Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 122/2011 Ob-4629/11 , Stran 2192
Št. 122/2011 Ob-4629/11
Javni poziv
za vključitev v projekt podjetno v svet podjetništva
1. Izvajalec javnega poziva: izvajalec javnega poziva je Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje. 2. Podlaga za izvedbo javnega poziva: Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2010–2012, ki je bil sprejet na 74. seji Sveta zasavske regije dne 25. 3. 2010. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Občina Zagorje ob Savi. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete ``Razvoj regij``, prednostne usmeritve ``Regionalni razvojni programi``. 3. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je vključitev brezposelnih mladih izobraženih oseb v projekt Podjetno v svet podjetništva. 4. Namen poziva in opis projekta: projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest v Zasavju. Končni cilj projekta je formiranje uspešnih podjetij s strani udeležencev projekta in odpiranje novih delovnih mest v teh podjetjih. Projekt, katerega sofinancer je tudi Občina Zagorje ob Savi, je usmerjen v razvoj podjetništva načeloma prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi oziroma realizacijo, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo. Projekt se bo načeloma izvajal v Mrežnem inkubatorju RCR v Zagorju, zaradi svojega pomena na razvoj podjetništva v Zasavju pa ima širši, regionalni pomen. V projektu naj bi v obdobju dveh let sodelovalo 40 udeležencev, po okvirno 10 udeležencev v obdobju šestih mesecev. Prvih 10 udeležencev se je v projekt vključilo 1. 12. 2010, nato bodo sledile oziroma sledijo še tri skupine. V teku projekta se bo razvijalo najmanj 8 podjetniških projektov oziroma idej. Kandidati naj bi v obdobju šestih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej v skupinah ali sami formirali podjetja, v katerih bi se tudi zaposlili. V primeru, da kandidat ne doseže izhodnih ciljev projekta, to je lastništvo/solastništvo v novoustanovljeni gospodarski družbi oziroma ustanovitev druge primerne oblike in zaposlitev v ustanovljenem podjetju v okviru projekta ali samozaposlitev kot samostojni podjetnik, se ne more več vključiti v ta ali podobne programe v okviru Regionalnega centra za razvoj. Natančnejši opis projekta je sestavni del razpisne dokumentacije. 5. Pogoji za vključitev v projekt oziroma pogoji za kandidiranje V projekt se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: – Imajo V., VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na šolski oziroma študijski program oziroma vrsto študija). – imajo stalno bivališče v Občini Zagorje ob Savi in so hkrati aktivni iskalci zaposlitve, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, – so ob prijavi stari manj kot 45 let. Prednost bodo načeloma imeli kandidati, ki – imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na študijski program oziroma vrsto študija) in so hkrati ob prijavi stari manj kot 35 let. Kolikor ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo hkrati oba prednostna kriterija, bodo imeli prednost pred ostalimi kandidati tisti, ki izpolnjujejo le enega od dveh prednostnih kriterijev, pri čemer ima višjo prioriteto kriterij izobrazbe kot kriterij starosti. Kandidati morajo ob prijavi priložiti izpolnjen vprašalnik, ki je poleg prijavnega obrazca del razpisne dokumentacije. 6. Merila za izbor kandidatov in način izbora kandidatov O ustreznosti kandidatov bo odločala strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija). Odločitev o izboru sprejme komisija na osnovi izpolnjenih pogojev za vključitev, izpolnjenega vprašalnika ter na osnovi opravljenih razgovorov s potencialnimi kandidati oziroma ocene njihovih podjetniških potencialov, znanj in interesov. Komisija si pridržuje pravico, da v primeru presežka števila prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vse prednostne kriterije, opravi razgovore in nadaljnji izborni postopek le med temi kandidati oziroma po lastni presoji povabi na razgovor in vključi v izborni postopek določene posamezne kandidate, ki ne izpolnjujejo vseh oziroma nobenega od prednostnih kriterijev. Komisija lahko po opravljenem razgovoru zavrne vključitev določenega kandidata v projekt, kljub temu, da izpolnjuje razpisne kriterije, kolikor presodi, da ni primeren za vključitev v projekt. V primeru presežka kandidatov lahko komisija izvede še dodatno presojo sicer primernih kandidatov. RCR si pridržuje pravico, da lahko v primeru premajhnega števila ustreznih kandidatov v projekt naknadno vključi druge udeležence ne glede na predhodno omenjene razpisne pogoje, torej tudi brezposelne s stalnim bivališčem v občinah zasavske statistične regije ali kandidate z nižjo stopnjo izobrazbe oziroma višjo starostjo. Kandidati, ki so v projektu že sodelovali, ne morejo ponovno sodelovati v projektu v nobenem primeru. 7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru Prijave (obrazec št. 1) z izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2) ter s fotokopijo dokazila o izobrazbi in fotokopijo osebnega dokumenta lahko oddate v tajništvu RCR in sicer do 7. 10. 2011 do 12. ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje, in sicer do 7. 10. 2011 (velja poštni žig tega dne). Na sprednji strani kuverte mora biti oznaka: ``Ne odpiraj! Prijava na Javni poziv za vključitev v projekt Podjetno v svet podjetništva.`` Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni. V primeru ugotovitve nepopolne vloge bo komisija v roku petih dni po odpiranju pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Komisija bo kandidate pisno pozvala na razgovore. O izboru bodo kandidati pisno obveščeni. Pritožba na odločitev komisije ni možna. Z izbranimi kandidati bo podpisana pogodba o zaposlitvi za čas šestih mesecev, s predvidenim pričetkom delovnega razmerja konec oktobra ali v začetku novembra. 8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 7. 10. 2011, med 9. in 12. uro po tel. 03/566-05-04 ali 03/566-05-06 oziroma preko elektronskega naslova: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu RCR, zainteresirani jo bodo lahko prejeli po pošti oziroma po mailu. Potencialni udeleženci v projektu bodo lahko pridobili dodatne informacije o vsebini in poteku projekta tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim kandidatom, in sicer 29. 9. 2011 ob 9. uri na sedežu RCR. Kolikor se bodo kandidati želeli udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo na mail: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si do vključno 28. 9. 2011. 9. Razpisna dokumentacija: Obrazec št. 1:Prijava Obrazec št. 2: Vprašalnik Obrazec št. 3: Opis projekta Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o zaposlitvi
Regionalni center za razvoj d.o.o. Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti