Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

148. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, stran 310.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 16. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN         
   ODHODKOV               
------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov  Rebalans 
                 proračuna 
                   2012 
------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI      319.358.390
   (70+71+72+73+74+78)         
 
70  DAVČNI PRIHODKI      221.414.530
 
   700 Davki na dohodek in  147.356.212
   dobiček               
 
   703 Davki na premoženje  67.119.518 
 
   704 Domači davki na blago  6.938.800 
   in storitve             
 
   706 Drugi davki           0 
 
71  NEDAVČNI PRIHODKI     37.914.761 
 
   710 Udeležba na dobičku in 22.573.504 
   dohodki od premoženja        
 
   711 Takse in pristojbine   384.761 
 
   712 Globe in druge denarne 3.792.500 
   kazni                
 
   713 Prihodki od prodaje    441.200 
   blaga in storitev          
 
   714 Drugi nedavčni     10.722.796 
   prihodki               
 
72  KAPITALSKI PRIHODKI    39.762.810 
 
   720 Prihodki od prodaje  21.147.310 
   osnovnih sredstev          
 
   721 Prihodki od prodaje       0 
   zalog                
 
   722 Prihodki od prodaje  18.615.500 
   zemljišč in neopredmetenih      
   sredstev               
 
73  PREJETE DONACIJE       576.690 
 
   730 Prejete donacije iz    576.690 
   domačih virov            
 
   731 Prejete donacije iz       0 
   tujine                
 
74  TRANSFERNI PRIHODKI     19.401.842 
 
   740 Transferni prihodki iz  5.283.364 
   drugih javnofinančnih        
   institucij              
 
   741 Prejeta sredstva iz   14.118.478 
   državnega proračuna iz        
   sredstev proračuna          
   Evropske unije            
 
78  PREJETA SREDSTVA IZ      287.757 
   EVROPSKE UNIJE            
 
   786 Ostala prejeta          0 
   sredstva iz proračuna        
   Evropske unije            
 
   787 Prejeta sredstva od    287.757 
   drugih evropskih           
   institucij              
 
   788 Prejeta vračila         0 
   sredstev iz proračuna        
   Evropske unije            
 
II. SKUPAJ ODHODKI       318.403.182
   (40+41+42+43)            
 
40  TEKOČI ODHODKI       54.015.483 
 
   400 Plače in drugi izdatki 15.127.772 
   zaposlenim              
 
   401 Prispevki delodajalcev  2.488.422 
   za socialno varnost         
 
   402 Izdatki za blago in   29.274.662 
   storitve               
 
   403 Plačila domačih     5.200.000 
   obresti               
 
   409 Rezerve         1.924.627 
 
41  TEKOČI TRANSFERI      156.641.188
 
   410 Subvencije        8.885.817 
 
   411 Transferi posameznikom 55.092.490 
   in gospodinjstvom          
 
   412 Transferi        13.332.599 
   nepridobitnim            
   organizacijam in ustanovam      
 
   413 Drugi tekoči domači   79.330.282 
   transferi              
 
   414 Tekoči transferi v        0 
   tujino                
 
42  INVESTICIJSKI ODHODKI    92.749.541 
 
   420 Nakup in gradnja     92.749.541 
   osnovnih sredstev          
 
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   14.996.970 
 
   431 Investicijski       1.040.500 
   transferi pravnim in         
   fizičnim osebam, ki niso       
   proračunski uporabniki        
 
   432 Investicijski      13.956.470 
   transferi proračunskim        
   uporabnikom             
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,      955.208 
   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ       
   (I.-II.)               
------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV       
   IN NALOŽB              
------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH       0 
   POSOJIL IN PRODAJA          
   KAPITALSKIH DELEŽEV         
   (750+751+752)            
 
75  PREJETA VRAČILA DANIH       0 
   POSOJIL IN PRODAJA          
   KAPITALSKIH DELEŽEV         
 
   750 Prejeta vračila danih     0 
   posojil               
 
   751 Prodaja kapitalskih      0 
   deležev               
 
   752 Kupnine iz naslova      0 
   privatizacije            
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE  48.000 
   KAPITALSKIH DELEŽEV         
   (440+441+442+443)          
 
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE  48.000 
   KAPITALSKIH DELEŽEV         
 
   440 Dana posojila         0 
 
   441 Povečanje kapitalskih  48.000 
   deležev in finančnih         
   naložb                
 
   442 Poraba sredstev kupnin    0 
   iz naslova privatizacije       
 
   443 Povečanje namenskega     0 
   premoženja v javnih         
   skladih in drugih pravnih      
   osebah javnega prava, ki       
   imajo premoženje v svoji       
   lasti                
 
VI. PREJETA MINUS DANA     –48.000 
   POSOJILA IN SPREMEMBE        
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-      
   V.)                 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)    8.000.000 
 
50  ZADOLŽEVANJE       8.000.000 
 
   500 Domače zadolževanje  8.000.000 
 
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)   8.907.208 
 
55  ODPLAČILA DOLGA      8.907.208 
 
   550 Odplačila domačega  8.907.208 
   dolga                
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      0 
   SREDSTEV NA RAČUNIH         
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  –907.208 
   VIII.)                
 
XI. NETO FINANCIRANJE     –955.208 
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)         
------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se določa v višini 327.358.390 eurov.«
2. člen
V celotnem besedilu odloka se beseda »podkonto« nadomesti z besedo »konto« v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
V šestem odstavku 4. člena se črta besedilo »Letni načrt pridobivanja in razpolaganja« ter se nadomesti z besedilom »Načrt ravnanja«.
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 eurov sprejme župan.«
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke v sistemu MFERAC.«
5. člen
24. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporedi sredstva med podkonti v okviru istega NRP v sistemu MFERAC. V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi NRP v sistemu MFERAC odloča župan po predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo.
Posamezni projekt NRP, katerega zaključek financiranja se zaradi še ne zapadlih obveznosti iz predhodnega leta prestavi v tekoče proračunsko leto, se vključi v proračun tekočega leta.
O spremembi vrednosti projekta NRP, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega NRP presega 20 % izhodiščne vrednosti v NRP in je izhodiščna vrednost višja od 100.000 eurov, odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.«
6. člen
V 25. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2012 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
– za obdobje največ do 10 let,
– za namen: financiranje lastniškega povezovanja s TE-TOL, d.o.o., ter delno pokritje investicijskega načrta 2012, in sicer vlaganja v obnovo in izgradnjo energetskih virov, vročevodnega in plinovodnega omrežja,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«
7. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-298/2011-34
Ljubljana, dne 16. januarja 2012
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost