Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2012 z dne 13. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2012 z dne 13. 3. 2012

Kazalo

736. Uredba o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja, stran 1639.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 2/12) in v zvezi z 9. in 10. členom Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (Uradni list RS – MP, št. 22/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa način izvajanja določenih davčnih oprostitev iz 9. oziroma 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (v nadaljnjem besedilu: sporazum).
(2) Če s to uredbo ni drugače določeno, se pri oprostitvah plačila DDV in trošarin pri nakupih, uvozu in dobavah blaga za Organizacijo Severnoatlantske pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Nato) in oborožene sile držav članic Nata upošteva način uveljavljanja davčnih oprostitev, ki je za mednarodne organizacije s sedežem v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) določen s Pravilnikom o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09 in 82/11; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
(izvajanje 9. in 10. člena sporazuma)
(1) Oprostitev plačila carinskih dajatev iz c) točke 9. člena sporazuma vključuje tudi oprostitev plačila drugih dajatev, ki se v skladu s predpisi plačujejo pri uvozu blaga iz držav članic Nata, ki niso članice EU, oziroma iz tretjih držav.
(2) V skladu z 10. členom sporazuma je mogoče oprostitev plačila trošarin in davkov uveljaviti pri nakupu blaga in storitev na območju Slovenije ali pri pridobitvi blaga iz drugih držav članic EU, če gre za pomembnejše nakupe, potrjene v organih Nata.
(3) Oprostitev plačila trošarin in davkov (v nadaljnjem besedilu: davki) iz 10. člena sporazuma se nanaša na oprostitev plačila davka na dodano vrednost, trošarin na energente ali električno energijo, davka na motorna vozila in davka na promet nepremičnin.
3. člen
(upravičenec)
Oprostitev plačila davkov se lahko uveljavlja za blago in storitve, ki jih naročijo neposredno država članica Nata ali specialne agencije Nata za svoje službene potrebe ali Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MORS) za račun Nata (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
4. člen
(način uveljavljanja oprostitve pri nakupih v Sloveniji)
(1) Oprostitev plačila davkov po tej uredbi se lahko uveljavlja kot:
1. neposredna oprostitev ali
2. vračilo davkov.
(2) Neposredno oprostitev upravičenec uveljavlja pri dobavitelju blaga oziroma izvajalcu storitve in mu mora predložiti pravilno izpolnjen obrazec Potrdilo o oprostitvi, ki je Priloga 1 in sestavni del te uredbe. Obrazec Potrdilo o oprostitvi izpolni upravičenec, potrdi pa ga pristojni davčni organ države, v kateri ima upravičenec sedež. Če je upravičenec do oprostitve plačila davkov MORS za račun Nata, obrazec potrdi pristojni carinski organ.
(3) Če upravičenec ne uveljavi oprostitve plačila davkov neposredno pri dobavitelju, se oprostitev uveljavi kot vračilo plačanega davka. Če s to uredbo ni določeno drugače, upravičenec uveljavlja vračilo davkov, plačanih v Sloveniji, pri pristojnem carinskem organu.
(4) Oprostitev plačila davka na promet nepremičnin v Sloveniji se v skladu z zakonom, ki ureja davek na promet nepremičnin, uveljavlja pri davčnem uradu ob oddaji napovedi za odmero davka na promet nepremičnin.
5. člen
(neposredna oprostitev plačila davkov – dobavitelj v Sloveniji)
(1) Neposredna oprostitev plačila DDV v skladu s 4. členom te uredbe se lahko uveljavi samo za blago in storitve, kupljene pri dobaviteljih, ki so identificirani za namene DDV. Pri nakupu trošarinskih izdelkov se neposredna oprostitev lahko uveljavi samo, če se trošarinski izdelki kupijo pri imetniku trošarinskega skladišča.
(2) Dobavitelj mora upravičencu za blago in storitve, ki so predmet DDV izdati račun v skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11 in 78/11; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), pri čemer ob neposredni oprostitvi davkov po tej uredbi dobavitelj namesto identifikacijske številke za DDV naročnika oziroma kupca vpiše številko potrdila o oprostitvi ter navede, da davek ni obračunan. Če številke potrdila o oprostitvi ni mogoče vpisati v skladu s prejšnjim stavkom, se to na računu v razpredelku za identifikacijske številke za DDV označi, številka potrdila o oprostitvi pa čitljivo vpiše na drugem mestu računa.
(3) Dobavitelj hrani kopijo potrdila o oprostitvi iz drugega odstavka 4. člena te uredbe v svojem knjigovodstvu skupaj z računom, pri trošarinskih izdelkih pa tudi skupaj s kopijo potrjenega trošarinskega dokumenta.
6. člen
(vračilo plačanega davka v Sloveniji)
(1) Upravičenec lahko v skladu s tem členom uveljavlja vračilo davka, ki mu je bil zaračunan pri nakupu blaga in storitev v Sloveniji.
(2) Upravičenec predloži zahtevek za vračilo davka pri pristojnem carinskem organu.
(3) Upravičenec lahko vloži zahtevek za vračilo davka v šestih mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil nakup opravljen.
(4) K zahtevku za vračilo davkov morajo biti v izvirniku priloženi potrdilo o oprostitvi, ki ga potrdi pristojni organ države, v kateri ima upravičenec sedež in računi, ki vsebujejo predpisane podatke, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja vračilo davkov, kronološko razvrščeni po posameznih dobaviteljih. Izjemoma lahko upravičenec namesto izvirnikov priloži fotokopije računov, če jih je overila njegova pooblaščena oseba.
7. člen
(postopek pri carinskem organu)
(1) Carinski organ mora vsak predložen račun označiti in ga vrniti vlagatelju.
(2) Carinski organ mora o zahtevku odločiti v 45 dneh od vložitve zahtevka.
(3) Če carinski organ odobri vračilo davkov, mora biti vračilo izvedeno v 45 dneh od vložitve zahtevka na račun, ki ga upravičenec navede v zahtevku. Stroške nakazila vračila davkov krije upravičenec.
8. člen
(uveljavljanje oprostitev pri nakupu blaga v drugih državah članicah EU)
(1) Upravičenec, ki kupi blago v eni od drugih držav članic Evropske unije, v zvezi s katerim bi v skladu z ZDDV-1 nastal obdavčljiv dogodek v Sloveniji, v primerih iz drugega odstavka 2. člena te uredbe na podlagi b) in c) točke prvega odstavka 54. člena ZDDV-1 ni dolžan obračunati DDV od pridobitve tega blaga iz drugih držav članic EU.
(2) Upravičenec, ki v drugi državi članici kupi trošarinske izdelke – energente ali električno energijo in za katere bi v skladu z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – urad­no prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZTro) nastala obveznost obračuna trošarine v Sloveniji, uveljavi oprostitev plačila trošarine v skladu z 2. ali 5. točko prvega odstavka 31. člena ZTro, tako da pristojnemu carinskemu uradu predloži poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov.
9. člen
(prepoved odtujitve)
(1) Blaga, ki je v skladu s to uredbo oproščeno plačila davkov, pred potekom treh let od dneva nakupa ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugim osebam ali kako drugače uporabiti za druge namene.
(2) Če upravičenci odtujijo blago pred potekom roka, določenega v prvem odstavku tega člena, morajo to prijaviti pristojnemu davčnemu ali carinskemu organu, ki ugotovi morebitno obveznost plačila davkov.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (Uradni list RS, št. 79/06).
11. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-6/2012
Ljubljana, dne 29. februarja 2012
EVA 2011-1611-0181
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost