Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

146. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje – služnostne pravice, stran 309.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 39. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), 18., 19.–25. in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) je Občinski svet Občine Kočevje na svoji 12. redni seji dne 10. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje – služnostne pravice
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji za obremenjevanje nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje s služnostnimi pravicami.
2. člen
Pri ustanavljanju služnostnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti Občine Kočevje je potrebno vsako služnostno pravico natančno določiti, in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno.
Namera o ustanovitvi služnosti se objavi na spletni strani Občine Kočevje najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Kočevje je odplačna.
3. člen
Občina Kočevje mora poskrbeti, da se opravi cenitev v primerih, ko se na stvarnem premoženju ustanavlja služnostna pravica in bi višina nadomestila zanjo v enem letu izkustveno presegla 10.000,00 EUR. Ob naročilu cenitve mora biti cenilec seznanjen z namenom cenitve ter drugimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na ocenjeno vrednost.
Naročnik cenitve je upravljavec stvarnega premoženja. Stroški postopka ugotavljanja višine nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena bremenijo upravljavca.
Vrednost nadomestila za ustanovitev posamezne služnostne pravice, za katero višina nadomestila ne presega 10.000,00 EUR letno, se izračuna glede na lego stavbnega zemljišča oziroma glede na katastrsko kulturo kmetijskega zemljišča, skladno s cenikom nadomestil.
4. člen
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Kočevje se ustanovi s pogodbo.
Na dan sklenitve pravnega posla cenitev stvarnega premoženja iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki je predmet takega posla, ne sme biti starejša od devet mesecev.
5. člen
Investitor mora k vlogi za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju v lasti Občine Kočevje poleg osnovnih podatkov priložiti:
1. projektno ali drugo dokumentacijo z vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica, in površino posega za posamezno zemljišče, izraženo v m2, pri čemer je potrebno pri določitvi površine posega poleg dolžine trase upoštevati tudi širino varovalnih pasov, določenih v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08),
2. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačno ustanovitev služnostne pravice iz 6. člena tega odloka v smislu predložitve ustrezne izjave projektanta o dimenzioniranju kapacitet predvidene gospodarske javne infrastrukture glede na sprejete izvedbene prostorske akte občine.
6. člen
Brezplačno se ustanovi služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Kočevje ob izpolnitvi enega izmed naslednjih pogojev:
1. v primeru kadar javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Kočevje, potrebujejo ustanovitev stvarne služnosti zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture;
2. v primeru novogradnje gospodarske javne infrastrukture, določene v izvedbenih prostorskih aktih občine, ki je v interesu občine;
3. v primeru, kadar investitor izvaja rekonstrukcijo obstoječe služnosti.
7. člen
Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice na stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju: SZ) glede na lego zemljišča znaša:
-------------------------------------------------------------------
 1. območje  2. območje  3. območje  4. območje  5. območje 
   SZ      SZ      SZ      SZ      SZ   
-------------------------------------------------------------------
6,46 EUR/m2  5,60 EUR/m2  4,73 EUR/m2  4,08 EUR/m2  3,55 EUR/m2
-------------------------------------------------------------------
1. območje SZ zajema ureditveno območje mesta Kočevje.
2. območje SZ zajema ureditveno območje urbanistične zasnove Kočevja z naselji brez mesta Kočevje: Šalka vas, Mestni log, Dolga vas, Breg, Mahovnik.
3. območje SZ zajema ureditveno območje naselij na Kočevskem polju: Jasnica, Gornje Ložine, Dolnje Ložine, Nove Ložine, Stara Cerkev, Koblarji, Slovenska vas, Mrtvice, Gorenje, Mlaka, Klinja vas, Željne, Cvišlerji, Livold, Mozelj, Zajčje Polje, Črni Potok.
4. območje SZ zajema ureditvena območja naselij: Gotenica, Borovec, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Morava, Stari Log, Smuka, Onek, Laze pri Oneku, Koprivnik, Mačkovec, Predgrad, Dol.
5. območje SZ zajema ureditvena območja ostalih naselij v Občini Kočevje ter območja razpršene gradnje.
Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice na kmetijskih, gozdnih in ostalih zemljiščih:
+--------------------+-------------------+
| katastrska kultura |nadomestilo EUR/m2 |
+--------------------+-------------------+
|    vrt     |    3,14    |
+--------------------+-------------------+
|    njiva    |    3,14    |
+--------------------+-------------------+
|   travnik    |    1,75    |
+--------------------+-------------------+
| barjanski travnik |    0,62    |
+--------------------+-------------------+
|    pašnik    |    0,62    |
+--------------------+-------------------+
|   sadovnjak   |    3,14    |
+--------------------+-------------------+
|   vinograd   |    3,14    |
+--------------------+-------------------+
|   trstičje   |    0,62    |
+--------------------+-------------------+
|    gozd    |    1,25    |
+--------------------+-------------------+
8. člen
Nadomestilo se plača v enkratnem znesku ob sklenitvi pogodbe. Izpolnitev tega pogoja mora biti bistvena sestavina pogodbe.
Navedena nadomestila se revalorizirajo z ustreznimi indeksi rasti cen, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije, enkrat letno.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 90/05).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2011
Kočevje, dne 11. januarja 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti