Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012

Kazalo

2823. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, stran 7378.

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10 in 76/11) se peti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Načrtovani odstrel medvedov se izvaja v času od 1. oktobra do 31. decembra in od 1. januarja do 30. aprila.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Načrtovani odstrel volkov se izvaja od 1. oktobra do 31. januarja in od 1. septembra do 30. septembra.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavod odvzame oziroma pridobi vzorce tkiv vsakega odvzetega osebka, zagotovi analizo genskega materiala in pridobi podatke, na podlagi katerih je možna genotipizacija posameznega osebka.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se v peti alinei za besedilom »odvzela vzorce« vejica nadomesti s podpičjem in črta beseda »ter«.
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– podatke o dednem materialu osebka, ter«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod na podlagi podatkov iz evidence do 31. decembra tekočega leta pripravi celovito poročilo, strukturirano po posameznih lovsko upravljavskih območjih in območjih življenjskih prostorov vrst rjavega medveda in volka. To poročilo, ki mora vsebovati tudi oceno vpliva odvzema osebkov iz narave na ugodno stanje vrste rjavega medveda in vrste volka glede na tekoče rezultate spremljanja stanja, posreduje ministrstvu, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Zavodu RS za varstvo narave in krajevno pristojno območni enoti Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Agenciji Republike Slovenije za okolje skupaj s poročilom posreduje tudi podatke o dednem materialu osebkov, pridobljenih v tem obdobju. Na zahtevo ministrstva mora Zavod kadarkoli pripraviti in posredovati poročilo.«.
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-409/2012
Ljubljana, dne 28. septembra 2012
EVA 2012-2330-0210
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti