Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-316/2011 Ob-4637/11 , Stran 2193
Št. 478-316/2011 Ob-4637/11
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08, 30/10) objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na rastilu
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ID za DDV: SI 83111697. 2. Predmet prodaje: Les na rastilu na nepremičninah, parc. št. 635 in parc. št. 2003, obe k.o. 1565, k.o. Marindol. Na nepremičnini parc. št. 635, k.o. 1565, k.o. Marindol se prodaja 10 dreves iglavcev, skupaj 4,5 m3 izbranega in označenega drevja, vse v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije št. 3408-07-0780- A222/2010 z dne 5. 11. 2010 o odobritvi poseka izbranih dreves. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki so izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Na nepremičnini parc. št. 2003, k.o. 1565, k.o. Marindol se prodaja 565 dreves listavcev, skupaj 1417 m3 izbranega in označenega drevja, vse v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije št. 3408-07-0780- A121/2010 z dne 14. 10. 2010 o odobritvi poseka izbranih dreves. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki so izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik, mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja in spravilo lesa morata biti izvedena najpozneje do 31. 12. 2011. Po končani sečnji in spravilu lesa je treba urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah. Sečišče je potrebno urediti takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih sortimentov. Sečnjo in spravilo lesa je potrebno opraviti tako, da se gozd čim manj poškoduje, posebej pa gozdna tla, gozdno mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne prometnice. Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora izvajalec del pridobiti sam. 3. Izhodiščna cena Izhodiščna cena za prodajo skupaj 1.421,50 m3 izbranega in označenega drevja znaša 40.000,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji 20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno. 4. Prodaja po tej ponudbi se vrši v celoti po načelu »videno–kupljeno«. Izbrani ponudnik prevzame kupljeno stvar v posest z dnem sklenitve pogodbe o prodaji lesa na rastilu, lastninsko pravico na posekanem lesu pa pridobi po plačilu celotnega zneska kupnine za les na rastilu. 5. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na rastilu. 6. Varščina Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti lesa, brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic 00 478-316/2011. Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu varščine, mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo, po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Ponudnik lahko ponudbo za nakup lesa umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v ponudbi. 7. Pogoji in kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani ponudniki za popolno ponudbo: – da je ponudnik veljavno registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih – dokazilo o registraciji dejavnosti (dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimentov), – da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, opredeljenega v Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09 – odl.US): uničevanje gozdov ali ni bil obsojen za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem ali zaradi takega ravnanja ni bil pravnomočno obsojen, – da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež, – da poda pisno zagotovilo, da bo sečnjo in spravilo izbranega in označenega drevja izvedel najpozneje do 31. 12. 2011, – da poda pisno izjavo, da bo izvedbo sečnje in spravila lesa izvedel v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije št. 3408-07-0780- A222/2010 z dne 5. 11. 2010 o odobritvi poseka izbranih dreves in z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije št. 3408-07-0780- A121/2010 z dne 14. 10. 2010 in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije, – da poda pisno izjavo, da se strinja z dogovorom o pogodbeni kazni, kolikor sečnje in spravila lesa ne bo izvedel najpozneje do 31. 12. 2011 ali ne bi izpolnjeval obveznosti po pogodbi o prodaji lesa na rastilu, – da poda pisno izjavo, da je kot kupec hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa na rastilu, – samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe, – navedbo predmeta javne ponudbe, – navedba ponujene cene, brez davka na dodano vrednost, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne cene, – da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega zbiranja ponudb ni imel blokiranega transakcijskega računa, – izjavo, da je tehnično, kadrovsko in finančno sposoben izvesti sečnjo in spravilo gozdnih sortimentov, pri čemer navede tudi tehnično opremo s katero razpolaga ter število in kvalifikacijo oseb, ki bodo sodelovale pri sečnji in spravilu lesa, – izjavo, da ponudnik soglaša z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo, – dokazilo o plačani varščini, – parafirana pogodba o prodaji lesa na rastilu. 8. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo neposredno v sprejemni pisarni občine. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 4. 10. 2011 do 9. ure dopoldan. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj – ponudba za nakup lesa na rastilu«. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 7. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Ponudnik lahko oblikuje ponudbo sam, lahko pa se posluži razpisne dokumentacije prodajalca. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisijo za vodenje in nadzor postopka odprodaje lesa na rastilu, ki bo po zaključku postopka predlagala županji izbor najugodnejšega ponudnika. Županja Občine Črnomelj odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja z lesom na rastilu: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 10. Sklenitev pogodbe Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črnomelj sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, lahko Občina Črnomelj podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji lesa na rastilu. Obveznost pravočasne in pravilne izvedbe sečnje in spravila lesa se utrdi z v pogodbi dogovorjeno pogodbeno kaznijo. Izvedba sečnje in spravila lesa in z njimi povezanih varstvenih del ter vzpostavitev gozdnega reda je podrobneje urejena v pogodbi o prodaji lesa na rastilu. Vsi stroški izvedbe sečnje, stroški spravila lesa, stroški vzpostavitve gozdnega reda in ostalih gozdnih del bremenijo kupca. 11. Način in rok plačila kupnine Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati Občini Črnomelj v roku 15 dni od izdaje računa s strani Občine Črnomelj. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno v kupnino po pogodbi o prodaji lesa na rastilu. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Občina Črnomelj ima v primeru razveze pogodbe o prodaji lesa na rastilu pravico zadržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plača v postopku zbiranja ponudb. 12. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina. 13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 4. 10. 2011 ob 10. uri dopoldan, na sedežu občine v mali sejni sobi. Odpiranje ponudb je javno. Pri odpiranju lahko sodelujejo tudi ponudniki oziroma njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili. 14. Rok vezanosti na ponudbo: ponudba mora biti veljavna do 30. 11. 2011. 15. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za prodajo lesa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo o prodaji lesa na rastilu po tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom brezobrestno povrne že plačana varščina. Ponudnikom se v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo lesa na rastilu, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na spletni strani Občine Črnomelj http://www.crnomelj.si/. Kontaktna oseba: Katarina Plut, 07/306-11-09 (e-pošta: katarina.plut@crnomelj.si).
Občina Črnomelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti