Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

329. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, stran 720.

Na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in druge alinee prvega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11) se v 2. členu 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. ribiško plovilo je ribiški čoln ali ribiška ladja v skladu s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11);«.
Za 11. točko se dodajo nove 12. do 20. točka, ki se glasijo:
»12. trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti pomeni trajno opustitev ribolovne dejavnosti, ki se lahko v skladu s 23. členom Uredbe 1198/2006/ES doseže le z razrezom ribiških plovil ali s prerazporeditvijo ribiških plovil v dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova (v nadaljnjem besedilu: trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti);
13. razrez ribiškega plovila, ki ima dovoljenje za gospodarski ribolov, pomeni fizično uničenje ribiškega plovila;
14. prerazporeditev ribiškega plovila, ki ima dovoljenje za gospodarski ribolov, je prerazporeditev ribiškega plovila v dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova;
15. premija za trajno ukinitev ribolovne dejavnosti pomeni finančno nadomestilo za trajno ukinitev ribolovne dejavnosti;
16. Načrt za prilagajanja ribolovnega napora je programski dokument za izvajanje ukrepov za prilagoditev ribolovnega napora na trajnostno raven. Vsebuje ukrepe upravljanja morskega ribištva in ukrepe prilagajanja ribolovnega napora za tiste ribolovne dejavnosti, katerih pritisk na ribolovne vire je prekomeren;
17. ribolovni napor je produkt zmogljivosti in aktivnosti ribiškega plovila; za skupino plovil je to vsota ribolovnih naporov vseh plovil v skupini;
18. trajnostna raven ribolovnega napora je takšna raven ribolovnega napora, s katero je zagotovljeno, da izkoriščanje ribolovnih virov ne ogroža prihodnjega izkoriščanja ribolovnih virov in nima negativnih posledic na morski ekosistem;
19. Nacionalna shema trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti je shema, s katero se določi zgornja raven bruto tonaže ribiških plovil, ki je lahko trajno umaknjena iz ribiške flote v obdobju, ki ni daljše od 24 mesecev;
20. ribiško floto sestavljajo vsa ribiška plovila, ki so vpisana v evidenci ribiških plovil iz zakona, ki ureja morsko ribištvo;«.
Dosedanja 12. do 16. točka postanejo 21. do 25. točka.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V skladu z 21., 22., 23., 25. in 26. členom Uredbe 1198/2006/ES se sredstva namenijo za naslednje ukrepe 1. osi:
– trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti,
– naložbe v ribiška plovila in selektivnost za ribiška plovila, ki ne sodijo v skupino malega priobalnega ribolova, kot je določen v prvem odstavku 26. člena Uredbe 1198/2006/ES, in
– naložbe v ribiška plovila in selektivnost, ki sodijo v skupino malega priobalnega ribolova, kot je določen v prvem odstavku 26. člena Uredbe 1198/2006/ES.«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za celotno programsko obdobje 2007–2013 je za izvajanje II.a in III. poglavja te uredbe namenjenih skupaj 2.885.372 eurov javnih sredstev, pri čemer je 2.164.029 eurov evropskih sredstev, 721.343 eurov pa slovenskih sredstev.«.
4. člen
Za 5. členom se doda novo II.a poglavje ter novi 5.a do 5.d člen, ki se glasijo:
»II.a UKREP TRAJNA UKINITEV RIBOLOVNIH DEJAVNOSTI
5.a člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, ki prispeva k izpolnjevanju cilja varovanja in ohranjanja ribolovnih virov.
(2) Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti se lahko v skladu s 23. členom Uredbe 1198/2006/ES doseže z:
a) razrezom ribiških plovil ali
b) prerazporeditvijo ribiških plovil pod zastavo države članice in z registracijo v Skupnosti za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova.
(3) Do podpore so upravičeni lastniki ali solastniki tistih ribiških plovil, s katerimi so v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge na ta ukrep izvajali morski gospodarski ribolov z ribolovnimi orodji, za katere so ukrepi prilagajanja ribolovnega napora določeni v Načrtu za prilagajanje ribolovnega napora, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 15. decembra 2011.
5.b člen
(vlagatelji)
Vlagatelj v okviru ukrepa iz prve alinee prvega odstavka 4. člena te uredbe je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora imeti veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.
5.c člen
(pogoji za pridobitev in porabo sredstev)
(1) Vlagatelj mora za pridobitev in porabo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora lastnik ali solastnik ribiškega plovila, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje solastnika(-ov), da se lahko trajno ukine ribolovna dejavnost bodisi z razrezom ribiškega plovila bodisi s prerazporeditvijo ribiškega plovila za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova;
2. imeti mora veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost;
(2) Ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti vpisano v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
(3) Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah. Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije in mora imeti poravnane vse obveznosti do države.
(4) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti na dan vložitve vloge starejše od petih let. Starost plovila se izračuna v skladu s 6. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 274 z dne 25. 9. 1986, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 3259/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2930/86 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 339 z dne 29. 12. 1994, str. 11), in je enaka razliki med datumom vložitve vloge na razpis in datumom prve izdaje uradnega varnostnega spričevala ali datumom prve vknjižbe v uradno evidenco plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(5) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti vpisano v evidenci ribiških plovil iz zakona, ki ureja morsko ribištvo.
(6) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, je moralo biti aktivno v dveh zaporednih 12-mesečnih obdobjih pred oddajo vloge na javni razpis, ki se končata na dan oddaje vloge na javni razpis. Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov. V vsakem posameznem 12-mesečnem obdobju pred oddajo vloge na razpis mora biti oddanih vsaj 60 ladijskih dnevnikov za ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost.
(7) Ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti prosto vseh vrst bremen.
(8) Vlagatelj lahko v obdobju 2007–2013 odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsaka posamezna vloga na javni razpis nanašati samo na eno plovilo.
(9) Vloge na javni razpis v okviru ukrepa trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti morajo za odobritev nepovratnih sredstev:
– doseči vsaj minimalni prag točk, določen v javnem razpisu, in
– doseči vsaj četrtino vseh možnih točk v okviru merila, s katerim se ocenjuje povprečni iztovor ribiškega plovila, na katerega se vloga nanaša.
(10) V primeru, da je vlagatelj za plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, za isti namen že prejel sredstva Evropske unije, obveznost iz naslova prejetih sredstev pa se še ni iztekla, mora ta sredstva vrniti v skladu z odločbo in pogodbo, s katerima so mu bila ta sredstva dodeljena.
(11) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti se določijo v javnem razpisu.
5.č člen
(izračun premije za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti)
(1) Za plovilo, za katero bo trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in je staro med 5 in 15 let, se izračun premije določi v skladu s tabelo 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in sicer po formuli bruto tone (v nadaljnjem besedilu: BT) krat euro znotraj posamezne kategorije plovila po bruto tonaži, čemur se prišteje še fiksni znesek, ki je določen znotraj posamezne kategorije po bruto tonaži.
(2) Za plovila, za katera bo trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in so stara med 16 in 29 let, se zneski premij izračunajo v skladu s tabelo 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, nato pa se ta znesek zmanjša za 0,75 odstotka na vsako leto preko 15 let.
(3) Za plovila, za katera bo trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in so stara 30 let ali več, se zneski premij izračunajo v skladu s tabelo 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, nato pa se celotni znesek zmanjša za 11,25 odstotka.
(4) Za plovila, za katera bo trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiških plovil, pod zastavo države članice in z registracijo v Skupnosti za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova, je znesek premije enak 70 odstotkov zneska premije, kot je izračunan na način, določen v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.
5.d člen
(finančne določbe)
(1) Za izvedbo ukrepa trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti je določeno 100-odstotno javno financiranje, od tega delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa 25 odstotkov.
(2) Do financiranja ukrepa trajne ukinitve ribolovne dejavnosti so upravičena plovila tistih upravičencev, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje iz 5.a, 5.b in 5.c člena te uredbe. Popolne vloge se ocenijo in razvrstijo v skladu s podrobnimi merili, določenimi v javnem razpisu. Upoštevajo se naslednja merila:
– starost plovila,
– tonaža ribolovnega plovila, izražena v BT,
– povprečno število ladijskih dnevnikov na leto, izračunanih za obdobje 24 mesecev pred oddajo vloge,
– povprečni iztovor na leto, ki je bil v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge dosežen z ribolovnimi orodji, za katere je bilo v Načrtu za prilagajanja ribolovnega napora iz tretjega odstavka 5.a člena te uredbe predlagano zniževanje ribolovnega napora.
(3) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev.«.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »iz prve in druge alinee« nadomesti z besedilom »iz druge in tretje alinee«.
V drugem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. naložbe za izboljšanje varnosti na krovu, delovnih pogojev, higiene, kakovosti proizvodov, energijske učinkovitosti in selektivnosti, če to ne poveča ribolovne zmogljivosti plovila in ne poveča zmožnosti plovila za ribolov.«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se druga alinea 6. točke spremeni tako, da se glasi:
»– stroški zamenjave in nakupa novih mehanskih sklopov (vitli) pod pogojem, da ne povečajo ribolovne zmogljivosti plovila in ne povečajo zmožnosti plovila za ribolov. Vitli so upravičeni do sofinanciranja na plovilih, ki sodijo v skupino malega priobalnega ribolova in uporabljajo pasivna ribolovna orodja;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Stroški so upravičeni do sofinanciranja pod pogojem, da naložba ne poveča ribolovne zmogljivosti plovila in ne poveča zmožnosti plovila za ribolov.«.
7. člen
V 8. členu se besedilo »iz prve in druge alinee« nadomesti z besedilom »iz druge in tretje alinee«.
8. člen
V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »v prvem odstavku« nadomesti z besedilom »v drugi in tretji alinei prvega odstavka«.
9. člen
V prvem odstavku 40. člena se v sedmi alinei v točki b) besedilo »(npr. zainteresirani posamezniki, ženske in mladi, društva, nevladne organizacije in drugi predstavniki civilne družbe)« nadomesti z besedilom »(npr. gospodarske družbe, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani posamezniki, ženske in mladi, društva, nevladne organizacije, ki ne sodijo v ribiški sektor)«.
10. člen
V prvem odstavku 50. člena se besedilo »v vložišču« nadomesti z besedilom »v glavni pisarni«.
V tretjem odstavku se beseda »vložišče« nadomesti z besedilom »glavna pisarna«.
11. člen
V tretjem odstavku 51. člena se beseda »vložišču« nadomesti z besedilom »glavni pisarni«.
12. člen
V prvem odstavku 60. člena se beseda »vložišču« nadomesti z besedilom »glavni pisarni«.
V tretjem odstavku se beseda »vložišče« nadomesti z besedilom »glavna pisarna«.
13. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(obravnava vlog)
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Vloge se odpirajo v posameznih časovnih obdobjih, določenih v javnem razpisu. Vloge, ki prispejo v posameznem časovnem obdobju, določenem v javnem razpisu, se obravnavajo na koncu tega obdobja. Vloge za posamezen ukrep se odobravajo do porabe sredstev, razpisanih z javnim razpisom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vloge za ukrep iz II.a poglavja te uredbe obravnavajo do porabe sredstev ali do porabe BT, ki je za ta ukrep določena v Nacionalni shemi trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti, ki je del javnega razpisa.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se pri ukrepih, določenih v V. poglavju te uredbe, vloge odpirajo in obravnavajo sproti glede na čas oddaje vloge.
(4) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna.
(5) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP od vlagatelja pisno zahteva, da pomanjkljivosti odpravi, in mu določi rok 15 dni, v katerem mora vlogo dopolniti. Dopolnjena vloga se obravnava v časovnem obdobju obravnave vlog, v katerem je dopolnitev vloge prispela. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo, popolne pa se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.
(6) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu s podrobnimi merili, določenimi v javnem razpisu, razen vlog, prispelih na ukrep iz V. poglavja te uredbe. Vloge, ki ne presegajo minimalnega praga, določenega v javnem razpisu, se zavrnejo.
(7) Vloge, ki presegajo v javnem razpisu predpisan minimalen prag in izpolnjujejo vse pogoje, se glede na doseženo število točk odobravajo do porabe sredstev, razen vlog, prispelih na ukrep iz V. poglavja te uredbe. V primeru, če zmanjka sredstev in če dve popolni vlogi dosežeta enako število točk, se odobri vloga, ki je bila oddana prej.
(8) Vloge, ki prispejo na javni razpis za ukrep iz V. poglavja te uredbe, in so popolne, vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo vse pogoje, se odobravajo in izplačujejo do porabe sredstev, določenih v javnem razpisu.
(9) Če dve ali več popolnih vlog izpolnjujejo vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(10) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(11) O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
(12) Vloga, ki je popolna, izpolnjuje predpisane pogoje in dosega minimalno število točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne.«.
14. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(izdaja odločbe)
(1) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
(2) V primeru ukrepa iz II.a poglavja te uredbe, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiškega plovila, ARSKTRP v odločbi določi rok, v katerem mora upravičenec:
a) vrniti MKGP dovoljenje za gospodarski ribolov in
b) spremeniti namembnost plovila bodisi v vpisniku čolnov bodisi v vpisniku ladij, ki ju vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(3) V primeru ukrepa iz II.a poglavja te uredbe, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom ribiškega plovila, ARSKTRP v odločbi določi rok, v katerem mora upravičenec:
a) poskrbeti za razrez ribiškega plovila in
b) vrniti MKGP dovoljenje za gospodarski ribolov.
(4) Če upravičenec v primeru ukrepa iz II.a poglavja te uredbe dovoljenja za gospodarski ribolov ne vrne v roku, določenem v odločbi, se šteje, da je odstopil od vloge in da do sredstev ni upravičen.
(5) Ko MKGP v primeru ukrepa iz II.a poglavja te uredbe v določenem roku prejme od upravičenca dovoljenje za gospodarski ribolov, minister upravičencu izda odločbo o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil iz zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti.
(6) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena se sredstva upravičencu v okviru ukrepa iz V. poglavja te uredbe odobrijo z odločbo in izplačajo na podlagi te odločbe. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
(7) Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.«.
15. člen
V 63. členu se za četrtim odstavkom doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek se v okviru ukrepa iz II.a poglavja te uredbe financirajo dejavnosti ki izpolnjujejo pogoje, določene v devetem odstavku 64. člena te uredbe, in sicer do porabe sredstev ali do porabe bruto tonaže, določene v Nacionalni shemi trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti iz drugega odstavka 61. člena te uredbe.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
16. člen
V 64. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) V okviru ukrepa iz II.a poglavja te uredbe mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje:
a) v primeru, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiškega plovila v dejavnosti, ki ne sodijo v področje ribolova, mora upravičenec v roku, določenem v odločbi ARSKTRP, vrniti dovoljenje za gospodarski ribolov MKGP;
b) upravičenec, katerega plovilo trajno ukine ribolovno dejavnost s prerazporeditvijo ribiškega plovila v dejavnosti, ki ne sodijo v področje ribolova, s tem plovilom ne more več izvajati morskega gospodarskega ribolova in mora v roku, določenem v odločbi ARSKTRP, spremeniti namembnost plovila v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij, ki ju vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo;
c) v primeru, da je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom ribiškega plovila, mora upravičenec v roku določenem v odločbi ARSKTRP poskrbeti za razrez ribiškega plovila. Upravičenec mora najkasneje v treh dneh po izvedenem razrezu vrniti dovoljenje za gospodarski ribolov MKGP, ki mu na tej podlagi izda odločbo o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in o izbrisu plovila iz evidence ribiških plovil iz zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti;
d) upravičenec mora ARSKTRP obvestiti glede datuma, časa in predvidenega trajanja razreza ter kraja in izvajalca razreza plovila v roku, ki ne sme biti daljši od roka, ki ga ARSKTRP določi z odločbo;
e) upravičenec zagotovi, da je razrez plovila izveden znotraj meja območij, ki so določena v javnem razpisu;
f) upravičenec lahko izvede razrez ribiškega plovila sam ali pa ga da v razrez ladjedelnici ali drugemu gospodarskemu subjektu, ki je registriran za izvajanje dejavnosti razreza. Vlagatelj mora ob predložitvi vloge za razpis predložiti seznam odpadkov, ki se pričakujejo ob razrezu ribiškega plovila;
g) upravičenec, ki bo izvajal razrez ribiškega plovila sam, mora zagotoviti, da se z odpadki, ki nastanejo ob razrezu, ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Upravičenec lahko razrez ribiškega plovila izvede sam le na tistem delu obale, kjer so dovoljeni večji posegi na ribiškem plovilu;
h) v primeru, da je upravičenec izvedel razrez ribiškega plovila sam, mora ob oddaji zahtevka za izplačilo premije priložiti, za vse odpadke, nastale ob razrezu, evidenčne liste v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki, s katerimi se potrjuje oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje;
i) v primeru, da je upravičenec oddal ribiško plovilo v razrez v ladjedelnico ali drugemu gospodarskemu subjektu, ki je registriran za izvajanje dejavnosti razreza, mora ob oddaji zahtevka za izplačilo premije priložiti potrdilo ladjedelnice ali drugega gospodarskega subjekta, ki je registriran za izvajanje razreza, o prevzemu plovila v razrez;
j) upravičenec krije vse stroške, ki so potrebni za izvedbo trajne ukinitve ribolovne dejavnosti in
k) če upravičenec svojih obveznosti ne izpolni v rokih, ki so določeni z odločbo ARSKTRP, se šteje, da odstopa od izvedbe vloge.«.
17. člen
V 65. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je bilo za vlagatelja vloge za ukrep iz II.a poglavja te uredbe z upravnim ali prekrškovnim postopkom ugotovljeno, da je vodil en ali več ladijskih dnevnikov za ribiško plovilo, ki naj bi trajno ukinilo ribolovno dejavnost, vendar ribolovnih dejavnosti dejansko ni vršil, se mu vloga zavrne.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
18. člen
V 66. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) V primeru ukrepa trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiških plovil v dejavnosti, ki ne sodijo v področje ribolova, upravičenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev po tem, ko mu je bila izdana odločba MKGP o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil iz zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti. Upravičenec zahtevku priloži tudi nov vpisni list iz vpisnika čolnov ali iz vpisnika ladij, ki ga izda Uprava RS za pomorstvo, iz katerega je razvidna sprememba namembnosti plovila.
(5) V primeru ukrepa trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom ribiškega plovila, upravičenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev po opravljenem razrezu in po tem, ko mu je bila izdana odločba MKGP o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil iz zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti. Upravičenec zahtevku priloži tudi odločbo o izbrisu plovila iz vpisnika čolnov ali iz vpisnika ladij, ki jo izda Uprava RS za pomorstvo na podlagi razreza plovila.«.
19. člen
Tretji odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje kontrol na kraju samem pred izplačilom sredstev in kontrol po izplačilu sredstev. Administrativna struktura ARSKTRP zagotavlja ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem. Pri izvajanju ukrepa iz II.a poglavja te uredbe Služba za kontrolo ARSKTRP sodeluje z ribiško inšpekcijo.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »odgovorno za posamezen ukrep« dodata vejica in besedilo »v primeru kontrol, ki se nanašajo na izvajanje ukrepa iz II.a poglavja te uredbe, pa obvesti tudi ribiško inšpekcijo«.
V petem odstavku se za besedilom »vsako leto« dodata vejica in besedilo »razen v primeru ukrepa iz II.a poglavja te uredbe«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru ukrepa iz poglavja II.a te uredbe, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom plovila, Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja kontrolo vloge in poteka razreza plovila na kraju samem ob vsakem razrezu plovila. Ob razrezu plovila Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja kontrolo na kraju samem toliko časa, dokler ni nedvoumno ugotovljeno, da je upravičenec izpolnil svojo obveznost glede razreza plovila in se prepriča, da je plovilo uničeno. Upravičenec mora zagotoviti, da bo ARSKTRP omogočeno izvajanje kontrol na mestu samem pri izvajalcu razreza.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
20. člen
Doda se priloga 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
21. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-3/2012
Ljubljana, dne 2. februarja 2012
EVA 2011-2311-0120
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost