Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1217. Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2011, stran 2535.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 12. redni seji dne 28. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Zreče za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zreče za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2010-22
Zreče, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost