Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1192. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012, stran 2491.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 12. redni seji dne 3. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/11, 14/12) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2012 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
+--------+-----------------------------------------+------------+
|KONTO  |OPIS                   |  Proračun|
|    |                     |  leta 2012|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 17.153.391|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 11.297.326|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  9.157.257|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček       |  7.782.495|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|703   |Davki na premoženje           |  1.000.510|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve    |   374.252|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.140.069|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodki od    |  1.574.659|
|    |premoženja                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|711   |Takse in pristojbine           |    5.780|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|712   |Globe in druge denarne kazni       |   37.500|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   61.630|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki         |   460.500|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  2.467.700|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   977.700|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in     |  1.490.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |     500|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov    |     500|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.387.865|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih      |  1.398.508|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|741   |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  1.989.357|
|    |iz sredstev proračuna EU         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)   | 17.484.060|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  4.589.746|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   883.193|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno    |   144.348|
|    |varnost                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve       |  3.266.066|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|403   |Plačila domačih obresti         |   54.350|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|409   |Rezerve                 |   241.789|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  4.626.605|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|410   |Subvencije                |   49.500|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|411   |Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  2.777.710|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|412   |Transferi neprofitnim organizacijam in  |   640.032|
|    |ustanovam                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|413   |Drugi tekoči domači transferi      |  1.159.363|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  7.879.239|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  7.879.239|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   388.470|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|431   |Investicijski transferi pravnim in    |   99.470|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|432   |Investicijski transferi proračunskim   |   289.000|
|    |uporabnikom               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ      |  –330.669|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |   17.100|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   17.100|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil      |   17.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev       |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|      0|
|    |DELEŽEV                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |   17.100|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)       |   738.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   738.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|500   |Domače zadolževanje           |   738.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)     |   370.300|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   370.300|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|550   |Odplačila domačega dolga         |   370.300|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |   54.131|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   367.700|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   330.669|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |   –54.131|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Prvi stavek drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 129.000 €.«
3. člen
Prvi stavek prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2012 dolgoročno zadolžila v vrednosti 60.000 € za investicijo vrtec Črni Vrh, v vrednosti 278.000 € za nakup etaže v garažni hiši v Idriji in v vrednosti 400.000 € za podporne zidove v Prešernovi ulici.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2010
Idrija, dne 3. aprila 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost