Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3445. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, stran 8972.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12), četrtega odstavka 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), osmega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter petega odstavka 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11) se v 4., 13., 18., 24., 26., 36., 41., 92., 95., 97., 98., 102., 103., 106., 107., 109., 111., 114., 117., 121. in 126. členu kratica »MKGP« nadomesti s kratico »MKO«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se besedilo »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP)« nadomesti z besedilom »Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO)«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 121/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2012 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji (UL L št. 44 z dne 16. 2. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1290/2005/ES),«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 171 z dne 23. 6. 2006, str. 90), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 375/2012 z dne 2. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 885/2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 118 z dne 3. 5. 2012, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 885/2006/ES),«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),«.
3. člen
V 3. členu se v 2. točki za besedo »ki« doda besedilo »je vložila vlogo na javni razpis in«.
V 3. točki se besedilo »se za končnega prejemnika sredstev šteje nosilec projekta« nadomesti z besedilom »je končni prejemnik sredstev oseba iz drugega odstavka 96. člena te uredbe«.
V 4. točki se besedilo »ena zaposlena oseba za polni delovni čas« nadomesti z besedilom »oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se v 3. točki kratica »ZKme-1« nadomesti z besedilom »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1)«.
5. člen
V četrtem odstavku 10. člena se številka »5.000.000« nadomesti s številko »3.000.000«.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 1. točki pod b) beseda »obsega« nadomesti z besedilom »ima v upravljanju«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. za izračun primerljivih kmetijskih površin iz prejšnje točke se upoštevajo podatki o ugotovljeni površini in o rabi GERK iz zadnje oddane zbirne vloge. Število primerljivih kmetijskih površinah se izračuna v skladu s šestnajstim odstavkom 120. člena te uredbe;«.
Za 2. točko se dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. če se prevzem kmetije izvede na podlagi prenosa živali, se kot stanje upošteva število rejnih živali iz zadnje oddane zbirne vloge. Za izračun GVŽ se upoštevajo podatki iz obrazca za preračun GVŽ iz zadnje zbirne vloge. Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora imetnik živali in vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali, ki jo vodi MKO,
– preneseni morajo biti vsi gospodarski objekti za rejo živali skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti ali solastnini prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja,
– prenesene morajo biti vse kmetijske površine, ki so v lasti ali solastnini prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja;
4. če se prevzem kmetije izvede na podlagi prenosa čebeljih družin, se kot stanje upošteva število čebeljih družin v registru čebelnjakov na dan oddaje vloge na javni razpis, ki ga vodi MKO. Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora imetnik čebeljih družin in vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi MKO,
– preneseni morajo biti vsi gospodarski objekti za rejo živali skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti ali solastnini prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja,
– prenesene morajo biti vse kmetijske površine, ki so v lasti ali solastnini prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja;«.
Dosedanje 3. do 10. točka postanejo 5. do 12. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 13. točka, se besedilo »iz 10. točke« nadomesti z besedilom »iz 12. točke«.
Dosedanja 12. točka se črta.
Dosedanji 13. in 14. točka postaneta 14. in 15. točka.
V tretjem odstavku se v 3. točki številka »9« nadomesti s številko »11«, besedilo »od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila« pa se nadomesti z besedilom »v skladu s 57. členom ZKme-1«.
5. točka se črta.
V dosedanji 6. točki, ki postane 5. točka, se besedilo »od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila« nadomesti z besedilom »v skladu s 57. členom ZKme-1«.
Dosedanja 8. točka postane 7. točka.
7. člen
V petem odstavku 15. člena se številka »46.421.330« nadomesti s številko »45.921.330«.
8. člen
V 16. členu se črta besedilo »in gozdarsko«.
9. člen
V 17. členu se črta besedilo »in gozdarsko«.
10. člen
V prvem odstavku 18. člena se v 5. točki v prvem stavku beseda »obsega« nadomesti z besedilom »ima v upravljanju«, v drugem stavku pa se besedilo »ne obsega« nadomesti z besedilom »nima v upravljanju«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. za izračun primerljivih kmetijskih površin iz prejšnje točke se upoštevajo podatki o ugotovljeni površini in o rabi GERK iz zadnje oddane zbirne vloge. Število primerljivih kmetijskih površinah se izračuna v skladu s šestnajstim odstavkom 120. člena te uredbe;«.
V 7. točki se črtata besedilo »in gozdarsko« in besedilo »in gozdarske«.
V drugem odstavku se v 6. točki pod a) besedilo »v 8. točki« nadomesti z besedilom »v 10. točki«.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se v 1. točki pod a) črtata besedilo »in gozdarsko« in besedilo »in gozdarske«.
12. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v 2. točki besedilo »Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se za izračun variabilnega dela rente upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, in sicer:
a) 1 ha njiv (šifra dejanske rabe 1100; v nadaljnjem besedilu: raba),
b) 2 ha trajnih travnikov (raba 1300), ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov (raba 1222), ostalih trajnih nasadov (raba 1240) ali barjanskih travnikov (raba 1321),
c) 0,25 ha hmeljišč (raba 1160), trajnih rastlin na njivskih površinah (raba 1180), rastlinjakov (raba 1190), vinogradov (raba 1211), matičnjakov (raba 1212), intenzivnih sadovnjakov (raba 1221) ali oljčnikov (raba 1230) ali
d) 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem (raba 1800);«
nadomesti z besedilom »Število primerljivih kmetijskih površin se izračuna v skladu s šestnajstim odstavkom 120. člena te uredbe.«.
V osmem odstavku se številka »32.000.000« nadomesti s številko »24.000.000«.
13. člen
V prvem odstavku 22. člena se v 7. točki za zaklepajem doda besedilo »ter pripadajoče opreme«.
V 16. točki se za besedilom »upravnih dovoljenj« dodata vejica in besedilo »stroški nadzora«.
V osmem odstavku se v 1. točki besedilo »predpisi o gradnji objektov« nadomesti z besedilom »predpisi, ki urejajo graditev objektov,«.
V devetem odstavku se v 4. točki pika nadomesti z vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. splošne upravne stroške.«.
V desetem odstavku se v 3. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. preproste nadomestne naložbe.«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Za preproste nadomestne naložbe iz prejšnjega odstavka se štejejo naložbe, ki nadomestijo obstoječo opremo v objektu z novo opremo brez temeljnega spreminjanja narave proizvodnje ali tehnologije. Kaj se šteje za temeljno spreminjanje narave proizvodnje ali tehnologije v objektih, je določeno v javnem razpisu. Za nadomestno naložbo se ne štejejo naložbe v rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij ter nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.«.
14. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj je nosilec dejavnega kmetijskega gospodarstva, ki opravlja kmetijsko dejavnost ali opravlja storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije.«.
15. člen
V prvem odstavku 24. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Za pridobitev sredstev po tem poglavju morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:«.
V 2. točki pod a) se besedilo »zaposlena oseba za polni delovni čas« nadomesti z besedilom »oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom«, pod c) se za besedilom »najpozneje do dokončanja naložbe« črtata vejica in besedilo »v katerem je bila zaključena naložba«, pod f) pa se za besedilom »polni delovni čas« doda besedilo »in obseg zaposlitev ohranjati še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev«.
16. člen
V desetem odstavku 26. člena se številka »103.006.275« nadomesti s številko »133.406.275«.
17. člen
V prvem odstavku 34. člena se v 4. točki za besedilom »ali tehnične dokumentacije« dodata vejica in besedilo »stroški nadzora«.
18. člen
V enajstem odstavku 38. člena se številka »93.171.965« nadomesti s številko »95.785.193«.
19. člen
V drugem odstavku 40. člena se v 2. točki v peti alineji beseda »komasacije« nadomesti z besedo »agromelioracije«.
V dvanajsti alineji se pika nadomesti z vejico in doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– stroški nadzora.«.
V tretjem odstavku se v 3. točki v četrti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– stroški nadzora.«.
V šestem odstavku se v 7. točki pika nadomesti z vejico in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. splošne upravne stroške.«.
20. člen
V 41. členu se v 3. točki na koncu prvega stavka črta beseda »naložbe«, pika pa se nadomesti z vejico in doda besedilo »izgradnjo in upravljanje naložbe za čas trajanja dejavnosti, ki je predmet podpore, kot to določa tretji odstavek 121. člena te uredbe. Vlagatelj prevzema tudi obveznosti upravičenca in končnega prejemnika sredstev iz te uredbe.«.
21. člen
V drugem odstavku 42. člena se v 5. točki besedilo »predpisi o gradnji objektov« nadomesti z besedilom »predpisi, ki urejajo graditev objektov,«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. z uvedbo melioracijskega sistema se morajo strinjati lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti najmanj 80 odstotkov kmetijskih zemljišč s predvidenega melioracijskega območja;«.
V 6. točki se črta beseda »odstotkov«, pika pa se nadomesti s podpičjem.
Za 6. točko se dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. upravičenost naložbe se izkazuje s tem, da se najpozneje po petih letih od zadnjega izplačila sredstev namaka najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč, katerih lastniki so se strinjali z uvedbo melioracijskega sistema;
8. vlagatelj mora priložiti tudi notarsko overjeno izjavo, da sprejema obveznosti, ki so določene za upravičenca in končnega prejemnika sredstev iz te uredbe.«.
V četrtem odstavku se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. časovna opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti zaključena do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot dokazilo o zaključku projekta se štejeta pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Če uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni potrebno, se kot dokazilo o zaključku projekta štejeta vključitev opreme v opravljanje dejavnosti in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec;«.
5. točka se črta.
Dosedanja 6. točka postane 5. točka.
22. člen
V prvem odstavku 44. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. upravičenec lahko v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev pošlje na ARSKTRP zahtevek za izplačilo predplačila do vključno 20 odstotkov odobrene pomoči, ki mu priloži bančno garancijo v višini 110 odstotkov zneska predplačila.«.
V tretjem odstavku se številka »38.000.000« nadomesti s številko »29.000.000«.
23. člen
V petem odstavku 49. člena se številka »9.569.003« nadomesti s številko »1.369.003«.
24. člen
V tretjem odstavku 55. člena se številka »5.619.268« nadomesti s številko »12.819.268«.
25. člen
V sedmem odstavku 61. člena se številka »1.471.537« nadomesti s številko »1.171.537«.
26. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(predmet podpore)
Predmet podpore iz tega poglavja so naložbe v:
1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji, navedene v Prilogi Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 in 45/08 – ZKme-1; v nadaljnjem besedilu: Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji) pod naslovom Domača obrt in izdelki tradicionalnih znanj;
2. proizvodne dejavnosti za predelavo proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi I Pogodbe, in drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji po standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD) v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti:
a) področje C – Predelovalne dejavnosti:
– oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
– oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
– oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
– oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (razen za določene izdelke, navedene v Prilogi 1 te uredbe),
– oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
– oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
– oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
– oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov (razen strojev, naprav iz pododdelka 25.4 Proizvodnja orožja in streliva),
– oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
– oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,
– oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
– oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,
– razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil,
– oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
– oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav;
b) področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro:
– oddelek 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro;
3. prodajne dejavnosti na kmetiji po SKD:
a) področje G – trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil:
– pododdelek 45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
4. storitvene dejavnosti na kmetijah:
a) področje I – Gostinstvo:
– oddelek 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– oddelek 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,
– negostinske dejavnosti, navedene v Prilogi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pod naslovom Negostinske dejavnosti;
b) področje M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti:
– oddelek 75 Veterinarstvo;
c) področje P – Izobraževanje:
– razred 85.10 Predšolska vzgoja,
– razred 85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– razred 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
d) področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo:
– oddelek 86 Zdravstvo,
– oddelek 87 Socialno varstvo z nastanitvijo,
– oddelek 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
e) področje S – Druge dejavnosti:
– oddelek 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– oddelek 96 Druge storitvene dejavnosti.«.
27. člen
V prvem odstavku 63. člena se v 4. točki za besedilom »gradbene dokumentacije,« doda besedilo »stroški nadzora,«.
V petem odstavku se na koncu 10. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. splošne upravne stroške.«.
28. člen
V prvem odstavku 65. člena se 3. točka črta.
Dosedanje 4. do 6. točka postanejo 3. do 5. točka.
7. točka se črta.
Dosedanja 8. točka postane 6. točka.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo drugi do sedmi odstavek.
29. člen
V prvem odstavku 67. člena se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Sredstva se dodelijo v skladu z Uredbo 1998/2006/ES.«.
30. člen
V prvem odstavku 69. člena se v 4. točki za besedilom »gradbene dokumentacije,« doda besedilo »stroški nadzora,«.
V tretjem odstavku se na koncu 10. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. splošne upravne stroške.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Do sredstev so upravičene naložbe za opravljanje naslednjih dejavnosti, razvrščenih v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po SKD:
1. področje C – Predelovalne dejavnosti:
– oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
– oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
– oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
– oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (razen za določene izdelke, navedene v Prilogi 1 te uredbe),
– oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
– oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
– oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
– oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov (razen strojev, naprav iz pododdelka 25.4 Proizvodnja orožja in streliva),
– oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
– oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,
– oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
– oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,
– razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil,
– oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
– oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav;
2. področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro:
– oddelek 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro;
3. področje E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki: saniranje okolja;
4. področje I – Gostinstvo:
– oddelek 55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti;
5. področje M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti:
– oddelek 75 – Veterinarstvo;
6. področje P – Izobraževanje:
– razred 85.10 Predšolska vzgoja,
– razred 85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– razred 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje;
7. področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo:
– oddelek 87 Socialno varstvo z nastanitvijo,
– oddelek 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
8. področje S – Druge dejavnosti:
– podrazred 96.090 Čuvanje, oskrba in nega hišnih živali.«.
31. člen
Prvi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelji so:
1. samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva,
2. zavodi, gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.«.
32. člen
V prvem odstavku 71. člena se za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. lokacija naložbe se ne sme nahajati na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva;«.
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka.
Drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo drugi do sedmi odstavek.
33. člen
V prvem odstavku 73. člena se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Pri dodeljevanju sredstev se upošteva Uredba 1998/2006/ES.«.
34. člen
V tretjem odstavku 81. člena se za besedilom »investicijske dokumentacije« dodata vejica in besedilo »stroški nadzora«.
35. člen
V prvem odstavku 83. člena se za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. v primeru kandidiranja na predmet podpore iz 3. točke 80. člena te uredbe mora biti prostor celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati pa mora najmanj dve aktivnosti tega predmeta podpore;«.
Dosedanje 9. do 12. točka postanejo 10. do 13. točka.
36. člen
V petem odstavku 85. člena se številka »30.259.000« nadomesti s številko »33.259.000«.
37. člen
V šestem odstavku 91. člena se številka »14.709.000« nadomesti s številko »11.709.000«.
38. člen
V šestem odstavku 95. člena se v 18. točki pika nadomesti z vejico in doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. splošni upravni stroški.«.
39. člen
V drugem odstavku 96. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki morajo imeti bivališče, sedež ali izpostavo na območju tiste LAS, ki je projekt uvrstila v NIP. Izjema so pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS.«.
40. člen
Za drugim odstavkom 98. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko tiste LAS, ki jim bodo dodeljena sredstva na podlagi osmega odstavka 102. člena te uredbe, NIP za ta sredstva vložijo v treh mesecih od dneva prejema odločbe o dodelitvi dodatnih sredstev.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se pred piko na koncu drugega stavka doda besedilo »in se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto«.
41. člen
V četrtem odstavku 102. člena se vejica in besedilo »gozdarstvo in prehrano« nadomestita z besedilom »in okolje«, na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Če upravičenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se šteje, da ni izpolnil obveznosti iz odločbe o potrditvi NIP in se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Sredstva, ki LAS na podlagi vloženih zahtevkov za izplačilo sredstev niso izplačana, se prištejejo nerazdeljenim sredstvom, namenjenim ukrepom LEADER. Ta sredstva se z odločbo o dodelitvi dodatnih sredstev enakovredno razdelijo med pet najuspešnejših LAS. Uspešnost LAS se določi dvakrat letno glede na stanje na dan 30. junij in 31. december tekočega leta. Merila za določanje uspešnosti so naslednja:
– razmerje med zneskom vloženih zahtevkov in dodeljenimi skupnimi pravicami porabe, pri čemer so uspešnejše tiste LAS, pri katerih je navedeni delež večji (uspešnost črpanja);
– razmerje med zneskom vloženih zahtevkov in zneskom zanje dodeljenih sredstev v odločbi o potrditvi LIN oziroma NIP, pri čemer so uspešnejše tiste LAS, pri katerih je navedeno razmerje manjše (uspešnost načrtovanja);
– razmerje med zneskom vloženih zahtevkov in zneskom zanje izplačanih sredstev LEADER, pri čemer so uspešnejše tiste LAS, pri katerih je navedeno razmerje manjše (uspešnost izvajanja).«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Pri določanju uspešnosti LAS so vsa tri merila, navedena v prejšnjem odstavku, enakovredna. Vsakemu LAS se na podlagi rezultatov za vsako posamezno merilo (uspešnost črpanja, uspešnost načrtovanja, uspešnost izvajanja) pripišejo točke po vrstnem redu od najuspešnejšega do najmanj uspešnega, pri čemer najuspešnejši LAS prejme največ točk. LAS z največjim seštevkom točk na podlagi vseh treh meril je najuspešnejši. Razdelitev se izvede, kadar nerazdeljena sredstva presegajo znesek 50.000 eurov.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se v 2. točki za besedo »stroškov« doda beseda »projekta«.
Dosedanji enajsti do trinajsti odstavek postanejo dvanajsti do štirinajsti odstavek.
V dosedanjem štirinajstem odstavku, ki postane petnajsti odstavek, se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
Dosedanji petnajsti odstavek postane šestnajsti odstavek.
42. člen
V sedmem odstavku 106. člena se črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
Za desetim odstavkom se dodajo novi enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(11) Gradbena dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
(12) Predmet podpore iz ukrepov LEADER se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena.
(13) Če se končni prejemnik sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.«.
43. člen
Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.«.
V drugem odstavku se besedilo »od dneva, ko je LAS obveščen o obveznosti povračila« nadomesti z besedilom »v skladu s 57. členom ZKme-1«.
44. člen
Za sedmim odstavkom 109. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Število vlog, ki jih lahko vloži vlagatelj na posamezen javni razpis, se določi v javnem razpisu.«.
45. člen
Drugi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKO.«.
46. člen
V tretjem odstavku 112. člena se številka »30« nadomesti s številko »15«.
47. člen
Drugi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloge na javni razpis se vlagajo v skladu z rokom, določenim v javnem razpisu.«.
48. člen
V drugem odstavku 115. člena se številka »30« nadomesti s številko »15«.
49. člen
Na koncu devetega odstavka 120. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121 je merilo za izračun opravičljivega stroška neto tlorisna površina objekta pri enoetažnem objektu ali neto tlorisa površina pritličja pri dvo- ali večetažnem objektu«.
V desetem odstavku se črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Vlagatelj, ki je pravna oseba, razen občin, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije.«.
Štirinajsti odstavek se črta.
Dosedanji petnajsti in šestnajsti odstavek postaneta štirinajsti in petnajsti odstavek.
Za petnajstim odstavkom se dodata nova šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita:
»(16) Pri ukrepih Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112, Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 in Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121 se za izračun primerljivih kmetijskih površin upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se štejejo:
a) 1 ha njiv oziroma vrtov,
b) 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov, drugih trajnih nasadov ali barjanskih travnikov,
c) 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjakov, vinogradov, matičnjakov, intenzivnih sadovnjakov, oljčnikov ali proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
d) 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem.
(17) Za dokazila, ki jih je treba priložiti k vlogi na posamezen javni razpis, se lahko v javnem razpisu določi obdobje veljavnosti dokazila, če obdobje veljavnosti ni predpisano.«.
50. člen
Tretji odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naložbena dejavnost, za katero končni prejemnik sredstev po tej uredbi prejme sredstva, se mora opravljati še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne smejo uvajati bistvene spremembe, kot so določene v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES, odtujiti naložbe ali naložbe uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora končni prejemnik sredstev vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.«.
Za štirinajstim odstavkom se dodata nova petnajsti in šestnajsti odstavek, ki se glasita:
»(15) Končni prejemnik sredstev pri ukrepu Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112 še pet let po zadnjem izplačilu sredstev ne sme zmanjšati skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi glede na stanje ob oddaji zadnje zbirne vloge pred oddajo vloge na javni razpis. Skupni obseg kmetijskih zemljišč v uporabi se izkazuje z vsakoletno oddajo zbirne vloge.
(16) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno do 10-odstotno zmanjšanje skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi.«.
51. člen
Prvi odstavek 122. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.«.
V drugem odstavku se besedilo »od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila« nadomesti z besedilom »v skladu s 57. členom ZKme-1«.
V tretjem odstavku se v 2. točki podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Upravičenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev;«.
V osmem odstavku se besedilo »od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila« nadomesti z besedilom »v skladu s 57. členom ZKme-1«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če končni prejemnik sredstev pri ukrepu Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112 ob oddaji zbirne vloge zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na podlagi katerih je pridobil pomoč, za več kot deset odstotkov, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.«.
52. člen
123. člen se spremeni tako, da se glasi:
»123. člen
(sankcija za prepozno vložitev zahtevka za izplačilo sredstev in neporočanje)
(1) Upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v rokih, določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(2) Končnemu prejemniku sredstev (pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa prevzemniku), ki v roku, določenem pri posameznem ukrepu iz te uredbe, ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena te uredbe, ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predložitev poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti.
(3) Če končni prejemnik sredstev (pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa prevzemnik) ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena te uredbe v roku iz poziva iz prejšnjega odstavka, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev. Pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 mora prevzemnik v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov celotne rente, kot je določena v odločbi prenosniku.«.
53. člen
Za prvim odstavkom 127. člena se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Število zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih je mogoče vložiti, se določi v javnem razpisu.
(3) Rok za vložitev posameznega zahtevka za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prejšnji odstavek« nadomesti z besedilom »prvi odstavek tega člena«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »drugi« nadomesti z besedo »četrti«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo sedmi do deseti odstavek.
54. člen
Doda se Priloga 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
55. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 128. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11) se postopki, začeti zaradi kršitev obveznosti na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11), dokončajo v skladu s spremenjenim 123. členom uredbe in 57. členom ZKme-1.
(2) Ne glede na prvi odstavek 128. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11) upravičenec na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu s spremenjeno 2. točko tretjega odstavka 122. člena uredbe ne glede na to, da je bila odločba o pravici do sredstev upravičencu izdana na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11).
56. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-53/2012
Ljubljana, dne 15. novembra 2012
EVA 2012-2330-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost