Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče), stran 2538.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93, 66/93, 66/00 Odl. US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl. US: U-I-54/99-14, 110/02 – ZGO-1, 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 12. redni seji dne 28. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče)
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče) (Uradni list RS, št. 31/97, 119/05 in 16/07; v nadaljevanju: Odlok) se doda 29.a člen, ki se glasi:
»Na pokopališču Zreče mora prostor enojnih in dvojnih grobov, namenjen za pokop, prekrivati izključno travnata površina. Na prostor za pokop ni dovoljeno postavljati kamnitih oziroma kakršnihkoli drugih plošč ter zasajati okrasnega grmičevja in cvetja. Za namen postavitve zasaditvenih aranžmajev, vaz oziroma sveč, je v skrajnih vogalih grobnega prostora ob nagrobni plošči dovoljeno postaviti kamnite plošče maksimalne površine 0,2 m2.
Če najemnik groba ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mora nepravilnosti odstraniti v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila koncesionarja oziroma upravljavca pokopališča. Kolikor tega ne stori, bodo zoper njega nadaljevani postopki v skladu z veljavno zakonodajo.«
2. člen
V Odloku se doda nov 29.b člen, ki se glasi:
»Najemnik groba mora pred postavitvijo nagrobne plošče od upravljavca pokopališča pridobiti pisno soglasje k postavitvi nagrobne plošče.
Postavitev nagrobne plošče mora biti v skladu s tem odlokom, ureditvenim načrtom pokopališča ter soglasjem upravljavca.
Če najemnik ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, mora nepravilnosti odpraviti v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila upravljavca pokopališča. Kolikor tega ne stori, bodo zoper njega nadaljevani postopki v skladu z veljavno zakonodajo.«
3. člen
V prvem odstavku 39. člena Odloka se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– postavljanje nagrobnih plošč brez soglasja upravljavca pokopališča.«
4. člen
V Odloku se spremeni 43. člen, tako da se glasi:
»Z globo 1000 EUR se kaznuje koncesionar, če opusti predpisana ravnanja iz 40. člena tega odloka.
Z globo 300 EUR se kaznuje, kdor krši prvo, drugo, tretjo, četrto in šesto alinejo prvega odstavka 39. člena ter prvi odstavek 42. člena tega odloka.
Z globo 200 EUR se kaznuje, kdor krši prvi odstavek 29.a ter prvi in drugi odstavek 29.b člena tega odloka.
Z globo 40 EUR se kaznuje, kdor krši peto alinejo prvega odstavka 39. člena tega odloka.«
5. člen
V Odloku se spremeni 44. člen, tako da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju: pristojni občinski inšpekcijski organ) in strokovne službe občinske uprave Občine Zreče.
Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi koncesionar, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«
6. člen
Vsa ostala določila Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče) (Uradni list RS, št. 31/97, 119/05 in 16/07) ostanejo nespremenjena.
7. člen
Določbe 29.a in 29.b člena Odloka se uporabljajo od uveljavitve tega odloka dalje in ne posegajo v že obstoječa stanja.
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012-3
Zreče, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost