Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 352-2/2011 Ob-4620/11 , Stran 2191
Št. 352-2/2011 Ob-4620/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 11. 2010 objavlja Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so: 1. Stanovanje št. 35, v skupni izmeri 76,30 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 48.900,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 2. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri 51,71 m2, na naslovu Hrušica 71d, Hrušica. Izklicna cena znaša 24.516,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 3. Stanovanje št. 3, v skupni izmeri 50,42 m2, na naslovu Hrušica 71d, Hrušica. Izklicna cena znaša 28.080,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico 4. Stanovanje št. 10, v skupni izmeri 41,56 m2, na naslovu Hrušica 119, Hrušica. Izklicna cena znaša 26.580,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 5. Stanovanje št. 52, v skupni izmeri 61,56 m2, na naslovu Cesta revolucije 1b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 38.880,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb so last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico. 3. Pogoji za udeležbo na razpisu V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine – stanovanja oziroma poslovnega prostora (z navedbo naslova in številke stanovanja oziroma poslovnega prostora)« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter e-mail pošiljatelja. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000011, s pripisom » varščina za nakup stanovanja – oziroma poslovnega prostora (z navedbo stanovanja oziroma poslovnega prostora)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 4. Potek razpisa Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja oziroma poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 3. 10. 2011, do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 3. 10. 2011 po 15. uri, ne bodo upoštevane. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti