Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1187. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul, stran 2477.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 15/09), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) in Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na 7. seji dne 5. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekt na območju Občine Horjul.
Upravičenci
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
Javni razpis
3. člen
Sredstva za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Horjul se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje pridobitve sredstev.
4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v lokalnem časopisu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena
7. Rok in naslov vložitve vlog
8. Rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu
9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
Postopek
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
O predlogu za podelitev sredstev, ki ga pripravi komisija, se odloči z odločbo.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
6. člen
Višina pomoči:
– do 30 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave oziroma največ 250 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.
Upravičeni stroški
7. člen
Upravičeni stroški:
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2012 dalje.
Pogoji in omejitve
8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Horjul;
– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– ocena obratovanja male komunalna čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna; oceno obratovanja izdela izvajalec javne službe za vsako MKČN na območju občine, kjer izvaja javno službo,
– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev MČN;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Horjul.
Zahtevek za izplačilo
9. člen
Upravičenci za izplačilo sredstev vlagajo zahtevke.
Upravičenci na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami zahtevanimi v javnem razpisu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi.
KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Horjul je zadolžena komisija.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0001/2012-1
Horjul, dne 6. aprila 2012
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost