Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

141. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2012, stran 298.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 30. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je župan Občine Borovnica dne 23. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 47/11, 88/11 in 94/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
----------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN    v evrih
   ODHODKOV              
----------------------------------------
   Skupina/Podskupina     Proračun
   kontov/Konto        januar–
                  marec
                  2012
----------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI       631.803
   (70+71+72+73+74)          
 
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   616.338
 
70  DAVČNI PRIHODKI       565.943
 
   700 Davki na dohodek in   529.568
   dobiček              
 
   703 Davki na premoženje   21.941
 
   704 Domači davki na blago  14.434
   in storitve            
 
   706 Drugi davki          0
 
71  NEDAVČNI PRIHODKI      50.395
 
   710 Udeležba na dobičku in  24.786
   dohodki od premoženja       
 
   711 Takse in pristojbine    254
 
   712 Denarne kazni       2.118
 
   713 Prihodki od prodaje    1.019
   blaga in storitev         
 
   714 Drugi nedavčni      22.218
   prihodki              
 
72  KAPITALSKI PRIHODKI      8.500
 
   720 Prihodki od prodaje    8.100
   osnovnih sredstev         
 
   721 Prihodki od prodaje      0
   zalog               
 
   722 Prihodki od prodaje     400
   zemljišč in neopredmetenih     
   dolgoročnih sredstev        
 
73  PREJETE DONACIJE         0
 
   730 Prejete donacije iz      0
   domačih virov           
 
   731 Prejete donacije iz      0
   tujine               
 
74  TRANSFERNI PRIHODKI      6.965
 
   740 Transferni prihodki iz  6.965
   drugih javnofinančnih       
   institucij             
 
II. SKUPAJ ODHODKI       604.038
   (40+41+42+43)           
 
40  TEKOČI ODHODKI       224.083
 
   400 Plače in drugi izdatki  35.136
   zaposlenim             
 
   401 Prispevki delodajalcev  6.497
   za socialno varnost        
 
   402 Izdatki za blago in   181.113
   storitve              
 
   403 Plačila domačih        0
   obresti              
 
   409 Rezerve          1.337
 
41  TEKOČI TRANSFERI      161.913
 
   410 Subvencije        1.491
 
   411 Transferi posameznikom 118.097
   in gospodinjstvom         
 
   412 Transferi neprofitnim  13.356
   organizacijam in ustanovam     
 
   413 Drugi tekoči domači   28.969
   transferi             
 
   414 Tekoči transferi v      0
   tujino               
 
42  INVESTICIJSKI ODHODKI    218.042
 
   420 Nakup in gradnja    218.042
   osnovnih sredstev         
 
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI      0
 
   431 Investicijski         0
   transferi pravnim in        
   fizičnim osebam, ki niso      
   proračunski uporabniki       
 
   432 Investicijski         0
   transferi proračunskim       
   uporabnikom            
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     27.765
   (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)      
----------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV      
----------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH      230
   POSOJIL IN PRODAJA         
   KAPITALSKIH DELEŽEV        
   (750+751+752)           
 
75  PREJETA VRAČILA DANIH      230
   POSOJIL              
 
   750 Prejeta vračila danih     0
   posojil              
 
   751 Prodaja kapitalskih      0
   deležev              
 
   752 Kupnine iz naslova     230
   privatizacije           
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE   256
   KAPITALSKIH DELEŽEV        
   (440+441+442+443)         
 
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE   256
   KAPITALSKIH DELEŽEV        
 
   440 Dana posojila         0
 
   441 Povečanje kapitalskih     0
   deležev in naložb         
 
   442 Poraba sredstev kupnin   256
   iz naslova privatizacije      
 
   443 Povečanje namenskega     0
   premoženja v javnih        
   skladih in drugih osebah      
   javnega prava, ki imajo      
   premoženje v svoji lasti      
 
VI. PREJETA MINUS DANA       –26
   POSOJILA IN SPREMEMBE       
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-     
   V.)                
----------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA         
----------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)        0
 
50  ZADOLŽEVANJE           0
 
   500 Domače zadolževanje      0
 
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)       0
 
55  ODPLAČILA DOLGA          0
 
   550 Odplačila domačega      0
   dolga               
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    27.739
   SREDSTEV NA RAČUNIH        
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-     0
   VIII.)               
 
XI. NETO FINANCIRANJE      –27.765
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)        
----------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     
   DNE 31. 12. PRETEKLEGA       
   LETA                
 
   9009 Splošni sklad za       0
   drugo               
----------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 evrov.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-0013/2011-18
Borovnica, dne 23. decembra 2011
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost