Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Ob-4602/11 , Stran 2197
Ob-4602/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta Talum d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine Talum d.d. Kidričevo,
v torek, 18. 10. 2011, s pričetkom ob 12.30, na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom zasedanja: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja. Predlog sklepa: Izvolijo se – Ivan Malešič za predsednika skupščine, – Ivan Ogrinc in Milan Žumbar za preštevalca glasov. Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine. 3. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: “Odpokliče se član nadzornega sveta Talum d.d. Kidričevo, dr. Miro Žunec. Do izteka tekočega mandatnega obdobja, t.j. do 25. 11. 2013, se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Milan Jevšenak. Z dnem sprejema te odločitve preneha mandat odpoklicanega člana in prične teči mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta. Zahteva delničarja za sklic skupščine, s predlogom sklepa k 3. točki dnevnega reda, je od dneva objave sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja, dostopna in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan, od 8. do 13. ure. Zahtevo delničarja in predlog sklepa, bo uprava posredovala delničarjem na njihovo pisno zahtevo in v roku 3 dni od dneva prejema zahteve za posredovanje. Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca presečnega dne (konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine) vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15% kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica. V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo predlagane točke dnevnega reda.
Talum d.d. Kidričevo Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti