Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1199. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2011, stran 2500.

Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo)(ZJF-UPB4), (Uradni list RS, št. 11/11) in 128. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 11. seji dne 3. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2011 je realiziran v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      11.713.810
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        12.745.742
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)       –1.031.932
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          0
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
    KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV      0
    (440+441+442)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
    KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
-------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              1.620.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             320.903
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       267.165
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       1.299.097
XI.  NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)     1.031.931
-------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2011.
4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 2.064.853 EUR se razporeja s proračunom za leto 2012.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-160/2012
Medvode, dne 3. aprila 2012
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost