Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o transfernih cenah, stran 289.

Na podlagi šestega odstavka 16. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o transfernih cenah
1. člen
V Pravilniku o transfernih cenah (Uradni list RS, št. 141/06) se v 1. členu v oklepaju za številko »117/06« doda vejica in besedilo »56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11«.
2. člen
Za naslovom I. poglavja se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(uporaba metod)
(1) Določitev primerljive tržne cene mora biti opravljena z uporabo najustreznejše metode glede na okoliščine primera. Najustreznejša metoda za določanje primerljive tržne cene mora biti izbrana med metodami za določanje primerljive tržne cene, ki so navedene v petem odstavku 16. člena ZDDPO-2 in ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– prednosti in slabosti vsake metode;
– primernosti posamezne metode glede na naravo povezanih transakcij, ki se ugotovi na podlagi analize funkcij, ki jih opravlja vsaka oseba v povezani transakciji (ob upoštevanju porabljenih sredstev in prevzetih tveganj);
– razpoložljivosti zanesljivih podatkov, potrebnih za uporabo izbrane metode za določanje primerljive tržne cene, in
– stopnje primerljivosti med povezanimi in nepovezanimi transakcijami ter zanesljivostjo morebitnih opravljenih prilagoditev primerljivih nepovezanih transakcij, potrebnih za odpravo razlik med njimi.
(2) Za uporabo izbrane metode za določanje primerljive tržne cene so notranje primerjave primernejše od zunanjih primerjav.
(3) Če se ob upoštevanju kriterijev iz prvega in drugega odstavka tega člena primerljivo tržno ceno lahko z enako zanesljivostjo določi z uporabo tradicionalnih transakcijskih metod ali metod transakcijskega dobička, ima uporaba tradicionalnih transakcijskih metod prednost.
(4) Tradicionalne transakcijske metode za določanje primerljive tržne cene so metode iz 1., 2. in 3. točke petega odstavka 16. člena ZDDPO-2.
(5) Metodi transakcijskega dobička za določanje primerljive tržne cene sta metodi iz 4. in 5. točke petega odstavka 16. člena ZDDPO-2.
(6) Ob upoštevanju kriterijev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ima metoda primerljivih prostih cen prednost pred ostalimi metodami iz petega odstavka 16. člena ZDDPO-2.«
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri uporabi metode preprodajnih cen se izhaja iz cen, po katerih so bila sredstva, ki so bila kupljena od povezane osebe, ponovno prodana nepovezani osebi. Primerljiva tržna cena se določi na način, da se od prodajne cene, ki jo prodajalec zaračunava za sredstva nepovezanim osebam, odšteje razlika v ceni, ki jo dosegajo ali bi jo dosegli v enakih ali primerljivih okoliščinah na trgu nepovezani preprodajalci.«.
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Metoda porazdelitve dobička je metoda, s katero se ugotovi znesek združenega dobička iz povezane transakcije ali povezanih transakcij, ki se razdeli med sodelujoče povezane osebe. Razdelitev združenega dobička se opravi tako, kot bi se od nepovezanih oseb pričakovalo, da si bodo v primerljivih nepovezanih transakcijah razdelile takšen dobiček.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za razdelitev združenega dobička se lahko uporabi eden od naslednjih pristopov:
– smiselni približek delitve dobička, kot bi se od nepovezanih oseb pričakovalo, da zaslužijo s sodelovanjem pri primerljivi nepovezani transakciji. V primeru odsotnosti primerljivk pa na podlagi opravljenih funkcij ter ob upoštevanju vloženih sredstev in prevzetih tveganj vsake od povezanih oseb, udeleženih v povezani transakciji, ali
– z uporabo ene izmed metod iz 2., 3., 4. ali 6. člena tega pravilnika, v primeru, da je mogoče določiti primerljivo tržno ceno za nekatere funkcije, ki jih izvajajo povezane osebe v povezani transakciji, pri čemer se morebitni preostanek združenega dobička, ki ga ni mogoče razdeliti z uporabo ene izmed metod iz 2., 3., 4. ali 6. člena tega pravilnika, razdeli na podlagi smiselnega približka delitve dobička, kot bi se od nepovezanih oseb pričakovalo, da zaslužijo s sodelovanjem pri primerljivi nepovezani transakciji.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
5. člen
7. in 8. člen se črtata.
6. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri ugotavljanju primerljive tržne cene se mora primerjati dejavnik, ki se proučuje iz povezane oziroma povezanih transakcij z dejavnikom, ki se proučuje v enakih ali primerljivih transakcijah med nepovezanimi osebami. Šteje se, da je nepovezana transakcija primerljiva s povezano transakcijo:
– če nobena od razlik med transakcijami ne more bistveno vplivati na dejavnik, ki se proučuje v skladu z ustrezno metodo določanja primerljive tržne cene, ali
– v primeru, da takšne razlike obstajajo, je mogoče učinke takih razlik izločiti s sprejemljivo natančnimi prilagoditvami dejavnika, ki se proučuje v primerljivih nepovezanih transakcijah z namenom, da se odpravi vpliv teh razlik na primerljivost.
(2) Dejavniki, ki se preučujejo in se uporabljajo pri posamezni metodi za določanje primerljive tržne cene, so zlasti:
– cena, uporabljena v transakciji,
– kosmata marža,
– neto dobiček,
– razdelitev združenega dobička,
– finančni kazalniki.
(3) Primerljivost transakcij se presoja na način, kot ravnajo nepovezane osebe, ki primerjajo med seboj vse razpoložljive transakcije in se odločijo za transakcijo, ki je zanje najbolj ugodna.
(4) Pri ugotavljanju primerljivosti dveh ali več transakcij je potrebno opraviti analizo primerljivosti ter upoštevati ekonomsko relevantne dejavnike, ki vplivajo na dejstva in okoliščine posamezne transakcije:
– značilnosti prenesenih sredstev oziroma storitev,
– funkcije, ki jih izvajajo povezane in nepovezane osebe (ob upoštevanju porabljenih sredstev in prevzetih tveganj),
– pogodbene pogoje,
– gospodarske okoliščine, v katerih potekajo transakcije,
– poslovne strategije.
(5) Če je mogoče ugotoviti različno stopnjo primerljivosti nepovezanih transakcij s povezano transakcijo, je treba upoštevati primerljive nepovezane transakcije z višjo stopnjo primerljivosti in izločiti tiste z nižjo stopnjo primerljivosti.
(6) Primerljivost okoliščin transakcij je potrebno ugotavljati za čas, ko so se transakcije izvedle oziroma preden so se izvedle. Podatke o transakcijah in z njimi povezane pogoje iz preteklih let se mora proučiti, če ti razkrivajo dejstva in okoliščine, ki so morda vplivali na določanje primerljivih tržnih cen.
(7) Večletni podatki se uporabijo, če prispevajo k večji zanesljivosti analize primerljivosti.«.
7. člen
V 15. členu se prvi stavek in napovedni stavek nadomestita z besedilom, ki se glasi:
»Gospodarske okoliščine iz 9. člena tega pravilnika, ki določajo primerljivost trgov, so zlasti:«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– obstoj ciklov (konjunkturni, gospodarski ali življenjski cikel izdelka),«,
dosedanja tretja do sedma alineja pa postanejo četrta do osma alineja.
8. člen
19. člen se črta.
9. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(uporaba razpona primerljive tržne cene)
(1) Razpon primerljive tržne cene je razpon več relevantnih vrednosti dejavnika, ki se proučuje, v primerljivi nepovezani transakciji, ki nastane z uporabo najustreznejše metode ali več metod za določanje primerljive tržne cene, in od katerih so vse vrednosti enako primerljive s povezano transakcijo na podlagi izvedene analize primerljivosti v skladu s tem pravilnikom.
(2) Če je rezultat uporabe metode ali metod za določanje primerljive tržne cene več enako relativno zanesljivih vrednosti, se, kadar so bili za določitev primerljive tržne cene uporabljeni razmeroma zanesljivi oziroma natančni podatki in dokumentacija, kot primerljiva tržna cena šteje tista vrednost v razponu, ki najbolje odraža okoliščine transakcije.
(3) Če je rezultat uporabe metode ali metod za določanje primerljive tržne cene ugotovljen z uporabo manj zanesljivih oziroma natančnih podatkov in dokumentacije, se primerljiva tržna cena določi znotraj interkvartilnega razpona, ki se ugotovi na način, da se iz celotnega ugotovljenega razpona izloči 25 % spodnjih zunanjih vrednosti in 25 % zgornjih zunanjih vrednosti. Za določitev primerljive tržne cene se lahko uporabi mediana.
(4) Mediana po tem členu je vrednost, ki razdeli celotni oziroma interkvartilni razpon na dve polovici. Pri lihem številu podatkov je mediana srednja številka, pri sodem številu podatkov pa se mediana izračuna kot povprečje dveh srednjih vrednosti.
(5) Če je vrednost primerljive tržne cene izven razpona, se primerljiva tržna cena določi glede na zanesljivost podatkov v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena.«.
10. člen
Za prvim odstavkom 22. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogoja iz prvega odstavka tega člena sta primeroma izpolnjena, če bi bila nepovezana oseba pripravljena naročiti in plačati storitev od druge nepovezane osebe ali če bi jo bila ta pripravljena opraviti sama, upoštevaje okoliščine, če:
– opravljena storitev zagotavlja ekonomsko ali komercialno vrednost v smislu izboljšanja ekonomskega položaja prejemnika storitve oziroma
– bi takšno storitev nepovezana oseba za lastne potrebe izvedla z lastnimi sredstvi.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kjer je mogoče identificirati določene posebne storitve, ki jih zagotavlja oseba povezanemu podjetju, mora biti določitev, ali je zaračunana storitev v skladu s primerljivo tržno ceno, narejena za vsako posebno storitev, kot je to določeno v 17. členu tega pravilnika.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v prvem stavku besedilo »v skladu s prvo alineo petega odstavka« nadomesti z besedilom »v skladu s prvo alinejo sedmega odstavka«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se v napovednem stavku besedilo »v skladu z drugo alineo petega odstavka« nadomesti z besedilom »v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka«.
11. člen
Za 22. členom se doda naslov novega poglavja in nov 22.a člen, ki se glasita:
»VI.a Posebnosti pri določanju primerljivih tržnih cen pri neopredmetenih sredstvih
22.a člen
(posebnosti v zvezi z neopredmetenimi sredstvi)
(1) Pri določitvi primerljive tržne cene v povezanih transakcijah, ki vključujejo primeroma pravice do uporabe, prodajo ali druge odsvojitve neopredmetenih sredstev med povezanimi osebami, je treba upoštevati tako vidik prenositelja premoženja kot vidik prevzemnika premoženja ter še posebej ceno, po katerih bi bile nepovezane osebe pripravljene prenesti primerljivo neopredmeteno sredstvo ali pravico do uporabe neopredmetega sredstva na prevzemnika.
(2) Pri izvedbi analize primerljivosti v skladu z določbami 9. člena tega pravilnika v zvezi s transakcijami, ki vključujejo neopredmetena sredstva, je potrebno upoštevati primeroma tudi merila, ki so pomembna za primerljivost povezanih in nepovezanih transakcij, vključno:
– s pričakovanimi ekonomskimi koristmi,
– z geografskimi omejitvami pri uveljavljanju pravic od uporabe neopredmetega sredstva,
– z naravo pravic do uporabe neopredmetenega sredstva (na primer izključna ali neizključna pravica do uporabe pravic, ki se prenašajo), in
– s tem, ali ima prevzemnik pravico do udeležbe pri nadaljnjem razvoju neopredmetega sredstva.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-837/2011/12
Ljubljana, dne 6. januarja 2012
EVA 2011-1611-0015
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost