Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3411. Poslovnik Sveta za avtorsko pravo, stran 8851.

Na podlagi četrtega odstavka 157.b člena in ob upoštevanju prvega odstavka 157.e člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 z dne 23. 2. 2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZASP), Svet za avtorsko pravo objavlja 6. novembra 2012 sprejet
P O S L O V N I K
Sveta za avtorsko pravo
1. SPLOŠNO
1. člen
(predmet poslovnika)
S tem poslovnikom Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet) podrobneje ureja pravila postopka v zadevah iz svoje pristojnosti, svojo organizacijo, poslovanje in druga vprašanja, pomembna za svoje delo.
2. SESTAVA SVETA
2. člen
(sestava Sveta)
Svet sestavljajo predsednica oziroma predsednik Sveta (v nadaljevanju: predsednik) ter štirje člani oziroma članice (v nadaljevanju: člani). V času odsotnosti predsednika ali po njegovem pooblastilu ga nadomešča pri predstavljanju in pri opravljanju drugih nalog iz njegove pristojnosti za to pooblaščeni član (v nadaljevanju: namestnik predsednika).
3. člen
(predsednik)
Predsednik opravlja sledeče funkcije:
– usklajuje delo Sveta,
– sklicuje in vodi seje Sveta,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem poslovnikom.
3. PRISTOJNOSTI IN DELO SVETA
4. člen
(pristojnosti Sveta)
Svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– določanje primerne tarife za uporabo avtorskih del v skladu s 157.a členom ZASP;
– določanje tarife za čas postopka pred Svetom (drugi odstavek 157.b člena ZASP);
– ugotavljanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZASP;
– ugotavljanje, ali je tarifa, določena s skupnim sporazumom, primerna in
– odločanje o drugem spornem vprašanju v zvezi s skupnim sporazumom iz 157. člena ZASP.
5. člen
(način dela)
(1) Svet odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na sejah.
(2) Svet obravnava zadeve po vrstnem redu njihovega prejema.
(3) Pisanja Sveta v zadevah iz njegove pristojnosti, ki so sprejeti na sejah, podpiše predsednik, če ta poslovnik ne določa drugače.
(4) V odsotnosti predsednika podpiše pisanja, katerih odprave ni mogoče odlagati, namestnik predsednika.
(5) Pisanja Sveta se vročajo po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek (Zakon o splošnem upravnem postopku, v nadaljevanju: ZUP), kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno.
6. člen
(javnost dela)
(1) Javnost dela Sveta se zagotavlja na način kot ga določa ta poslovnik.
(2) Za javnost dela Sveta skrbi predsednik.
(3) Javnost dela se zagotavlja zlasti z javno objavo odločb in pozivov (drugi odstavek 12. člena poslovnika) v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad).
4. VPOGLED
7. člen
(podatki o stanju postopka)
(1) Podatki o stanju postopka v posamezni zadevi se dajo v pisni obliki in na pisno zaprosilo udeleženca v postopku.
(2) Podatke o stanju postopka v posamezni zadevi daje udeležencem v postopku predsednik ali od njega pooblaščena oseba.
8. člen
(vpogled v spis)
(1) Stranke ter udeleženke in udeleženci v postopku (v nadaljevanju: udeleženci) lahko vpogledajo v spis v času uradnih ur na sedežu Urada pod nadzorstvom osebe, ki jo za to pooblasti predsednik. Pred vpogledom v spis pooblaščena oseba iz njega izloči zapisnike sej Sveta (tretji odstavek 23. člena poslovnika).
(2) Osebe, ki niso udeleženci, lahko na podlagi pisnega predloga, v katerem izkažejo svoj pravni interes, vpogledajo v spis. Predsednik jim izda pisno dovoljenje.
(3) Pravica do vpogleda obsega tudi pravico do fotokopiranja posameznih delov spisa, udeležencu v postopku se lahko kopija pošlje tudi po pošti. Svet določi višino stroška za izdajo fotokopij pisanj in pošiljanja v skladu s Cenikom za informacijske storitve Urada.
9. člen
(vpogled v sprejete odločitve)
Vsakdo ima pravico vpogleda v sprejete odločbe Sveta.
5. POSTOPEK
I. Splošna določba
10. člen
(uporaba ZASP)
Za posamezna vprašanja postopka pred Svetom se uporablja ZASP ter na njegovi podlagi smiselno ZUP.
II. Vloga
11. člen
(sprejem vloge, nepopolne vloge in administrativne zadeve)
(1) Vloge v postopkih iz pristojnosti Sveta oziroma v zvezi s takšnimi postopki se lahko vložijo osebno v vložišču Urada v času uradnih ur ali pošljejo po pošti na naslov Svet za avtorsko pravo, pri Uradu, Ljubljana, Kotnikova ulica 6.
(2) Vloga mora imeti vse sestavine, predpisane z ZASP.
(3) V primeru, da je vloga nepopolna, Svet pozove stranko oziroma udeleženca, naj vlogo dopolni.
(4) Urad vodi poseben vpisnik za vloge, naslovljene na Svet, in opravlja vse potrebne administrativne zadeve, kar med drugim vključuje dodelitev opravilne številke, posredovanje vlog predsedniku in članom, odprema pisanj Sveta ter vodenje popisa, arhiviranje spisa in druga potrebna opravila.
III. Stranke in udeleženci
12. člen
(stranke in udeleženci)
(1) Postopek pred Svetom se začne na zahtevo stranke – predlagatelja. Stranka, proti kateri se postopek začne je nasprotna stranka.
(2) Poleg stranke – predlagatelja in nasprotne stranke se postopka pred Svetom lahko udeleži vsakdo, ki izkaže pravni interes. Svet pozove morebitne udeležence k udeležbi s pozivom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški objave predstavljajo stroške posameznega postopka in se krijejo iz predujma iz 14. člena tega poslovnika.
(3) Oseba lahko zahteva vstop v postopek v roku petnajstih dni od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije s pisno vlogo.
(4) Oseba, ki zahteva udeležbo v postopku mora izkazati pravni interes. V svoji priglasitvi mora določno navesti, v čem je njen pravni interes in zanj predložiti dokaze.
(5) Zahtevo za udeležbo v postopku preizkusi predsednik in izda o tem pisni sklep, s katerim udeležbo dovoli ali zavrne.
13. člen
(skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj)
Če je isto vlogo vložilo večje število strank – predlagateljev ali udeležencev, ki nimajo skupnega pooblaščenca, predsednik prvopodpisano stranko – predlagatelja ali udeleženca pozove, naj vse stranke – predlagatelji oziroma udeleženci določijo skupnega pooblaščenca za sprejemanje pisanj. Če stranke – predlagatelji oziroma udeleženci v roku, ki ga v ta namen določi Svet, ne določijo skupnega pooblaščenca, se šteje, da je prvopodpisana stranka – predlagatelj oziroma udeleženec skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj.
IV. Roki
14. člen
Svet praviloma določi petnajstdnevni rok za opravo dejanj.
V. Predujem in stroški postopka
15. člen
(obveznost založitve predujma)
(1) Predlagatelj mora v roku, ki ga s sklepom določi Svet, založiti ustrezna sredstva za kritje stroškov njegovega delovanja (predujem), sicer Svet predlog za začetek postopka zavrže.
(2) V primeru, da predlagatelj plača predujem skladno s prejšnjim odstavkom, Svet s sklepom naloži plačilo predujma v enakem znesku in enakem roku nasprotni stranki. Če nasprotna stranka predujma ne založi, v postopku ne more sodelovati, Svet pa njene morebitne vloge zavrže.
(3) V primeru, da v postopku sodeluje tudi en ali več udeležencev na podlagi sklepa iz petega odstavka 12. člena tega poslovnika, Svet s sklepom naloži vsakemu udeležencu plačilo predujma. Če ga udeleženec ne založi, v postopku ne more sodelovati, Svet pa njegove morebitne vloge zavrže.
16. člen
(višina predujma in razpolaganje s predujmom)
(1) Svet določi višino predujma glede na predvideno dolžino trajanja postopka ter kompleksnost obravnavane zadeve. Pri dolžini trajanja postopka Svet upošteva čas trajanja postopka ob upoštevanju časa, potrebnega za delo Sveta.
(2) O višini predujma odloči Svet s sklepom.
(3) Do izdaje odločbe o glavni stvari se predujem lahko porabi le za kritje morebitnih dejanskih stroškov postopka, kot na primer stroškov objave poziva iz 12. člena poslovnika v Uradnem listu Republike Slovenije, stroškov potrebnih za izvedbo dokazov, ne pa tudi za nagrade predsednika in članov Sveta.
17. člen
(odločanje o stroških postopka)
(1) O nastalih stroških postopka odloči Svet s sklepom.
(2) Če stroški postopka presegajo vplačane predujme, odloči Svet s sklepom, da morajo plačniki predujma plačati še stroške, ki niso bili pokriti s predujmom, in sicer stranki po enakih delih, ostali udeleženci pa sorazmerno vplačanim predujmom. Če so stroški postopka manjši od vplačanih predujmov, odloči Svet s sklepom, da se višek vrne plačnikom predujma, in sicer strankam po enakih delih, ostalim udeležencem pa sorazmerno vplačanim predujmom.
(3) V primeru, da je odločba Sveta razveljavljena in se postopek pred Svetom ponovi, Svet ponovno odloči o stroških postopka, že plačani stroški pa se štejejo kot predujem.
VI. Odločanje sveta
18. člen
(seje sveta, izločitev predsednika ali člana)
(1) Svet zadeve obravnava praviloma na nejavnih sejah, ki so lahko korespondenčne na predlog predsednika, s katerim soglašata vsaj dva člana. Na seji je poleg predsednika, oziroma v njegovi odsotnosti namestnika predsednika ter članov prisoten zapisnikar oziroma zapisničarka, ki ga določi Urad (v nadaljevanju: zapisnikar).
(2) V primeru, da član meni, da so podane okoliščine, ki opravičujejo njegovo izločitev, zlasti okoliščine, ki vzbujajo ali bi lahko vzbudile dvom o njegovi nepristranosti, mora o tem takoj obvestiti predsednika in ostale člane ter predlagati svojo izločitev pri odločanju o zadevi. O predlogu člana odloča predsednik, ki izda sklep.
(3) V primeru, da predsednik meni, da so podani razlogi iz prejšnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti vse člane in predlagati svojo izločitev pri odločanju o zadevi. Hkrati mora izmed članov imenovati svojega namestnika, ki ga v tej zadevi nadomešča. O predlogu predsednika odloča namestnik, ki izda sklep.
(4) Stranka lahko zahteva izločitev, če meni, da so podane okoliščine, ki opravičujejo izločitev, zlasti okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranosti člana ali predsednika. Pri tem mora določno navesti te okoliščine ter jih izkazati. O izločitvi odloča predsednik oziroma njegov namestnik. Predsednik oziroma njegov namestnik o tem izda sklep.
(5) Po izdaji sklepa o izločitvi član oziroma predsednik ne sme sodelovati pri odločanju v predmetni zadevi.
19. člen
(odstop člana ali predsednika)
V primeru, da član ali predsednik poda odstopno izjavo, s svojim delom nadaljuje do imenovanja novega člana oziroma predsednika.
20. člen
(vodenje in določitev dnevnega reda)
(1) Sejo Sveta vodi in za red na njej skrbi predsednik.
(2) Predsednik najprej ugotovi udeležbo na seji in sklepčnost.
(3) Svet je sklepčen, če se poleg predsednika seje udeležita vsaj dva člana.
(4) Po ugotovitvi sklepčnosti se odloča o predlaganem dnevnem redu seje oziroma začne z obravnavo zadeve, ki je predmet seje.
21. člen
(obravnavanje in odločanje)
(1) V razpravi daje predsednik besedo članom.
(2) Po sklenjeni razpravi o posamezni zadevi da predsednik na glasovanje predlog odločitve.
(3) Glasujejo tisti člani, ki so bili navzoči na seji. Vsak član ima en glas.
(4) Odločitve sprejema Svet z večino glasov prisotnih članov.
(5) Če je izid glasovanja neodločen, ima predsednik odločujoč glas.
22. člen
(prekinitev, preložitev in sklenitev seje)
(1) Predsednik lahko sejo prekine in določi, kdaj se bo nadaljevala.
(2) Če Svet o posamezni obravnavani zadevi dnevnega reda ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, predsednik sklene, da se odločanje o njej preloži na eno od naslednjih sej.
(3) Predsednik konča sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda oziroma v zvezi z obravnavano zadevo ni več potrebna razprava.
23. člen
(zapisnik)
(1) O seji Sveta se vodi zapisnik. Zapisnik seje vodi predsednik, piše pa zapisnikar.
(2) V zapisnik seje Sveta se vpiše izrek odločbe ali sklepa. V zapisnik se vpisujejo tudi procesni in drugi sklepi.
(3) Zapisnik seje Sveta podpišeta predsednik in zapisnikar. Shrani se v zaprti kuverti v spisu.
VII. Odločba
24. člen
(odločba)
Z odločbo Svet odloči o zadevi, ki je predmet postopka.
25. člen
(izdaja odločbe)
(1) Predsednik izdela odločbo praviloma v roku tridesetih dni po sprejemu odločitve.
(2) Odločba se vroči strankam in vsem udeležencem v postopku.
(3) Svet javno objavi odločbo po tem, ko je strankam vročena.
26. člen
(odprava pomot)
(1) Pomote v odločbah Sveta se popravijo s sklepom, ki ga izda predsednik. Udeležencem v postopku se vroči prepis sklepa.
(2) Če je bila odločba že objavljena, se na enak način objavi tudi sklep o popravku.
VIII. Sklep
27. člen
(sklep)
S sklepom Svet odloči o vprašanjih, ki se tičejo postopka.
28. člen
(izdaja sklepa)
Sklep se vroči vsem osebam, ki jih zadeva.
29. člen
Glede pomot v sklepih se uporablja prvi odstavek 26. člena tega Poslovnika.
IX. Pravna sredstva
30. člen
(pravna sredstva)
(1) Zoper odločbo Sveta je v skladu s 157.d členom ZASP dovoljena tožba, ki se vloži pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije v 30 dneh od vročitve odločbe.
(2) Zoper sklep Sveta ni pritožbe.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Ta poslovnik se uporablja za postopke, ki so se na dan njegove uveljavitve že začeli.
(2) Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica Sveta za avtorsko pravo
Mojca Mlakar l.r.

AAA Zlata odličnost