Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012

Kazalo

2822. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi, stran 7376.

Na podlagi devetega odstavka 15. člena ter petega in šestega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi
1. člen
V Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 113/09) se v 2. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– »agencija« po tej uredbi je Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije kot organ, pristojen za dodeljevanje vlakovnih poti, določanje, zaračunavanje in pobiranje uporabnine in izdelavo, sprejem in objavo voznega reda omrežja ter nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja,«.
Druga alinea se črta.
Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea.
Dosedanja šesta alinea, ki postane peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– »katalog vlakovnih poti« je seznam vlakovnih poti, ki so na voljo prosilcem v postopku naročanja;«.
Sedma alinea se črta.
Dosedanje osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea postanejo šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta.
Sedemnajsta alinea se črta.
Dosedanja osemnajsta alinea postane petnajsta alinea.
Devetnajsta alinea se črta.
Dosedanja dvajseta alinea postane šestnajsta alinea.
Dosedanja enaindvajseta alinea, ki postane sedemnajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– »vlakovna pot« je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;«.
Dosedanja dvaindvajseta, triindvajseta, štiriindvajseta in petindvajseta alinea postanejo osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea.
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec mora agenciji pošiljati vse podatke in informacije, potrebne za usklajevanje vlakovnih poti, zlasti v zvezi z izdelavo voznega reda omrežja, naročanjem in dodeljevanjem vlakovnih poti, zaračunavanjem uporabnine pa tudi podatke potrebne za uveljavitev in zagotavljanje učinkovitosti, katerega način je objavljen v programu omrežja.«.
3. člen
V četrtem odstavku 4. člena se na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– dosedanja uporaba vlakovnih poti.«.
Peti odstavek se črta.
4. člen
Tretji, četrti in šesti odstavek 5. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Agencija in prosilec, ki so mu bile dodeljene vlakovne poti, pred začetkom opravljanja prevoznih storitev skleneta pogodbo, s katero natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z zaračunavanjem in plačevanjem uporabnine, načinom poračunavanja varščine z zaračunano uporabnino, druge pogoje, ki se nanašajo na varščino, ter pogoje in način zaračunavanja nadomestil za zamude v skladu z določili o zagotavljanju učinkovitosti. Dokler pogodba ni sklenjena, prosilec nima pravice dostopa do infrastrukture.
(4) Informacije o razpoložljivih vlakovnih poteh za veljavno voznoredno obdobje mora agencija ponuditi vsem zainteresiranim strankam, ki izrazijo to željo.
(6) Agencija pri izdelavi in rednih spremembah voznega reda omrežja izdela katalog razpoložljivih vlakovnih poti, iz katerega so razvidne razpoložljive vlakovne poti in vlakovne poti za določen namen (ad hoc vlakovne poti).«.
Sedmi odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se črtata beseda »direkcijo« in vejica za njo.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Agencija sodeluje pri pripravi programa omrežja in spremembah iz sedmega odstavka tega člena ter daje soglasje pred objavo programa omrežja ali njegovih sprememb.«.
6. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vloga za dodelitev vlakovne poti mora vsebovati vse podatke, ki so v skladu z zakonom, to uredbo in s splošnimi poslovnimi pogoji za uporabo infrastrukture, določenimi v programu omrežja. Obrazec vloge za dodelitev vlakovnih poti se objavi na spletni strani agencije in je sestavni del programa omrežja.«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se v drugem stavku prve alinee za besedo »objavi« doda besedilo »na spletni strani agencije in«.
V drugi alinei se v drugem stavku za besedilom »Upravljavci infrastrukture« doda besedilo »in organi za dodeljevanje vlakovnih poti«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– najpozneje 11 mesecev pred uveljavitvijo novega voznega reda omrežja agencija v sodelovanju z infrastrukturnimi upravljavci in organi za dodeljevanje vlakovnih poti v drugih državah vzpostavi začasne mednarodne vlakovne poti, ki jih vključi v katalog vlakovnih poti;«.
V četrti alinei se beseda »nov« nadomesti z besedo »novi«.
Dosedanja peta in šesta alinea se spremenita tako, da se glasita:
»– agencija pripravi osnutek novega voznega reda omrežja in novih voznih redov najpozneje pet mesecev pred uveljavitvijo novega voznega reda omrežja;
– med pripravo osnutka novega voznega reda omrežja in novih voznih redov se agencija posvetuje z upravljavcem, zainteresiranimi strankami in vsemi tistimi, ki želijo izraziti svoje mnenje o morebitnih vplivih novega voznega reda omrežja na njihove možnosti zagotavljanja železniških storitev;«.
Dosedanja osma in deveta alinea se spremenita tako, da se glasita:
»– v zvezi z vsemi prejetimi pripombami agencija v posvetovanju z upravljavcem sprejme ustrezne ukrepe;
– najpozneje do drugega ponedeljka v oktobru tekočega leta agencija odloči o vlogah prosilcev za dodelitev vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje. Po prejemu odločbe o dodelitvi vlakovnih poti mora prosilec pred začetkom izvajanja prevoznih storitev z agencijo skleniti pogodbo iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe;«.
(2) V drugem odstavku se besedilo »Upravljavec, agencija« nadomesti z besedilom »Agencija, upravljavec«.
8. člen
9. člen se črta.
9. člen
10. člen se črta.
10. člen
V tretjem odstavku 12. člena, v prvem in tretjem odstavku 13. člena ter v prvem in tretjem odstavku 27. člena se beseda »direkcija« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »ministrstvom, pristojnim za promet« v ustreznih sklonih.
11. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri dodeljevanju vlakovnih poti iz prejšnjega odstavka agencija upošteva njihove učinke na prosilce.«.
12. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravljavcu se ob upoštevanju varnosti, vzdrževanja in izboljšanja kakovosti infrastrukturnih storitev omogočijo spodbude za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture in višine uporabnin za dostop tako, da se z najmanj triletno pogodbo med Vlado Republike Slovenije in upravljavcem predvidi delež, ki ostane upravljavcu kot spodbuda.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Upravljavec pošlje agenciji podatke o stroških infrastrukture, ki morajo vsebovati kategorije stroškov za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter za vzdrževalna dela, ki se izvajajo po postopku za vzdrževalna dela v javno korist, posebej ločeno na spodnji ustroj, zgornji ustroj, signalno varnostne naprave, telekomunikacijske naprave, energetske naprave za električno vleko, zgradbe javne železniške infrastrukture in intervencijsko mehanizacijo. Podatki za preteklo leto se najpozneje do konca aprila tekočega leta predložijo agenciji na način, v obliki in vsebini, ki jih določi agencija.«.
13. člen
V devetem odstavku 19. člena se črtata beseda »direkcijo« in vejica za njo.
Za desetim odstavkom se doda novi enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Agencija lahko na podlagi tržne analize posameznih tržnih deležev storitev železniškega prometa ugotovi, ali zmogljivost trga omogoča pribitke k osnovni uporabnini. Agencija na svoji spletni strani in v programu omrežja objavi, za katere storitve in časovno obdobje železniškega prometa bo preverjala zmogljivost trga, ustreznost obračunavanja takšnih pribitkov ter seznam storitev po tržnih deležih s pripadajočimi pribitki.«.
14. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »ali direkcije« črta.
V četrtem odstavku se besedilo »direkcija ali upravljavec predlagata« nadomesti z besedilom »upravljavec predlaga«.
15. člen
V 26. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Način izračuna uporabnine objavi agencija na svoji spletni strani in je sestavni del programa omrežja.«.
16. člen
Za 27. členom se doda novi 27.a. člen, ki se glasi:
»27.a člen
(zagotavljanje učinkovitosti)
(1) Agencija v sodelovanju z upravljavcem in prevozniki izdela in objavi način zagotavljanja učinkovitosti, ki je sestavni del programa omrežja, in s katerim se spodbuja prevoznike v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture k zmanjševanju motenj in izboljšanju kakovosti delovanja železniškega omrežja.
(2) Način zagotavljanja učinkovitosti se enakopravno in nediskriminacijsko uporablja za vse prevoznike in upravljavca infrastrukture.
(3) Agencija, upravljavec in prevozniki zagotovijo pristojno osebje za predložitev, spremljanje, vrednotenje in dokončno potrjevanje podatkov o gibanju vlakov ter zamudah in vzrokih zanje, potrebnih za zagotavljanje učinkovitosti. Vzroke zamud ugotavlja upravljavec.
(4) Za zamude v železniškem prometu, ki so nastale na javni železniški infrastrukturi in za katere so odgovorni upravljavec infrastrukture ali prevozniki, se povzročitelju zaračuna nadomestilo. V ta namen upravljavec vodi evidenco gibanj vseh vlakov ter zamud in vzrokov zanje. Nadomestilo obračuna agencija na podlagi podatkov, ki jih zagotovi upravljavec. O načinu, obliki, vsebini in rokih za predložitev podatkov se dogovorita agencija in upravljavec s posebno pogodbo.
(5) Zagotavljanje učinkovitosti vključuje:
– način zajemanja, evidentiranja in pripravo enovitih podatkov za merjenje točnosti vlakov,
– metodologijo zaračunavanja nadomestila za zamude,
– način predložitve in popravljanje podatkov med prevozniki, upravljavcem in agencijo,
– usklajevanje in dokončno potrjevanje podatkov med prevozniki, upravljavcem in agencijo,
– izvajanje postopkov reševanja spornih primerov.«.
Prehodne in končna določba
17. člen
(1) Upravljavec v enem mesecu od uveljavitve te uredbe predloži Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije podatke o stroških infrastrukture iz petega odstavka 18. člena uredbe za leti 2010 in 2011, nato pa za vsako leto posebej.
(2) Subjekti iz tretjega odstavka 27.a člena uredbe v enem mesecu od uveljavitve te uredbe imenujejo pristojne osebe za predložitev, spremljanje, vrednotenje in dokončno potrjevanje podatkov, potrebnih za zagotavljanje učinkovitosti. Upravljavec mora agenciji omogočiti dostop do svojega informacijskega sistema, ki obdeluje in zagotavlja podatke iz 27.a člena uredbe.
(3) Upravljavec vzpostavi polno delujoči sistem v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
(4) V enem mesecu od uveljavitve te uredbe Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije predloži upravljavcu obliko zapisa za avtomatsko elektronsko izmenjavo podatkov.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-33/2012
Ljubljana, dne 27. septembra 2012
EVA 2012-2430-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti