Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

131. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju in označevanju govejih trupov, stran 288.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju in označevanju govejih trupov
1. člen
V Pravilniku o razvrščanju in označevanju govejih trupov (Uradni list RS, št. 2/10) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa starostne kategorije, ocenjevanje, označevanje in razvrščanje govejih trupov oziroma polovic (v nadaljnjem besedilu: trupi) na klavni liniji, podrobnejše pogoje za kontrolne organizacije, naloge kontrolorjev, nadzor oziroma preverjanje označevanja, ocenjevanj, razvrščanja in obdelave trupov ter kriterije, ki jih morajo izpolnjevati kontrolorji za ocenjevanje mesnatosti in zamaščenosti govedi ter izdajanje dokazil, da izvoženi proizvodi izvirajo iz odraslega moškega goveda za izvajanje določb za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 299 z dne 15. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola (UL L št. 346 z dne 30. 12. 2010, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 566/2008 z dne 18. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 pri trženju mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ 12 mesecev (UL L št. 160 z dne 19. 6. 2008, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Uredba 566/2008/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov govedi, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 38; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1249/2008/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 433/2007 z dne 20. aprila 2007 o določitvi pogojev za dodeljevanje posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso (UL L št. 104 z dne 21. 4. 2007, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 433/2007/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2007, str. 21), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 173/2011 z dne 23. februarja 2011 (UL L št. 49 z dne 24. 2. 2011, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1359/2007/ES)«.
2. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Na zahtevo stranke, ki uveljavlja posebno izvozno nadomestilo, organizacija za ugotavljanje skladnosti v skladu z 2. členom Uredbe 433/2007/ES izda dokazilo, da izvoženi proizvodi izvirajo iz odraslega moškega goveda, na obrazcu iz Priloge I Uredbe 433/2007/ES.«
(3) Pristojni organ iz 3. in 5 člena Uredbe 1359/2007/ES je organizacija za ugotavljanje skladnosti.
3. člen
12. člen se črta.
4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, dvakrat letno organizira strokovna srečanja med organizacijami za ugotavljanje skladnosti, strokovnimi organizacijami za organiziranje usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje in razvrščanje trupov na klavni liniji in Inšpektoratom Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, z namenom usklajevanja kriterijev za razvrstitev trupov v kakovostne tržne razrede na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti in stopnje zamaščenosti.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-407/2011
Ljubljana, dne 21. decembra 2011
EVA 2011-2311-0116
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost