Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

129. Pravilnik o lovski izkaznici, stran 280.

Za izvrševanje 6. točke tretjega odstavka 21. člena, šestega odstavka 43.a člena, 62. ter 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o lovski izkaznici
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa uporabo lovske izkaznice (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), vlogo za izdajo izkaznice, obliko, vsebino in barvo izkaznice, veljavnost in podaljšanje veljavnosti izkaznice ter obliko hologramske nalepke, cenik izdaje in podaljšanja veljavnosti izkaznice, nadomestitev veljavne izkaznice, spremembo podatkov na izkaznici in preklic veljavnosti izkaznice.
2. člen
(uporaba izkaznice)
(1) Izkaznica je identifikacijski dokument oseb iz 4. člena tega pravilnika in ni prenosljiva.
(2) Za člane članic Lovske zveze Slovenije izkaznica predstavlja tudi člansko izkaznico.
3. člen
(vloga za izdajo izkaznice)
(1) Vlogo za izdajo izkaznice vloži fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) pisno pri Lovski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlagatelj, ki vloži vlogo za izdajo izkaznice za izvajanje lova v lovišču s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: LPN) in ni delavec upravljavca LPN, mora vlogi predložiti dokazilo o pravici do udejstvovanja v lovu v LPN.
(3) K vlogi za izdajo izkaznice mora vlagatelj priložiti fotografijo, ki kaže vlagateljevo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem, tankem, sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 mm × 45 mm, v barvni tehniki z zaokroženimi vogali. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(4) Vlagatelj mora biti fotografiran v lovskem kroju, od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugega pokrivala in pred monotonim ozadjem.
4. člen
(imetnik izkaznice)
Izdajatelj izda izkaznico:
1. osebi, ki izpolnjuje pogoje za izdajo izkaznice, določene v Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08; v nadaljnjem besedilu: zakonske pogoje) in je članica lovske družine, ki je kot upravljavka z loviščem članica izdajatelja,
2. osebi, ki izpolnjuje zakonske pogoje in ima dokazilo o pravici do udejstvovanja v lovu v LPN ali
3. drugi osebi, ki izpolnjuje zakonske pogoje.
5. člen
(oblika, vsebina in barve izkaznice)
(1) Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 86 mm × 54 mm z zaokroženimi vogali in je izdelana iz polikarbonata.
(2) Sprednja stran izkaznice vsebuje:
a) v zgornjem levem kotu grb Republike Slovenije in desno od grba napis »Lovska izkaznica/Hunting Licence«;
b) v zgornjem desnem kotu znak in napis izdajatelja v skladu s celostno podobo izdajatelja ter pod njima prostor za serijsko številko izkaznice;
c) v spodnjem levem delu prostor za fotografijo, velikosti 24 mm x 30 mm;
d) desno od prostora za fotografijo prostor za vpis identifikacijskih podatkov o imetniku izkaznice, ki si po vrstnem redu sledijo:
– Ime/Name,
– Priimek/Surname,
– Datum rojstva/Date of Birth,
– ID imetnika/ID,
– za imetnike iz 1. in 2. točke prejšnjega člena navedba podatka »Lovišče/Hunting Ground« ter za imetnike iz 3. točke prejšnjega člena navedba besedila »Drug upravičenec«,
– za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja za sokolarjenje tudi navedba besedila »Dovoljenje za sokolarjenje«.
(3) Osnovni barvi sprednje strani izkaznice sta zelena (zgornje polje, barvne vrednosti po lestvici CMYK: C 100 %, Y 80 %, K 45 %) in simulacija zlate (spodnje polje, barvne vrednosti po lestvici CMYK: C 30 %, M 35 %, Y 60 %). V spodnjem polju sta v ozadju valovit vzorec belih linij in ilustracija lovca.
(4) Zadnja stran izkaznice za imetnike iz 1. in 2. točke prejšnjega člena vsebuje:
– v zgornjem levem kotu napis »Izdajatelj: Lovska zveza Slovenije«;
– pod napisom iz prejšnje alinee prostor za trak z magnetnim zapisom podatkov ter pod njim navedeno naslednje besedilo: »Izkaznica je veljavna z nalepko tekočega leta.«;
– v spodnjem sredinskem delu prostor za osem hologramskih nalepk, s katerimi se označi veljavnost izkaznice za tekoče leto;
– desno od prostora za nalepke prostor za žig izdajatelja.
(5) Zadnja stran izkaznice za imetnike iz 3. točke prejšnjega člena vsebuje:
– v zgornjem levem kotu napis »Izdajatelj: Lovska zveza Slovenije«;
– pod napisom iz prejšnje alinee prostor za trak z magnetnim zapisom podatkov ter pod njim napis »Izkaznica velja za leto«;
– v desnem spodnjem kotu prostor za žig izdajatelja.
(6) Osnovna barva zadnje strani izkaznice je zlata. V spodnjem polju je v ozadju valovit vzorec belih linij.
(7) Obrazec izkaznice, iz katerega so razvidni oblika, vsebina in barve izkaznice, je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(veljavnost izkaznice in hologramska nalepka)
(1) Izkaznica je veljavna za imetnike iz 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika s hologramsko nalepko tekočega leta, ki jo izda izdajatelj. Velikost hologramske nalepke je 11 mm x 11 mm. Nalepka ima v zgornjem delu navedbo kratic SLD v zeleni barvi in oblikovanih v skladu s celostno podobo izdajatelja, pod njimi pa je prostor za letnico tekočega leta v zeleni barvi. Kratice in letnico ločuje vodoravna zelena črta.
(2) Obrazec hologramske nalepke je v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Imetniku izkaznice iz 1. točke 4. člena tega pravilnika upravljavec z loviščem podaljša veljavnost izkaznice s hologramsko nalepko za novo koledarsko leto, ki jo pridobi od izdajatelja.
(4) Imetniku izkaznice iz 2. točke 4. člena tega pravilnika veljavnost izkaznice podaljšuje upravljavec LPN, ki pridobi hologramske nalepke za novo koledarsko leto od izdajatelja na podlagi pisne vloge.
(5) Imetniku izkaznice iz 3. točke 4. člena tega pravilnika izdajatelj izda vsako leto novo izkaznico.
7. člen
(cenik izdaje in podaljšanja veljavnosti izkaznice)
(1) Upravni odbor izdajatelja določi cenik za izdajo in podaljšanje veljavnosti izkaznice.
(2) Cena za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti izkaznice vsebuje le materialne stroške izdaje izkaznice oziroma hologramskih nalepk za novo koledarsko leto.
8. člen
(nadomestitev veljavne izkaznice)
(1) Imetnik veljavne izkaznice mora izdajatelju na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, nemudoma sporočiti, da je izkaznica pogrešana, izgubljena, ukradena ali zaradi katerega drugega razloga neuporabna.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se imetniku izda nova izkaznica na podlagi vloge za izdajo izkaznice na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Izdajatelj v primerih iz prvega odstavka tega člena objavi serijsko številko izkaznice na svojih spletnih straneh.
9. člen
(sprememba podatkov na izkaznici)
Imetnik izkaznice mora v primeru spremembe podatkov, navedenih na izkaznici, vložiti vlogo za izdajo nove izkaznice na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika. Vlogi mora priložiti dokazilo o podatku, ki se spreminja, razen če gre za podatek o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco izdajatelj ali drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
10. člen
(preklic veljavnosti izkaznice)
(1) Izdajatelj prekliče veljavnost izkaznice s sklepom.
(2) Izdajatelj objavi serijske številke preklicanih izkaznic na svojih spletnih straneh.
11. člen
(vrnitev izkaznice)
(1) V primeru neuporabne izkaznice iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika ali ob nastopu dogodka iz 9., 10. ali 13. člena tega pravilnika, mora imetnik nemudoma vrniti izkaznico izdajatelju.
(2) Izdajatelj izkaznico takoj po prejemu uniči.
12. člen
(izdaja izkaznice za drugo lovišče)
Vlagatelj iz 1. točke 4. člena tega pravilnika, ki je že imetnik veljavne izklanice iz 1. točke 4. člena tega pravilnika lahko vloži vlogo za izdajo izkaznice za lovišče v upravljanju druge lovske družine, ki je kot upravljavka z loviščem članica izdajatelja.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
(prehodno obdobje)
(1) Izkaznice, izdane v skladu Pravilnikom o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), se lahko uporabljajo dokler je možno podaljševanje njihove veljavnosti s hologramskimi nalepkami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izkaznice, izdane imetnikom iz druge alinee tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-33/2009
Ljubljana, dne 5. januarja 2012
EVA 2010-2311-0159
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost