Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

143. Pravilnik o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj, stran 300.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve občinske denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriteriji za določitev višine denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Črnomelj in ki v Občini Črnomelj tudi bivajo.
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da vsi neto dohodki in prejemki posameznika ali družine ne presegajo za več kot 40 % cenzusa upravičenosti do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge,
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po njihovi krivdi nujno potrebna pomoč,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske (aktivno iskanje zaposlitve, pomoč pri Centru za socialno delo in pri drugih organizacijah).
Trenutna materialna ogroženost iz prejšnjega odstavka je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine, pri čemer se za utemeljene okoliščine po tem pravilniku štejejo nenadna izguba zaposlitve, ki ni nastala po njihovi krivdi, elementarne nesreče, nenadna huda bolezen, smrt v družini in druge izjemne okoliščine.
3. člen
Denarna pomoč je namenjena plačilu nujnih stroškov in izdatkov za življenje in za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
4. člen
Višina denarne pomoči znaša največ:
– za posameznika 200 EUR,
– za družino 500 EUR.
Denarno pomoč lahko prejmejo upravičenci enkrat v koledarskem letu.
Denarna pomoč se dodeli kot ena denarna pomoč za vso družino in se praviloma izplačuje vlagatelju.
Višino sredstev za občinsko denarno socialno pomoč določi občinski svet vsako leto v proračunu Občine Črnomelj in se upravičencem v posameznem letu izplačuje do porabe teh sredstev.
5. člen
Zahtevki za dodelitev denarne pomoči se vlagajo na obrazcu »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči Občine Črnomelj«, ki ga pripravi in objavi občinska uprava na spletni strani občine. Vlogi morajo biti priložena dokazila o utemeljenih okoliščinah, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine (tj. nenadna izguba zaposlitve, elementarne nesreče, nenadna huda bolezen, druge izjemne okoliščine).
V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.
6. člen
V postopku dodelitve denarne pomoči se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. Strokovna služba občinske uprave si za vse vlagatelje pridobi mnenje tričlanske komisije, katero imenuje župan. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi in o njej odloča občinska uprava.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu.
Denarna pomoč se nakazuje neposredno vlagatelju v obliki denarja ali v funkcionalni obliki ali neposredno izvajalcem storitve. Obliko in višino izplačila predlaga komisija glede na ugotovljeno socialno stanje posameznika ali družine.
8. člen
Prejemnik denarne pomoči mora v roku 30 dni po prejemu pomoči dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljene denarne pomoči. Če v navedenem roku prejemnik ne dostavi dokazila o namenski porabi, v naslednjem koledarskem letu posameznik ali družina ni upravičen do pomoči.
Prejemnik pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma denarne pomoči ni namensko porabil.
9. člen
Za vprašanja, ki se nanašajo na posameznega vlagatelja, družino vlagatelja, upoštevanje dohodka in minimalni dohodek, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporablja Zakon o socialno varstvenih prejemkih.
10. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2012.
Št. 410-256/2011
Črnomelj, dne 21. decembra 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost