Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1186. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2011, stran 2476.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 110/11) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na 7. seji dne 5. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2011, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Horjul za leto 2011 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
-------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2,785.194
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2,353.424
70  DAVČNI PRIHODKI                1,801.468
   700 Davki na dohodek in dobiček        1,620.285
   703 Davki na premoženje             136.674
   704 Domači davki na blago in storitve      44.509
71  NEDAVČNI PRIHODKI                551.956
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   157.741
   711 Takse in pristojbine             1.097
   712 Denarne kazni                43.693
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       0
   714 Drugi nedavčni prihodki           349.425
72  KAPITALSKI PRIHODKI                1.479
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     1.479
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopred. dolg. sredstev                0
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               430.291
   740 Transferni prihodki iz drugih javno-
   finančnih institucij              194.465
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračun EU        235.826
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2,265.659
40  TEKOČI ODHODKI                 584.801
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      147.096
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     23.380
   402 Izdatki za blago in storitve        374.325
   409 Rezerve                   40.000
41  TEKOČI TRANSFERI                712.829
   410 Subvencije                  7.733
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 548.595
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   43.216
   413 Drugi tekoči domači transferi        113.285
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVETICIJSKI ODHODKI              918.149
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     918.149
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             49.881
   431 Investicijski transferi neprof. org.,
   javnim podjetjem                 18.824
   432 Investicijski transferi pror.
   uporabnikom                   31.057
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)             519.535
-------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                        0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   443 Povečanje namenskega premoženja v         0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA                    0
55  ODPLAČILA DOLGA                    0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)        519.535
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   2011                      519.535
   9009 Splošni sklad za drugo           519.535
-------------------------------------------------------------
   Stanje sredstev na
   računih na dan 31.
   12. 2011                  2,174.087,05
-------------------------------------------------------------
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 2,173.624,04 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2012 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2011 in 2012.
Kot namenska sredstva se iz leta 2011 prenašajo sredstva požarne takse v višini 453,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 83.455,49 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 39.235,85 EUR in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 62.235,42 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2011 znaša 0 EUR.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2011 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2012-4
Horjul, dne 6. aprila 2012
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost