Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 56/2011 Ob-4643/11 , Stran 2186
Št. 56/2011 Ob-4643/11
Svet Centra za socialno delo Črnomelj, na podlagi sklepa 8. redne seje Sveta Centra za socialno delo Črnomelj, z dne 9. 9. 2011, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Črnomelj. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US:U-I-104/92, 8/96, 8/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 12.. člena Statuta Centra za socialno delo Črnomelj, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – pet let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha, – izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku. Strokovni izpit iz upravnega postopka mora oseba opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta. ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha, – izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku. Strokovni izpit iz upravnega postopka mora oseba opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta. Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let in bo sklenil/a pogodbo o zaposlitvi za določen čas mandatnega obdobja. Mandat bo nastopil/a, ko bo po končanem izbirnem postopku podal soglasje še minister, pristojen za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Kraj opravljanja dela: Center za socialno delo Črnomelj, Ulica 21. oktobra 9, 8340 Črnomelj. Prijavi morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – življenjepis izpolnjen v obliki Europass, dostopen na spletni strani: http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx, – overjeno fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna delovna doba, – potrdilo delodajalca o navedbi in trajanju del na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, kolikor imajo višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zaradi zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, – dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda, – dokazilo o opravljenem izpitu iz Zakona o splošnem upravnem postopku, – program dela z vizijo razvoja Centra za socialno delo Črnomelj. Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo program dela z vizijo razvoja Centra za socialno delo Črnomelj za naslednje mandatno obdobje. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Črnomelj, Ulica 21. oktobra 9, 8340 Črnomelj, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Črnomelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti