Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

268. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), stran 625.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2012.
Št. 003-02-1/2012-2
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-F)
1. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljevanju: ministri) za:
– finance,
– gospodarski razvoj in tehnologijo,
– izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– kmetijstvo in okolje,
– infrastrukturo in prostor,
– notranje zadeve,
– obrambo,
– pravosodje in javno upravo,
– delo, družino in socialne zadeve,
– zdravje ter
– zunanje zadeve.
Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima vlada v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) tudi ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.
Predsednik vlade lahko da pooblastila za pomoč pri usklajevanju dela ministrov oziroma ministrstev tudi resornemu ministru.
Funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlade imenuje vlada. Minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika, nadomešča predsednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju vlade, pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave, ne more pa ga nadomeščati pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imenovanje in razrešitev ministrov.«.
2. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja« nadomesti z besedilom »pri čemer se ne všteva minister brez resorja iz drugega odstavka 8. člena tega zakona (v nadaljevanju: minister brez resorja)«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odločba US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G; v nadaljnjem besedilu: Zakon o državni upravi) se prvi odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»V ministrstvu se lahko imenujeta največ dve državni sekretarki oziroma državna sekretarja (v nadaljnjem besedilu: državni sekretar).«.
4. člen
Zakon o državni upravi se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v treh mesecih od dne, ko prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu.
Od dne, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prejšnjega odstavka nadaljujejo z delom:
– Ministrstvo za gospodarstvo kot Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z delovnimi področji Ministrstva za gospodarstvo, razen delovnega področja energetike, rudarstva in učinkovite rabe energije, in delom delovnega področja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se nanaša na tehnologijo, pošto ter meroslovje, kot jih določata 30. in 39.a člen Zakona o državni upravi,
– Ministrstvo za šolstvo in šport kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z delovnimi področji Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za kulturo in delom delovnega področja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se nanaša na visoko šolstvo, znanost in raziskovanje, kot jih določajo 33., 39. in 39.a člen Zakona o državni upravi,
– Ministrstvo za promet kot Ministrstvo za infrastrukturo in prostor z delovnimi področji Ministrstva za promet, delom delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na prostor, delom delovnega področja Ministrstva za gospodarstvo, ki se nanaša na energetiko, rudarstvo in učinkovito rabo energije, in delom delovnega področja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se nanaša na elektronske komunikacije, pospeševanje informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, ter usklajevanje dela na področju informacijske družbe, kot jih določajo 30., 36., 38. in 39.a člen Zakona o državni upravi,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z delovnimi področji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter delom delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na okolje, kot jih določata 32. in 36. člen Zakona o državni upravi,
– Ministrstvo za pravosodje kot Ministrstvo za pravosodje in javno upravo z delovnimi področji Ministrstva za pravosodje, razen delovnega področja organizacije in statusa državnega tožilstva in nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva, in delovnimi področji Ministrstva za javno upravo, kot jih določata 31. in 37. člen Zakona o državni upravi.
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prvega odstavka tega člena preide:
– del delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša na organizacijo in status državnega tožilstva in nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva, v pristojnost Ministrstva za notranje zadeve,
– del delovnega področja Ministrstva za zunanje zadeve, ki se nanaša na gospodarsko diplomacijo, v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– del delovnega področja Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki se nanaša na področje lokalne samouprave, v pristojnost Ministrstva za pravosodje in javno upravo,
– del delovnega področja Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki se nanaša na področje regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike, v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– del delovnega področja Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, ki se nanaša na področje razvoja, v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– del delovnega področja Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, ki se nanaša na področje evropskih zadev, v pristojnost Ministrstva za zunanje zadeve.
S prevzemom delovnih področij Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter delovnih področij Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, ta ministrstva in službi prenehajo delovati.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje do 1. aprila 2012. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva iz drugega in tretjega odstavka tega člena prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo prostore in pravice proračunske porabe. Potek prevzema podrobneje ureja vlada.
Minister za gospodarstvo, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, minister za pravosodje, minister za javno upravo, minister za promet, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor, minister za kulturo, minister za šolstvo in šport, minister brez resorja za razvoj in evropske zadeve in državni sekretar za lokalno samoupravo in regionalno politiko nadaljujejo z opravljanjem tekočih poslov do zaprisege nove Vlade Republike Slovenije.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-12/12-2/22
Ljubljana, dne 26. januarja 2012
EPA 41-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti