Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3431. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović), stran 8918.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović)
1. člen
vsebina
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas, za zemljišče v območju obstoječe individualne pozidave ob Cesti na Dobrovo, v naselju Nova vas v Celju, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA), ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Nova vas (Uradni list SRS, št. 18/76, 23/84, 19/85 in 2/88, Uradni list RS, št. 16/93 in 69/93).
(2) Veljavni zazidalni načrt obravnava predmetno zemljišče kot nezazidano stavbno zemljišče. Lastnika zemljišča s parc. št. 509/2, k.o. Ostrožno, želita na obravnavanem zemljišču zgraditi enodružinsko stanovanjsko hišo. Veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati pobudnikovo namero. Ker je predvideni poseg lociran znotraj ureditvenega območja, ki je po namembnosti predvsem stanovanjsko, pozidano s prostostoječimi enodružinskimi objekti in predstavlja zapolnitev območja, se zdi njun interes upravičen, za realizacijo namere pa je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta.
3. člen
predmet, programska izhodišča in namen
(1) Predmet sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo enodružinske stanovanjske stavbe na zemljišču s parcelno št. 509/2, k.o. Ostrožno.
(2) Pri umestitvi objekta je potrebno načrtovati dovoz do predvidenega objekta z južne strani, preko dovoza k obstoječemu objektu.
(3) Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja, zlasti okolne pozidave.
4. člen
ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas predstavlja zemljišče s parc. št. 509/2, k.o. Ostrožno. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje bo izdelal pobudnikov izbrani prostorski načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Pobudnik zagotovi idejne zasnove vseh tistih ureditev in ukrepov, ki so potrebni pri načrtovani prostorski ureditvi, geodetski načrt, kot tudi morebitne druge strokovne podlage/poročila, ki bodo izhajale iz zahtev nosilcev urejanja prostora.
(2) IPA se mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določata Zakon o prostorskem načrtovanju (od 55. do 61. člena), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in ta sklep.
(3) V okviru izdelave idejne zasnove IPA je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Nova vas (Uradni list SRS, št. 18/76, 23/84, 19/85 in 2/88, Uradni list RS, št. 16/93 in 69/93).
(4) Kolikor bo za IPA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(5) Elaborat mora biti izdelan in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena Zakona o prostorskem načrtovanju v dveh izvodih v tiskani obliki in v digitalni obliki v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in strokovnim podlagam ter mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave IPA izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
roki za postopek sprejemanja
(1) Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom.
(2) Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2013.
8. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA sta pobudnika, Nuhanović Emira in Zihinija, Cesta na Dobrovo 60, 3000 Celje. Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag, načrtov in IPA. Geodetski načrt za izdelavo IPA si je pobudnik dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške.
9. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-29/2012
Celje, dne 7. novembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.