Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 2011/135 Ob-4638/11 , Stran 2195
Št. 2011/135 Ob-4638/11
Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Destrnik, Vintarovci, 2253 Destrnik, tel. 02/761-92-50, faks: 02/761-92-52, e-pošta: obcina.destrnik@destrnik.si. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena 2.1 Nepremičnine: parc. št. *88/1 in 872/2, stavba, dvorišče, travnik, k.o. Jiršovci, v skupni izmeri 1.185 m2, izhodiščna cena 32.678,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2 Nepremičnine: parc. št. 415/2 in 416/6, nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 82 m2, k.o. Janežovci, izhodiščna cena 3.280,00 EUR. parc. št. *12/1, nezazidano stavbno zemljišče, k.o. Drstelja, v izmeri 115 m2, izhodiščna cena 115,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.3 Nepremičnine: parc. št. 570 gozd, k.o. Stavešinci, v izmeri 5751 m2, izhodiščna cena 4.888,35 EUR; parc. št. 878, njiva, k.o. Stavešinci, v izmeri 2450 m2, izhodiščna cena 3.185,00 EUR; parc. št. 606/2, gozd, Trnovski Vrh, v skupni izmeri 11.800 m2 delež Občine Destrnik 7/125 – 660,80 m2, izhodiščna cena 561,68 EUR; parc. št. 817/1, gozd, k.o. Jiršovci, v izmeri 5.072 m2, izhodiščna cena 4.970,56 EUR; parc. št. 11/2, gozd, k.o. Bišečki Vrh, v izmeri 7.265 m2, izhodiščna cena 6.175,25 EUR; parc. št. 50/1, 50/2 in 51/2, sadovnjak in gozd, k.o. Destrnik, v skupni izmeri 3.646 m2, izhodiščna cena 4.010,60 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj navedene nepremičnine. Nepremičnine se prodaja po načelu »videno-kupljeno« in so proste vseh bremen. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno, pod točko »2.3« in parc. št. 12/1 pa morajo biti uresničeni pogoji o predkupni pravici po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan v 15 dneh po sprejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Destrnik pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug najugodnejši ponudnik. Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku tridesetih dneh od podpisa prodajne pogodbe. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v register Slovenije (z izpisom iz AJPESa). Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Destrnik, številka: 01218-0100016674, odprt pri Banki Slovenije. 5. Ponudba Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatki o ponudniku, z dokazili: dokazilo o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz poslovnega registra Slovenije za pravne osebe, priglasitveni list za samostojne podjetnike, – ponudba, s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene, – številko transakcijskega računa ponudnika (zaradi vračila varščine). Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena prodajalcu najkasneje do 17. 10. 2011 do 14. ure, v tajništvu Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik. Ponudba mora biti v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis, če se prijavlja pod točko: 2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2011-1«, 2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2011-2«, 2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2011-3«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe v sredo, dne 19. 10. 2011 ob 11. uri, v prostorih sejne sobe Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik. b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja. d) Občina Destrnik lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 7. Rok za predložitev ponudbe Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Destrnik do 17. 10. 2011 do 14. ure. Zaprta ovojnica mora biti označena s pripisom, če se prijavlja pod točko: 2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2011-1«, 2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2011-2« 2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2011-3«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 8. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Destrnik pri Miranu Čehu, tel. 02/761-92-56 ali e-naslov: miran.ceh@destrnik.si. Ogled nepremičnin je mogoč ob predhodni najavi na tel. 02/761-92-59 (Anton Kovačec) ali e-naslov: anton.kovacec@destrniuk.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin je objavljeno na spletni strani Občine Destrnik: http://www.destrnik.si, v pisni obliki pa ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni pisarni občine.
Občina Destrnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti