveznosti do virov sredstev.«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– za financiranje investicij okvirno vsebino investicijskega programa, ki ga mora predložiti gospodarska družba, in vzorec izjave kreditodajalke, iz katere je razvidno, da kreditodajalka potrjuje predloženi investicijski program gospodarske družbe; za financiranje obratnih sredstev navedbo, da sta obvezni del dokumentacije tudi načrt financiranja obratnih sredstev in enoletni načrt denarnih tokov,«.
Za osmo alineo se doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– vzorec morebitne poroštvene izjave po tretji alinei tretjega odstavka 4. člena zakona,«.
Dosedanje deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alinea prvega odstavka postanejo deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea tega odstavka.
V drugem odstavku se na koncu druge alinee pred vejico doda besedilo »in preverjanja namenske porabe kredita«.
Na koncu dvanajste alienee se črta beseda »in« in se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
»– pri poroštvih za financiranje obratnih sredstev določbo, da je ustanovitev zavarovanja v korist Republike Slovenije po tretji alinei tretjega odstavka 4. člena zakona pogoj za veljavnost poroštvene pogodbe po tem členu,«.
Dosedanja trinajsta alinea postane štirinajsta alinea.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se pred besedo »enako« doda besedilo »v vseh bistvenih določbah«.
4. člen
V 7. členu se v tretji alinei črta besedilo »z običajno bančno prakso in«.
5. člen
Tretji in četrti odstavek 9. člena se črtata.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-66/2012
Ljubljana, dne 8. novembra 2012
EVA 2012-1611-0062
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost