Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012

Kazalo

178. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, stran 333.

Na podlagi sedmega odstavka 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
1. člen
V Pravilniku o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Uradni list RS, št. 85/07) se 2. in 3. člen spremenita tako, da se glasita:
»Višina stroškov posredovanja podatkov – cenik
2. člen
(1) Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku vedno zagotoviti fotokopijo ali prepis, v primeru računalniške vodene zbirke osebnih podatkov pa izpis formata A4. Cena materialnih stroškov za posredovanje ene strani formata A4 je 0,10 eura.
(2) Če posameznik želi podatek pridobiti v obliki, ki ni oblika iz prejšnjega odstavka, so pod pogojem, da upravljavec osebnih podatkov razpolaga s tehničnimi zmožnostmi, najvišje cene materialnih stroškov za posredovanje podatkov iz prejšnjega člena (brez davka na dodano vrednost – DDV) naslednje:
1. ena stran fotokopije ali prepisa formata A3 0,20 eura,
2. ena stran fotokopije večjega formata 1,50 eura,
3. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,75 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,50 eura,
5. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,00 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,75 eura,
7. elektronski zapis na eni disketi 1,50 eura,
8. posnetek na eni videokaseti 5,00 eura,
9. posnetek na eni audiokaseti 3,00 eura,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
11. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.
(3) Drugih materialnih stroškov, ki niso določeni v prejšnjem odstavku, ni dovoljeno zaračunavati.
Način plačila stroškov
3. člen
(1) Upravljavec osebnih podatkov posamezniku izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s tem pravilnikom. Račun mora posameznik prejeti ob ali po prejemu podatkov.
(2) Stroške plača posameznik s plačilnim nalogom, v drugi obliki negotovinskega plačila ali v gotovini.
(3) Če upravljavec osebnih podatkov ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja podatkov presegli 100,00 eurov, lahko od posameznika zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju podatkov upravljavec osebnih podatkov obračuna dejansko nastale stroške in posamezniku izda račun v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če polog presega dejanske materialne stroške, upravljavec osebnih podatkov posamezniku ob posredovanju podatkov vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, posameznik razliko plača najkasneje v osmih dneh od prejema računa.
(4) Posameznik mora plačati stroške posredovanja podatkov najkasneje v osmih dneh od prejema računa oziroma zahtevka za položitev pologa. Upravljavec osebnih podatkov posredovanja podatkov ne sme pogojevati s predhodnim plačilom računa.
(5) Prihodki upravljavca osebnih podatkov, ki je neposredni proračunski uporabnik, iz naslova zaračunanih stroškov posredovanja podatkov po tem pravilniku, so prihodki Proračuna Republike Slovenije, v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-247/2010
Ljubljana, dne 17. januarja 2012
EVA 2010-2011-0039
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost