Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1190. Odlok o grbu in zastavi Občine Idrija, stran 2479.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 10. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 3. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določata grb in zastava Občine Idrija ter njihova uporaba.
2. člen
Grb Občine Idrija se sme uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki so določeni v tem odloku.
Grb se uporablja v barvni, črno-beli oziroma enobarvni, črtni ali reliefni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah.
Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
3. člen
Zastava Občine Idrija se sme uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki so določeni v tem odloku.
Zastava Občine Idrija je rdeče-zlato-srebrna zastava. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave si sledijo po naslednjem vrstnem redu: rdeča, zlata, srebrna. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.
Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
4. člen
Vsebinske in slikovne predstavitve grba in zastave so predstavljene v prilogah, ki so sestavni deli tega odloka.
Izvirnike upodobitev grba in zastave ter matrice za njihovo upodobitev hrani Občina Idrija.
5. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Idrija.
Grba in zastave ter njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati niti kot blagovno znamko za označevanje blaga ali storitev, niti kot znak različnih prireditev, niti kot model oziroma vzorec za različne druge namene.
II. GRB
6. člen
Grb se uporablja:
– v žigih, pečatu in v vseh oznakah občinskih organov in krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija;
– v prostorih in na poslopju sedeža Občine Idrija, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih ter drugih tiskovinah, ki jih uporabljajo in izdajajo občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
– ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih Občine Idrija, kot so plakete, slavnostne listine, tabelna priznanja, kipci itd.;
– na spletnih straneh Občine Idrija in krajevnih skupnosti na področju Občine Idrija;
– na obvestilnih tablah Občine Idrija;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Idrija;
– na obvestilnih tablah oziroma vitrinah Občine Idrija in krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija;
– na registrskih tablicah vozil;
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
7. člen
Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju Občine Idrija v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Idrija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Idrija v protokolarnih zadevah;
– kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je Občina Idrija, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Občine Idrija.
O uporabi grba iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
8. člen
Za uporabo grba Občine Idrija se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki določa način uporabe grba Republike Slovenije.
Ko se grb Občine Idrija uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije, veljajo za njegovo uporabo določbe predpisa, ki določa način uporabe grba Republike Slovenije.
III. ZASTAVA
9. člen
Zastava Občine Idrija je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Idrija, v uradnih prostorih župana in v prostoru, kjer zaseda občinski svet, lahko pa je stalno izobešena tudi na stavbah organov občinske uprave in krajevnih skupnosti.
10. člen
Zastava Občine Idrija je stalno izobešena na ali ob poslopjih, kjer je sedež vrtca in osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Občina Idrija, lahko pa je stalno izobešena tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanoviteljica je Občina Idrija.
Zastava Občine Idrija se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana, podžupanov, direktorja občinske uprave in predstojnikov organov v sestavi občinske uprave.
11. člen
Zastava Občine Idrija se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije izobesi na stavbah, v katerih so uradni prostori Občine Idrija in prostori krajevnih skupnosti:
– ob praznikih Občine Idrija in
– ob državnih praznikih.
Zastava se ob praznikih iz prvega odstavka tega člena lahko izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih javnih mestih.
Vse osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je Občina Idrija, izobesijo zastavo Občine Idrija v vseh primerih, ko izobesijo zastavo Republike Slovenije.
Zastava je izobešena ves čas dogodka.
Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
12. člen
Zastava se lahko izobesi:
– ob predstavljanju Občine Idrija v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Idrija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Idrija v protokolarnih zadevah;
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
13. člen
Za uporabo zastave Občine Idrija se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki določajo način izobešanja zastave Republike Slovenije in zastave Evropske unije.
Ko se zastava Občine Idrija izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije ali z zastavama Republike Slovenije in Evropske unije, se izobesi po določbah predpisov, ki določajo način izobešanje zastave Republike Slovenije in zastave Evropske unije.
14. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Idrija.
IV. POSEBNA UPORABA GRBA IN ZASTAVE OBČINE IDRIJA
15. člen
Grb in zastava Občine Idrija se lahko uporabljata ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev), če je:
– Občina Idrija ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja prireditve,
– Občina Idrija ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve,
– Občina Idrija prireditev finančno ali na drug način podprla.
Grb in zastava Občine Idrija se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena lahko uporabljata na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
16. člen
Uporaba grba Občine Idrija se lahko dovoli pravni osebi, ki ima sedež na območju Občine Idrija, in sicer:
– v znaku;
– v priznanjih, ki jih podeljuje;
– na spominskih darilih in značkah;
– v publikacijah;
– v obliki spominskih daril in značk;
– v drugih primerih za komercialne namene, v skladu z določili tega odloka.
17. člen
Za uporabo grba in zastave Občine Idrija v primerih iz 15. in 16. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
Prošnji za uporabo grba in zastave Občine Idrija mora prosilec iz 15. člena tega odloka priložiti dokumentacijo, iz katere je razviden naslov in namen prireditve, njena lokacija in trajanje ter tehnični in grafični podatki o uporabi grba in zastave Občine Idrija.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo grba Občine Idrija mora prosilec iz 16. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi grba Občine Idrija ter kratko predstavitvijo namena uporabe grba Občine Idrija.
V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba in zastave Občine Idrija, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
18. člen
Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Idrija preneha veljati:
– če se ga odvzame;
– če se upravičenec pisno odpove uporabi grba in zastave Občine Idrija.
Dovoljenje se odvzame, če upravičenec grba in zastave Občine Idrija ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju in v tem odloku.
19. člen
Evidenco o dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odloka, vodi občinska uprava.
V. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo občinski redarji in pristojni občinski inšpektor.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 250,00 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– uporablja grb Občine Idrija, razen v primerih iz tretje alineje prvega odstavka 7. člena;
– uporablja grb ali zastavo Občine Idrija brez dovoljenja Občine Idrija;
– uporablja grb ali zastavo Občine Idrija v nasprotju s pogoji in načini, pod katerimi se dovoljuje njihova uporaba.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– uporablja grb in zastavo Občine Idrija brez dovoljenja Občine Idrija.
VII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012
Idrija, dne 3. aprila 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost