Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija, stran 2492.

Na podlagi 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10), 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 3. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 34/09) se za 12. členom doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Na javnih površinah, opremljenih z otroškimi igrali, se lahko na podlagi sklepa župana prepove dostop za živali.
Na teh javnih površinah se lahko izjemoma dovoli dostop za živali v času izvedbe javnih prireditev, v katerih živali aktivno sodelujejo.
Določba iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za cirkuse.«
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(prepovedana ravnanja na javnih površinah)
Na javnih površinah je prepovedano:
1. odmetavati papir, cigaretne ogorke, smeti in druge predmete,
2. ustavljati, parkirati ali voziti z raznimi vozili po javnih površinah, ki niso prometne površine,
3. trositi oziroma lepiti letake in plakate na mesta, ki niso posebej namenjena za plakatiranje,
4. parkirati vozila ob zbiralnicah ločenih frakcij na način, ki izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ne omogoča dostopa do zbiralnic ločenih frakcij,
5. prati motorna vozila, druge stroje in naprave,
6. uporabljati objekte, ki so sestavni del javnih površin, v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
7. odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
8. voditi pse ali druge domače živali brez vrvice in pribora za odstranjevanje njihovih iztrebkov, jih puščati brez ustreznega nadzora ter puščati njihove iztrebke na javnih površinah,
9. razsipati po prometni površini sipek material ali kako drugače onesnaževati te površine, razen v primeru vzdrževanja občinskih javnih cest,
10. izvajati športno rekreativne aktivnosti na način, ki lahko poškoduje javne površine in objekte,
11. trgati cvetje, obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, cvetlične ograje in druge objekte na teh površinah,
12. postavljati šotore, bivalne prikolice ali avtodome,
13. zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
14. puščati kosovne odpadke,
15. izlivati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
16. deponirati gradbeni material in material od raznih izkopov ter drugih podobnih materialov in drv brez soglasja pristojne občinske službe,
17. poškodovati, uničevati ali odstranjevati objekte, nameščene na javnih površinah,
18. parkirati nevozna in neregistrirana vozila,
19. poslikavati z grafiti,
20. posegati v javno površino na kakršen koli način, ki spremeni njen namen ali izgled.
Na javnih zelenih površinah je prepovedano tudi:
1. ustavljati, parkirati ali se voziti z motornimi vozili in delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin,
2. obešati ali pritrjevati kable, žice, obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa in grmovnice.«
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(globe)
Z globo v višini 700,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prepovedana ravnanja iz 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ali 20. točke prvega odstavka in 1. ali 2. točke drugega odstavka 15. člena tega odloka.
Z globo v višini 350,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prepovedana ravnanja iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ali 9. točke prvega odstavka 15. člena tega odloka.
Z globo v višini 300,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prepovedana ravnanja iz 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ali 20. točke prvega odstavka in 1. ali 2. točke drugega odstavka 15. člena tega odloka.
Z globo v višini 150,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prepovedana ravnanja iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ali 9. točke prvega odstavka 15. člena tega odloka.
Z globo v višini 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prepovedana ravnanja iz 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ali 20. točke prvega odstavka in 1. ali 2. točke drugega odstavka 15. člena tega odloka.
Z globo v višini 50,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prepovedana ravnanja iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ali 9. točke prvega odstavka 15. člena tega odloka.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, za katere so predvidene kazenske določbe, opravljajo občinski redarji in pristojni občinski inšpektor.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2009
Idrija, dne 3. aprila 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti