Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 0166/2011 Ob-4619/11 , Stran 2189
Št. 0166/2011 Ob-4619/11
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09), Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 101/08) in Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Ljubljana za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID za DDV: SI41717031. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje so 3 poslovni prostori – lokali, locirani v 4. etaži (pritličju) objekta, na naslovu Šmartinska 58, Ljubljana, v katastrski občini Zelena Jama. Lokali so izdelani do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni kupec pa si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za ogrevanje vseh lokalov je predvidena kompaktna toplotna postaja, ki je locirana v toplotni postaji TP 2 v 3. etaži objekta A3. Za vsak lokal je predviden priključek hladne vode. Topla sanitarna voda za potrebe lokala se pripravlja individualno v vsakem lokalu. Predviden je tudi priključek elektrike ter telefonska instalacija do lokala. Prodajalec je predlagal vpis etažne lastnine na nepremičninah s parc. št. 1488/16, 1488/17, 1488/18, 1488/19, 1488/6 in 1488/13, vse k.o. Zelena jama. Naveden zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice na navedenih nepremičninah se je v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn št. 35281/2010. Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalih je trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost. Podrobnejši opis lokalov: 2.1 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402, v 4. etaži (pritličje) na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 118,17 m2 in 3 parkirna mesta v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-15, v izmeri 14,30 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-16, v izmeri 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-17, v izmeri 14,30 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Izhodiščna cena: 226.100,00 EUR. 2.2 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403, v 4. etaži (pritličje) na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 84,25 m2 in 3 parkirna mesta v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-35, v izmeri 14,25 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-36, v izmeri 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-37, v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Izhodiščna cena: 171.700,00 EUR. 2.3 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404, v 4. etaži (pritličje) na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 51,75 m2, shramba v 3. etaži objekta, v izmeri 8,50 m2, v skupni izmeri 60,25 m2, in 2 parkirni mesti v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-14, v izmeri 14,30 m2 in parkirno mesto z ID: 12706-1028-38, v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Izhodiščna cena: 113.900,00 EUR. Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali. 3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik. 3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. 3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe. 4. Predmet oddaje in izhodiščna cena najema Posamezen poslovni prostor bo predmet oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo posameznega poslovnega prostora po tem javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za konkreten posamezen poslovni prostor šteje za neuspešno, če organizator tega javnega zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Predmet oddaje so 3 poslovni prostori, podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega zbiranja ponudb. 4.1 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402 Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša: 9,64 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 118,17 m2 skupaj 1.139,16 EUR). Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 3 parkirna mesta, v skupni izmeri 41,10 m2 znaša 101,11 EUR). 4.2 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403. Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša 9,64 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 84,25 m2 skupaj 812,17 EUR). Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 3 parkirna mesta, v skupni izmeri 41 m2 znaša 100,86 EUR). 4.3 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404. Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša: 9,64 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 60,25 m2 skupaj 580,81 EUR). Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 2 parkirni mesti, v skupni izmeri 28,55 m2 znaša 70,23 EUR). Navedene izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo. Podlaga za določitev cene najema posameznega parkirnega mesta je Sklep o stanovanjski najemnini – za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 136/04, 16/05) in ni predmet zbiranja ponudb v skladu s tem javnim zbiranjem ponudb. 5. Pogoji najema: 5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – najeto«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali. 5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za m2 poslovnega prostora in shrambe, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik. 5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva navedenega na računu (t.j. predvidoma do 15 v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela v najemnino. 5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od najema, plačano varščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine (v primeru ponudbe za nakup nepremičnine) oziroma varščino v višini ene izhodiščne cene najema celotne nepremičnine, tj. poslovnega prostora s pripadajočo shrambo in pripadajočimi parkirnimi mesti (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441, sklic na številko 1201–0002. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) (Priloga 1), – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene za nakup ali najem nepremičnine, (priloga 2), – priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (priloga 3, 4, 5, 6, 7). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. 6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišče organizatorja: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici. Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki: – »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 2 Zelena jama – Ne odpiraj!«, – »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 3 Zelena jama – Ne odpiraj!«, – »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 4 Zelena jama – Ne odpiraj!« ali – »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 2 Zelena jama – Ne odpiraj!«, – »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 3 Zelena jama – Ne odpiraj!«, – »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 4 Zelena jama – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene na navedeni naslov do vključno 6. 10. 2011, do 10. ure. 6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje priloge: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne podjetnike posameznike) oziroma dokazilo o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od dneva, določenega za oddajo ponudbe (izpis iz sodnega registra ali izpis iz registra AJPES) (Priloga 3). – dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od 30 dni, od dneva določenega za oddajo ponudbe (Priloga 4) – program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru (Priloga 5) – potrdilo o plačani varščini (Priloga 6) – pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07) (Priloga 7) – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (Priloga 7) – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo. 7. Dodatne informacije in dokumentacija za pripravo ponudbe Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo, podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem, v katerih je navedena zahteva po prilogi, se priloži zahtevan dokument. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma najemom in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak, tel. 306-15-46, email: karmen.pintar@ljubljana.si. Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 6. 10. 2011 na sedežu organizatorja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, z začetkom ob 10.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik. 8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni. 8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. 8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe ali najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. Besedilo tega javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana: www.jssmol.si in Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si. V dnevnem časopisu Delo je objavljeno zgolj obvestilo o objavi javnega zbiranja ponudb. Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe ter obrazci za pripravo ponudbe in so objavljene samo na zgoraj navedenih spletnih straneh Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti