Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2229. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, stran 5479.

Na podlagi 90. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 87/11) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve, izdaja
N A V O D I L O
o dopolnitvah Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
1. člen
V Navodilu za izpolnjevanje obrazca za izpolnjevanje prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05) se v 7. členu za šifro 10 pika nadomesti z vejico in doda nova šifra 11, ki se glasi:
»11 – zavarovanec s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi posebnih okoliščin.«.
2. člen
Za 8. točko 8. člena se pika nadomesti z vejico in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o prišteti dobi dejanskega zavarovanja.«.
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-29/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2711-0011
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve