Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 1403003428 Ob-4621/11 , Stran 2190
Št. 1403003428 Ob-4621/11
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 6. 9. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje. II. Opis predmeta prodaje: 1. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1817/2, 1818/2, k.o. Ajdovščina, v skupni izmeri 984 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 68.880,00 EUR; 2. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 804/6, 805/17, k.o. Brstje, v skupni izmeri 767 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 76.700,00 EUR; 3. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1564/7, 1564/8, k.o. Vič, v skupni izmeri 126 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 59.220,00 EUR; 4. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1381, k.o. Ajdovščina, v izmeri 193 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 12.545,00 EUR; 5. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 60/5, 60/4, 59/7, 53/4, 51/4, 52/4, 61/4, k.o. Daljnji vrh, v skupni izmeri 7.023 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 596.955,00 EUR; 6. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Luče 119, 3334 Luče, parc. št. 64/1, k.o. Luče, v skupni izmeri 614 m2, skupna neto tlorisna površina stanovanjskega objekta znaša 195,90 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 66.000,00 EUR. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 20% DDV oziroma 2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe. IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. V. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št. 06000-0112292446, odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. c) Pisna ponudba mora vsebovati: – Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja, – Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, – Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko, – Ponudbi je potrebno priložiti: 1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba. 2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. 3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine. 5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje. VI. Rok za oddajo ponudbe: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 9. 2011 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. VII. Drugi pogoji: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti; – Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji; – Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe; – Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe; – Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec; – Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe. VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-99-20.
DARS d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti