Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 11-002902 Ob-4648/11 , Stran 2197
Št. 11-002902 Ob-4648/11
Na podlagi pisne zahteve delničarja Cegrad, Celjsko gradbeništvo in inženiring d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje, imetnika 20238 delnic družbe, kar predstavlja več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe, z dne 6. 9. 2011, ki jo je upravni odbor družbe prejel dne 7. 9. 2011 v skladu z določili 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d.- Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor družbe sklicuje
19. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. – Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje,
ki bo v torek, 18. 10. 2011 ob 11. uri, v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje. Za sejo je s strani delničarja Cegrad, Celjsko gradbeništvo in inženiring d.o.o. predlagan sledeči dnevni red in predlogi sklepov: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Odpoklic članov upravnega odbora družbe. 3. Izvolitev novih članov upravnega odbora družbe. Predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa k točki 1: Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc. Za preštevalki glasov se izvolita Gordana Verk in Mateja Martinčič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja. 2. Odpoklic članov upravnega odbora družbe. Predlog sklepa k točki 2: Z dnem zasedanja 19. seje skupščine se odpokličejo člani upravnega odbora družbe: Marjan Vengust, Vida Oberžan, Lena Korber. 3. Izvolitev novih članov upravnega odbora družbe. Predlog sklepa k točki 3: Z dnem zasedanja 19. seje skupščine se za člane upravnega odbora družbe za mandatno dobo 5 let, ki začne teči z dnem zasedanja 19. seje skupščine, izvolijo: Zdravko Zver, Peter Šepetavc, Vojko Stermecki. Gradivo Popolno besedilo gradiva za skupščino, ki obsega ta sklic in pisno zahtevo delničarja Cegrad, Celjsko gradbeništvo in inženiring d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje z dne 6. 9. 2011, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.cm-celje.si). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Upravni odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani upravnega odbora. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 13. 10. 2011, in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. 13. 10. 2011, upravnemu odboru družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 40% vseh glasov osnovnega kapitala.
CM Celje, d.d.- Ceste mostovi Celje namestnica predsednika upravnega odbora Lena Korber

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti