Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1223. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, stran 2543.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in drugega odstavka 27. člena Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08 in 3/09) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
I. NAMEN NAVODILA
1. S tem navodilom se predpisuje vsebina in oblika ter način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o razvrstitvi finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah bank in hranilnic (v nadaljevanju: poročilo).
Poročilo iz prvega odstavka banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju: banka) predloži v obliki obrazcev:
– RAZ-1: Razvrstitev finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki sestoji iz podrobne razporeditve bilančnih terjatev (sredstev) in zunajbilančnih obveznosti banke po posameznih dolžnikih, razvrstitve določenih postavk v bonitetne skupine, ocene potrebne oslabitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, oziroma oblikovanja rezervacij za nekatere prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP) in ugotovitve oslabitve finančnih sredstev oziroma rezervacij za nekatere prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah kot določa Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08 in 3/09; v nadaljevanju: sklep);
– RAZ-2: Celotna izpostavljenost do fizičnih oseb in
– REZ: Zbirni pregled razvrstitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah.
Metodologija za izdelavo poročila iz prvega odstavka temelji na metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja iz Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 5. marca 2012, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije (v nadaljevanju metodologija za izdelavo izkaza finančnega položaja) in na vsebinski opredelitvi postavk, šifrantov in vrednostnih podatkov poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami iz 2. in 3. poglavja ter priloge 1 Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 12. decembra 2011 in navodila o spremembah tega navodila z dne 5. marca 2012, objavljenih na spletni strani Banke Slovenije (v nadaljevanju navodilo o poročanju MFI).
II. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV RAZ-1 IN RAZ-2
2. Obrazec RAZ-1 vsebuje 33 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:
STOLPEC št.:
1 – matična številka
Vnese se sedemmestna matična številka pravne osebe iz Poslovnega registra Agencije za javnopravne evidence in storitve.
Sedemmestna matična številka iz Poslovnega registra se vnese tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo matično številko (samostojne podjetnike posameznike in druge); za osebe, ki sicer opravljajo dejavnost, vendar nimajo matičnih številk, pa se vpišejo številke 9999910 za skupino A, 9999911 za skupino B, 9999912 za skupino C, 9999913 za skupino D, 9999914 za skupino E in 9999915 za skupino P.
Za druge fizične osebe (ki ne opravljajo dejavnosti) oziroma prebivalstvo se vnesejo številke 9999900 za skupino A, 9999901 za skupino B, 9999902 za skupino C, 9999903 za skupino D, 9999904 za skupino E in 9999907 za skupino P.
Ne glede na prvi odstavek te točke se v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe, vpiše številka 9999905; v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada pa se vpiše številka 9999906.
Ne glede na prvi odstavek te točke, se pri tujih pravnih osebah (iz držav članic ali drugih tujih držav), ki so banke, vpiše SWIFT koda v skladu z BIC directory. Za tuje osebe, ki nimajo SWIFT kod (nekatere banke in druge tuje osebe), se uporablja zaporedna številka tujega dolžnika in šifra države. Primer: prva pravna oseba iz Italije: 0001380, iz Hrvaške 0001191,..., druga pravna oseba iz Italije 0002380, iz Hrvaške 0002191....
Nazivi dolžnikov, matične številke in SWIFT kode morajo biti ažurirani, torej preverjeni s Poslovnim registrom oziroma BIC directory za SWIFT kode.
Banka zaveže vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, da jo obveščajo o matičnih številkah (oziroma kodah), spremembah naziva in statusnih spremembah.
2 – naziv dolžnika
Dolžniki banke so domače in tuje pravne ter fizične osebe. V obrazec RAZ-1 se posamično vnašajo pravne osebe (domače in tuje) in tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ter imajo matično številko in do katerih banka izkazuje izpostavljenost.
Posamično pomeni, da se vsaka pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ima matično številko, vnese v eno vrstico.
Pod naziv dolžnika se vnese naziv – firma dolžnika in kraj, kjer je sedež dolžnika. Firma in sedež se lahko vneseta v skrajšani obliki.
Ne glede na zgornjo opredelitev dolžnikov se v primeru, ko banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, pod naziv dolžnika vnese 'pokojninski sklad v upravljanju (naziv sklada)'. V primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe, se pod naziv dolžnika vnese 'premoženje pokojninske družbe v upravljanju (naziv družbe)'.
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in nimajo matičnih številk, se v obrazec RAZ-1 vnesejo v skupnem seštevku pod naziv “podjetniki” in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve posebej.
Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, se v obrazec RAZ-1 vnesejo v skupnem seštevku pod naziv “prebivalstvo”, in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve posebej.
V obrazcu RAZ-2 se največji dolžniki v skupini “podjetniki” in “prebivalstvo” prikažejo posamično, in sicer: v prvem delu obrazca 10 fizičnih oseb (prebivalcev) po višini skupne izpostavljenosti banke do teh oseb (stolpec 4), od najvišje do najnižje, in prav tako v drugem delu posamično 10 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (podjetnikov), vendar nimajo matičnih številk.
3 do 6 – bilančne terjatve (finančna sredstva) in zunajbilančne obveznosti
V posamezne stolpce se vnesejo zneski vseh bilančnih terjatev in zunajbilančnih obveznosti do dolžnika ne glede na metodo merjenja postavk (skupaj celotna izpostavljenost banke do enega dolžnika), četudi se določene postavke v nadaljevanju poročila ne razvrščajo.
Pod finančna sredstva po odplačni vrednosti (stolpec 3) se zajemajo postavke izkaza finančnega položaja A.V., A.VI. in del A.I. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja v bruto znesku (ne zmanjšane za oslabitve, tj. seštevek vrednostnih podatkov od 80 do 84 po navodilu o poročanju MFI). Del A.I. iz metodologije za izdelavo izkaza finančnega položaja vključuje naslednje postavke poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami po navodilu o poročanju MFI:
A0201, A0301, vred: 80, 82, 83;
A0411 + Š.9(S.121), Š.14(01, 02, 13, 23, 04, 05, 06), Š.44(03), Š.44(04), vred: 80, 82, 83.
Pod finančna sredstva po pošteni in nabavni vrednosti (stolpec 4) se zajemajo postavke izkaza finančnega položaja A.II., A.III., A.IV., A.VII., A.VIII. in A.XIII. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja.
Pod drugo (stolpec 5) se zajemajo postavke izkaza finančnega položaja A.XI., A.XIV., A.XV., razen zalog in plemenitih kovin ter A.XVI. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja.
Pod zunajbilančne obveznosti (stolpec 6) se zajemajo postavke zunajbilančne evidence B.1. do B.4. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja.
Ne glede na prejšnji odstavek se izvedeni (izpeljani) finančni instrumenti zajemajo v višini izpostavljenosti, ki izhajajo iz Priloge I Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 85/10 in 100/11), izračunanih v skladu z eno izmed metod, določenih v oddelku 5.3 predhodno navedenega sklepa in zmanjšanih za morebitno pozitivno pošteno (knjigovodsko) vrednost iz postavk izkaza finančnega položaja A.II.1 in A.VII po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja.
7 – skupaj izpostavljenost
Je seštevek stolpcev od 3 do 6.
8 – 10 znesek postavk za razvrstitev (osnova za izračun oslabitve oziroma rezervacije)
Vnese se znesek vseh finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, kot določa sklep, in seštevek teh postavk.
11 – razvrstitev postavk v skupino A
Vnese se znesek iz stolpca 8 oziroma 9, in sicer v delu, ki je na podlagi sklepa razvrščen v skupino A.
12 – razvrstitev postavk v ostale skupine
Vnese se znesek iz stolpca 8 oziroma 9, in sicer v delu, ki je na podlagi sklepa razvrščen v skupino P, B, C, D ali E.
13 – oznaka skupine
Vnese se oznaka skupine za stolpec 12 (P, B, C, D ali E).
V primeru, da je znesek postavk za razvrstitev v skupine (stolpec 8 oziroma 9) enak nič, banka pa ima postavke, ki se ne razvrščajo (stolpec 7), se v stolpcu 13 – oznaka skupine označi z nič (0) oziroma se pusti prazno polje. Označena z nič (0) oziroma prazna so tudi vsa mesta v nadaljevanju obrazca.
14 – oslabitve oziroma izgube po MSRP v  %
Vnese se  % (z dvema decimalkama) potrebnih oslabitev finančnih sredstev oziroma ugotovljenih izgub iz prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP.
15 – znesek potrebnih oslabitev oziroma rezervacij po MSRP
Vnese se znesek potrebnih oslabitev oziroma rezervacij za prevzete zunajbilančne obveznosti po MSRP.
16 – izkazane oslabitve oziroma rezervacije po MSRP
Vnese se znesek knjigovodsko izkazanih oslabitev finančnih sredstev oziroma oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah za posameznega dolžnika v izkazu poslovnega izida po stanju na dan poročila.
17 – dodatno potrebne oslabitve oziroma rezervacije po MSRP
Vnese se znesek dodatno potrebnih oslabitev finančnih sredstev in rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP (stolpec 15 minus stolpec 16).
18 – znesek oslabitev oziroma izgub pri skupinskem ocenjevanju po sklepu
Vnese se znesek ugotovljenih oslabitev za finančna sredstva oziroma rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki se ocenjujejo skupinsko, izračunanih na podlagi odstotkov iz 24. člena sklepa.
19 – odbitna postavka od temeljnega kapitala banke
Pri postavkah, ki se ocenjujejo posamično, se vnese znesek iz stolpca 17, pri postavkah, ki se ocenjujejo skupinsko, je znesek enak razliki stolpca 18 in 16.
20 – oznaka skupine brez zavarovanja
Vnese se oznaka skupine (A do E), v katero bi bil uvrščen dolžnik v primeru, če banka zanj ne bi pridobila prvovrstnih in primernih zavarovanj ter zavarovanj z zastavo premičnin in nepremičnin.
Oznaka skupine brez zavarovanja se vnese pri izpostavljenostih (dolžnikih), ki jih banka slabi posamično (imajo v stolpcu 13 oznako P), kot tudi pri tistih, ki jih slabi skupinsko. Banka razvrsti dolžnika v skupine od A do E glede na oceno njegovega finančnega položaja, njegovo zmožnost zagotavljanja zadostnega denarnega pritoka za redno izpolnjevanje obveznosti do banke, glede na izpolnjevanje dolžnikovih obveznosti do banke v preteklosti, ter upoštevaje kriterije za posamezno skupino kot izhajajo iz 13. člena sklepa.
21 – število dni zamude
Vnese se število dni zamude, s katero je dolžnik po stanju na dan poročanja plačeval pomembne obveznosti do banke. Kot pomembna obveznost v zamudi se šteje vsota vseh zapadlih obveznosti posameznega dolžnika do banke najkasneje, ko ta presega 2 % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 evrov, vendar ni manjša kot 200 evrov. Črpana izpostavljenost dolžnika je seštevek črpanih zneskov po posameznih pogodbah postavk finančnih sredstev (brez delnic, deležev in dolgoročnih naložb v kapital družb v skupini).
Dnevi zamude začnejo teči najkasneje s prvim dnem, ko vsota vseh zapadlih obveznosti presega 2 % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 evrov, vendar ni manjša kot 200 evrov. Če je število dni zamude enako nič, se vnese (0). Polje se pusti prazno v primeru, ko je znesek postavk za razvrstitev enak nič, v primeru izpostavljenosti do skupin iz drugega in tretjega odstavka 2. točke II. poglavja tega navodila oziroma v vseh drugih primerih, ko vnos števila dni zamude ni smiseln.
22 – nezavarovana finančna sredstva in prevzete obveznosti
Vnese se del postavk za razvrstitev iz stolpca 10, ki so nezavarovane oziroma so zavarovane z zavarovanji, ki jih banka skladno z MSRP ne upošteva oziroma jih ne bi mogla upoštevati pri izračunu oslabitev oziroma rezervacij, ker ob morebitni unovčitvi takšnih zavarovanj ne pričakuje denarnih tokov. To velja tako za finančna sredstva in prevzete obveznosti, ki jih banka posamično ocenjuje, kot za finančna sredstva in prevzete obveznosti, ki jih ocenjuje skupinsko.
23 – zavarovanje z bančnimi vlogami
Vnese se vrednost v zavarovanje prejetih bančnih vlog, za katere je pogodbeno določena obveznost, da se uporabijo za poplačilo.
24 – zavarovanje z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije
Vnese se vrednost v zavarovanje prejetih nepreklicnih jamstev Republike Slovenije.
25 – zavarovanje z delnicami in deleži
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih delnic in deležev družb ter lastnih delnic.
26 – zavarovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih obveznic, državnih zakladnih menic, komercialnih zapisov, blagajniških zapisov, potrdil o vlogah in ostalih dolžniških vrednostnih papirjev.
27 – zavarovanje z enotami kolektivnih naložbenih podjemov
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih enot vzajemnih skladov in delnic investicijskih družb.
28 – zavarovanje s poslovnimi nepremičninami
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih poslovnih nepremičnin.
29 – zavarovanje s stanovanjskimi nepremičninami
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih stanovanjskih nepremičnin.
30 – zavarovanje pri zavarovalnici
Vnese se vrednost zavarovanj terjatev pri zavarovalnici (brez polic življenjskega zavarovanja).
31 – zavarovanje z ostalimi oblikami zavarovanj
Vnese se vrednost prejetih zavarovanj v drugih oblikah, ki niso zajeta v stolpcih od št. 23 do 30.
32 – razvrščena finančna sredstva, pri katerih dolžnik zamuja s plačilom več kot 90 dni
Vnese se seštevek razvrščenih finančnih sredstev z zamudo s plačilom več kot 90 dni, ki so bila upoštevana kot pomembna finančna obveznost dolžnika do banke pri štetju dni zamude za namen izpolnjevanja stolpca 21. V seštevku se upošteva celotno finančno sredstvo, ne glede na to, če dolžnik zamuja s plačilom samo enega obroka.
33 – zapadli del razvrščenih finančnih sredstev, pri katerih dolžnik zamuja s plačilom več kot 90 dni
Vnese se seštevek zapadlega dela razvrščenih finančnih sredstev z zamudo s plačilom več kot 90 dni. V seštevku se upoštevajo tudi tista zapadla finančna sredstva oziroma njihovi deli, ki niso bili upoštevani kot pomembna finančna obveznost dolžnika do banke pri štetju dni zamude za namen izpolnjevanja stolpca 21.
3. Pri razvrstitvi banka zajema izpostavljenosti do dolžnika samo enkrat. Tako se v primeru, da je za pokritje nekritega akreditiva komitentu odobren okvirni kredit, pri razvrstitvi upošteva le zunajbilančna obveznost banke do tega komitenta za odobreni okvirni kredit.
4. Znesek bilančnih terjatev, ki jih na dan izpolnitve poročila ni mogoče razporediti na posameznega dolžnika (na primer prehodni računi), se praviloma razvrsti v skupino A. Banka vpiše v obrazec skupni znesek teh terjatev, kot dolžnik pa se vpiše naziv in matična številka banke.
5. Banka v obrazcu RAZ-1 ne poroča izpostavljenosti do dolžnikov, manjših od 500 EUR.
6. V obrazec niso zajeta naslednja sredstva iz izkaza finančnega položaja:
– denar v blagajni (postavka A0101 v okviru A.I. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja);
– opredmetena osnovna sredstva (A.X. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja);
– neopredmetena sredstva (A.XII. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja).
III. IZPOLNJEVANJE OBRAZCA REZ
7. Obrazec REZ vsebuje 10 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:
STOLPEC št.:
1 – skupina razvrstitve
Vnese se skupina razvrstitve P, A, B, C, D in E.
2, 3 in 4 – znesek razvrščenih postavk
Vnesejo se seštevki finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti (stolpec 8 iz RAZ-1), oziroma prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah (stolpec 9 iz RAZ-1) po posameznih skupinah ter seštevek le-teh po posameznih skupinah (stolpec 10 iz RAZ-1).
5 – izkazane oslabitve po MSRP
Vnesejo se knjigovodsko izkazane oslabitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti po MSRP po posameznih skupinah razvrstitve.
6 – izkazane rezervacije po MSRP
Vnesejo se knjigovodsko izkazane rezervacije za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP po posameznih skupinah razvrstitve.
7 – skupaj izkazane oslabitve in rezervacije po MSRP
Vnese se seštevek zneskov stolpca 5 in 6.
8 – dodatno potrebne oslabitve oziroma rezervacije po MSRP
Vnese se znesek dodatno potrebnih oslabitev finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP iz obrazca RAZ-1, stolpec 17 po posameznih skupinah razvrstitve.
9 – znesek oslabitev oziroma izgub pri skupinskem ocenjevanju po sklepu
Vnese se znesek ugotovljenih oslabitev za finančna sredstva oziroma rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki se ocenjujejo skupinsko, izračunanih na podlagi odstotkov iz 24. člena sklepa iz obrazca RAZ-1, stolpec 18 po skupinah od A do E.
10 – odbitna postavka od temeljnega kapitala
Vnese se znesek iz obrazca RAZ-1, stolpec 19.
IV. NAČIN POŠILJANJA POROČIL
8. Banka pošlje Banki Slovenije poročilo na obrazcu RAZ-1 tako, da v papirni obliki predloži le prvo in zadnjo stran poročila.
Banka hkrati z obrazcem RAZ-1 predloži Banki Slovenije v papirni obliki tudi pregled celotne izpostavljenosti banke do fizičnih oseb na obrazcu RAZ-2 ter zbirni pregled razvrstitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah na obrazcu REZ. Obrazci so sestavni del tega navodila. Zneski v obrazcih se vpisujejo v tisoč eurov.
9. Banka posreduje Banki Slovenije poročilo na obrazcu RAZ-1 tudi v elektronski obliki na naslov kpb@bsi.si. Oblika in način elektronskega posredovanja sta opredeljena s Tehničnim navodilom za elektronsko posredovanje poročila na obrazcu RAZ-1, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/zakoni-in-predpisi.asp?MapaId=503.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 72/10), ki pa se kljub uveljavitvi tega navodila uporabi za izdelavo poročila za mesec marec 2012.
11. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za izdelavo poročila za mesec april 2012.
Ljubljana, dne 5. aprila 2012
Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost