Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012

Kazalo

2802. Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, stran 7341.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04) in prvega odstavka 34. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski Filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10 in 20/11) sprejema Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, v soglasju z Vlado Republike Slovenije
T A R I F O
za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: tarifa), določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov, ki jih Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, opravlja v skladu z določbami Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), in jih plačajo uporabniki storitev (v nadaljevanju: uporabnik).
2. člen
(cena storitve)
(1) Storitve iz te tarife so določene v točkah, če ni s to tarifo drugače določeno. Vrednost ene točke je 5 evrov (z besedo: pet evrov). Cena storitve je zmno­žek vrednosti točke in števila točk.
(2) Po preteku treh let se vrednost točke ponovno preveri, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravlja­njem storitev iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti točke potrdi svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, ob soglasju ustanovitelja. Novo vrednost točke se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. člen
(način plačila)
(1) Uporabnik plača storitev iz te tarife v dobro Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Miklošičeva 38, Ljubljana (v nadaljevanju: agencija) na račun agencije.
(2) Tarifo plača uporabnik. Plačljiva je v evrih. Uporabnik zagotovi, da agencija prejme celotno ustrezno plačilo.
(3) Agencija opravlja plačilni promet brezgotovinsko. Vse bančne stroške v zvezi s plačilom plača uporabnik.
(4) Agencija objavi navodila o načinu plačila storitev in vračilu preveč plačanih tarif na svoji spletni strani.
4. člen
(zavezanec in rok plačila)
Zavezanec za plačilo storitve je fizična ali pravna ose­ba, ki vloži zahtevo za odločanje o posamični zadevi oziroma za katero agencija opravi storitev iz 5. člena te tarife. Fizična ali pravna oseba, za katero agencija opravi storitev, mora plačati račun najkasneje v 8 dneh po izstavitvi.
II. STORITVE JAVNE AGENCIJE
5. člen
(vrsta storitev)
Storitve agencije so:
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        10 točk|
|razvoja scenarijev           |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |        20 točk|
|spremljanje finančne izvedbe projekta |            |
|razvoja scenarija           |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        12 točk|
|razvoja filmskega projekta       |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   | 30 točk, vendar ne več|
|spremljanje finančne izvedbe projekta |          kot|
|razvoja filmskega projekta       |  2 % sofinanciranega|
|                    |         zneska|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        20 točk|
|realizacije filmskih projektov     |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |  1 % sofinanciranega|
|spremljanje finančne izvedbe projekta | zneska, vendar ne več|
|za realizacijo filmskega projekta   |     kot 1000 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        20 točk|
|realizacije manjšinskih koprodukcij  |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |  1 % sofinanciranega|
|spremljanje finančne izvedbe projekta |         zneska|
|za realizacijo manjšinskih koprodukcij |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        20 točk|
|celovečernih prvencev         |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |  1 % sofinanciranega|
|spremljanje finančne izvedbe projekta |         zneska|
|za realizacijo celovečernega prvenca  |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        15 točk|
|študentskih filmov in študentskih   |            |
|avdiovizualnih del           |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |  1 % sofinanciranega|
|spremljanje finančne izvedbe projekta |         zneska|
|študentskih filmov in študentskih   |            |
|avdiovizualnih del           |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        12 točk|
|filmskih festivalov          |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |  1 % sofinanciranega|
|spremljanje finančne izvedbe projekta | zneska, vendar ne manj|
|filmskega festivala          |      kot 12 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        12 točk|
|kulturno vzgojnih projektov      |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |  1 % sofinanciranega|
|spremljanje finančne izvedbe      | zneska, vendar ne manj|
|kulturnovzgojnih projektov       |      kot 12 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        12 točk|
|organizirane filmske stroke      |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |  1 % sofinanciranega|
|spremljanje finančne izvedbe projekta | zneska, vendar ne manj|
|organizirane filmske stroke      |      kot 12 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        12 točk|
|digitalizacije             |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |        20 točk|
|spremljanje finančne izvedbe projekta |            |
|digitalizacije             |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        12 točk|
|povečav in transferjev         |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |        30 točk|
|spremljanje finančne izvedbe projekta |            |
|povečav in transferjev         |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba javnega razpisa sofinanciranja |        20 točk|
|avdiovizualnih projektov        |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |  1 % sofinanciranega|
|spremljanje finančne izvedbe projekta | zneska, vendar ne manj|
|avdiovizualnih projektov        |      kot 40 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba drugih javnih razpisov     |        12 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Poziv na dopolnitev vlog        |         5 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Pritožbe                |         5 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |        12 točk|
|spremljanje finančne izvedbe projektov |            |
|po drugih javnih razpisih       |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba postopka odločanja o      |        10 točk|
|sofinanciranju projektov za promocijo |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |        12 točk|
|spremljanje finančne izvedbe promocije |            |
|projekta                |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba postopka odločanja o      |        10 točk|
|sofinanciranju projektov za      |            |
|distribucijo              |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev pogodbe, administrativno   |        12 točk|
|spremljanje finančne izvedbe      |            |
|distribucije projekta         |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklenitev drugih pogodb o       |        10 točk|
|sofinanciranju             |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izvedba vseh dejanj v zvezi z revizijo |        25 točk|
|projekta                |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izdaje raznih potrdil (za prijave na  |        2 točki|
|razpise drugih sofinancerjev …)    |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Izobraževanja             | od 2 točk do največ 40|
|                    |    točk, višina je|
|                    |  določena v besedilu|
|                    |         poziva|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sofinanciranje arhivskega gradiva   |        15 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
6. člen
Ta tarifa se ne uporablja za projekte, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih agencije, objavljenih pred začetkom veljavnosti te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPR1045/12
Ljubljana, dne 6. julija 2012
EVA 2012-3330-0087
Jožko Rutar l.r.
Direktor Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
 
Igor Šmid l.r.
Predsednik sveta
Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost