Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-0020/2011-4 Ob-4622/11 , Stran 2192
Št. 478-0020/2011-4 Ob-4622/11
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem Občine Kozje za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kozje
1. Ime in sedež prodajalca – organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, tel. 03/800-14-00, faks 03/800-14-16, e-pošta: obcina.kozje@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1368/11, k.o. Kozje. Zemljišče se nahaja v Poslovno obrtni coni Kozje. Območje, kjer se nahaja zemljišče, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana cesta s pločnikom in javno razsvetljavo, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, cevna kanalizacija za elektro in telefonski priključek. Vpadni jaški za meteorno in fekalno kanalizacijo, elektro in telefonsko omrežje se nahajajo na samem zemljišču. 3. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino znaša 63.350,00 €. V ceno ni vštet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Cena predstavlja samo vrednost zemljišča, v ceni ni zajet komunalni prispevek. V sklopu individualne gradnje si je investitor na svoje stroške dolžan sam zagotoviti: hišne priključke za meteorno in fekalno kanalizacijo od vpadnih jaškov na parceli do novo grajenega objekta, cestni priključek, elektro priključek skupaj s prostostoječo merilno omarico, telefonski priključek skupaj s priključno omarico. Višina varščine znaša 6.335,00 €. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Rok za oddajo ponudbe, oblika, pogoji pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: a) pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje do 4. 10. 2011 do 10. ure na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo in ki obsega naslednje podatke in listine: – naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe; naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe); – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pravne osebe preložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS oziroma v EU; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Kozje, odprt pri Banki Celje, št. računa 01251-0100003805, sklic 00 75507-7221002-2011, z navedbo »Varščina – prodaja nepremičnine«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano. c) Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb. h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. 5. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 2011 ob 11. uri, v prostorih Občine Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po javnem zbiranju ponudb. 6. Način in rok plačila kupnine Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Kozje, št. računa 01251-0100003805, sklic 00 75507-7221002-2011, odprt pri Banki Celje, v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Kozje bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnino v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroške notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime). Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. 8. Podrobnejše informacije Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Andreji Reher, tel. 03/800-14-14 oziroma po elektronski pošti: andreja@obcina-kozje.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Kozje: www.obcina-kozje.si.
Občina Kozje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti