Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-16/2011 Ob-4649/11 , Stran 2183
Št. 478-16/2011 Ob-4649/11
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV SI48768111. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja Predmet prodaje so nepremičnine v k.o. 1460 – Šentpeter, navedene v tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedene nepremičnine nahajajo v območju stavbnih zemljišč, oznaka EUP OTO/1-in sicer je osnovna namenska raba nepremičnin območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba (PNR) nepremičnin SS – stanovanjske površine, podrobnejše površine (PNR) nepremičnin SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava. Nepremičnini parc.št. 160/162, 160/259, k.o. 1460 – Šentpeter, sta komunalno opremljeni z naslednjo komunalno opremo: priključni jašek kanalizacije, prosto-stoječa elektro omarica, uvoz na zemljiško parcelo. Nepremičnine imajo možnost priključitve na vodovodno omrežje v neposredni bližini. Nepremičnina parc.št. 160/78, k.o. 1460 – Šentpeter je samostojna gradbena parcela in ni komunalno opremljena. Nepremičnina parc.št. 160/259, k.o. Šentpeter se nahaja v območju varovanja kulturne dediščine: Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) na območjih arheoloških najdišč, ki so registrirana kulturna dediščina, velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji). Nepremičnina parc.št. 160/162, k.o. Šentpeter je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti v korist Mestne občine Novo mesto. Najnižji znesek višanja vseh navedenih nepremičnin je razviden v tabeli. Predmet višanja je izklicna cena nepremičnin. Izklicna cena ne vključuje akontacije komunalnega prispevka in pripadajočega davka – 20% DDV. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno za nakup nepremičnine. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine, akontacije komunalnega prispevka in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino (cena dosežena na javni dražbi) bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še: – akontacijo komunalnega prispevka, kot izhaja iz tabele. Navedena akontacija komunalnega prispevka za zgrajeno cestno, vodovodno, kanalizacijsko omrežje, javno razsvetljavo in objekte ravnanja s komunalnimi odpadki je izračunana na podlagi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10), ob upoštevanju velikosti celotne zemljiške parcele in ocenjene neto tlorisne površine objekta 180 m2. Plačana akontacija komunalnega prispevka se upošteva pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka, zato ne zapade pod plačilo DDV. Plačani znesek se revalorizira ob upoštevanju mesečnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, od dneva plačila dalje; – pripadajoči davek (20% davek na dodano vrednost) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 3. 10. 2011 in sicer: – za parc. št. 160/162, k.o. 1460 – Šentpeter, ob 8. uri; – za parc. št. 160/259, k.o. 1460 – Šentpeter, ob 8.15; – za parc. št. 160/78, k.o. 1460 – Šentpeter, ob 8.30. Dražitelji se bodo morali pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklicom št. 47820-80-2011, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – navesti parc.št. nepremične, k.o. 1460 – Šentpeter; Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera Ocvirk, tel. 07/393-92-93, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto: http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti