Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012

Kazalo

261. Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, stran 591.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P
o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja
1. člen
(Vsebina)
Ta sklep določa pogoje za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, ki so v skladu s 1. točko drugega odstavka 73. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZZavar) potrebna za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja.
2. člen
(Strokovna znanja)
(1) Strokovna znanja, potrebna za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, ima oseba, ki izkaže najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju aktuarstva in znanje iz naslednjih sklopov znanj:
1. ekonomija;
2. verjetnost, statistika in ekonometrija;
3. ekonomija časovnih vrst in panelnih podatkov;
4. stohastični procesi in stohastično modeliranje;
5. aktuarska matematika;
6. modeli vrednotenja naložb;
7. vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov;
8. merjenje, modeliranje in obvladovanje tveganj;
9. empirične finance;
10. računovodstvo finančnih institucij;
11. splošno zavarovanje;
12. življenjska zavarovanja;
13. pokojninska zavarovanja;
14. pravo socialne varnosti;
15. javne finance.
(2) Zahtevani obseg znanj za posamezni sklop znanj iz prvega odstavka tega člena je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen
(Dokazovanje)
(1) Kandidat za pooblaščenega aktuarja izkaže ustrezna znanja iz sklopov znanj od točke 1 do vključno točke 15 prvega odstavka 2. člena tega sklepa tako, da predloži dokazila o opravljenih izpitih pri predmetih, ki pokrivajo vsebino sklopov znanj predpisanih v prilogi 1 tega sklepa.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati:
– potrdilo ustanove, s katerim le-ta potrdi, da so se izpiti izvajali v okviru študijskega programa,
– potrdilo ustanove, s katerim le-ta potrdi, da je kandidat opravil izpite,
– seznam vsebin, oziroma znanj za vsak opravljen izpit, ki jih je obsegal posamezen predmet (potrjen učni načrt),
– izpolnjene obrazce iz priloge 2, ki je sestavni del tega sklepa.
(3) Kandidat mora izpolniti obrazec iz priloge 2 tako, da za vsako zahtevano znanje posameznega sklopa znanj iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa vpiše predmet, ki je po učnem načrtu, po katerem je kandidat opravljal izpit, obsegal to znanje.
(4) Kandidat za pooblaščenega aktuarja izkaže delovne izkušnje na področju aktuarstva iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa tako, da predloži podpisano izjavo delodajalca. Izjava delodajalca mora obsegati opis poslov, ki jih je kandidat opravljal, in obdobje opravljanja teh poslov.
4. člen
(Vloga za izdajo dovoljenja)
(1) Vloga za izdajo dovoljenja mora poleg dokazil iz 3. člena tega sklepa vsebovati tudi dokazila iz 2. in 3. točke drugega odstavka 73. člena ZZavar in potrdilo o plačilu takse v skladu s tarifo, ki ureja takse in nadomestila.
(2) Kandidat za pooblaščenega aktuarja lahko s posredovanjem izpolnjenega obrazca iz priloge 3, ki je sestavni del tega sklepa, pooblasti Agencijo za zavarovalni nadzor, da pridobi potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence fizičnih oseb.
(3) Kandidat za pooblaščenega aktuarja izkaže, da mu v preteklosti ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja tako, da predloži izjavo, na kateri potrdi, da mu v preteklosti ni bilo odvzeto omenjeno dovoljenje.
5. člen
(Izpita, ki ju organizira Agencija za zavarovalni nadzor)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor organizira enkrat letno pisni izpit iz predmeta pod točko 14 "Pravo socialne varnosti" in točko 15 "Javne finance" iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa.
(2) K izpitu se lahko prijavijo kandidati za pooblaščenega aktuarja, ki z dokazili iz 3. člena tega sklepa dokažejo, da opravljeni izpiti pokrivajo vsebino sklopov znanj, predpisano v prilogi 1 tega sklepa, in sicer od točke 1 do vključno točke 13 iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa.
6. člen
(Prijava na izpit)
(1) Kandidat za pooblaščenega aktuarja, ki želi opravljati izpite, ki jih enkrat letno organizira Agencija za zavarovalni nadzor, vloži pisno prijavo za opravljanje izpita pri Agenciji za zavarovalni nadzor do vključno 31. 12. preteklega koledarskega leta, ali najkasneje 30 dni pred izpitom. Prijavi za opravljanje izpita mora kandidat za pooblaščenega aktuarja priložiti pisna dokazila iz 3. člena tega sklepa za sklope znanj od točke 1 do vključno točke 13 prvega odstavka 2. člena tega sklepa.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da prijava iz prejšnjega člena ni popolna, v roku 15 dni po vložitvi prijave kandidata za pooblaščenega aktuarja pozove, da jo dopolni.
(3) Kandidat za pooblaščenega aktuarja mora prijavo za opravljanje izpita iz 5. člena tega sklepa z dokazili iz drugega odstavka prejšnjega člena dopolniti v roku 15 dni po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se šteje, da je od prijave odstopil.
7. člen
(Prehodna določba)
Kandidat za pooblaščenega aktuarja, ki je začel podiplomski magistrski študij aktuarstva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pred uveljavitvijo tega sklepa, izpolnjuje pogoj ustreznih znanj iz 1. do vključno 13. točke prvega odstavka 2. člena tega sklepa, če v roku sedmih let po začetku veljavnosti tega sklepa, predloži potrdilo o opravljenih izpitih »Podiplomskega magistrskega študija aktuarstva« Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za predmete od 1. do vključno 12. točke 2. člena Sklepa o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja (Uradni list RS, št. 115/00).
8. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja (Uradni list RS, št. 115/00).
9. člen
(Veljavnost)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. januarja 2012
EVA 2011-1611-0191
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti