Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-7-2011 Ob-4594/11 , Stran 2180
Št. 478-7-2011 Ob-4594/11
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), ter Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbo, v lasti Občine Jesenice, za leto 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet prodaje: 1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba, v izmeri 102 m2, in dvorišče, v izmeri 319 m2, k.o. Jesenice (2175), ki predstavlja: – stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim zemljiščem in – pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261. 2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža, v izmeri 20 m2, sadovnjak, v izmeri 271 m2 in njiva, v izmeri 72 m2, k.o. Jesenice (2175), ki predstavlja: – pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in – pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 1257. Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno skupaj. Preko severnega dela nepremičnine s parc. št. 988/2, k.o. Jesenice (2175) poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini ca. 9 m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2, k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175) v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava. III. Vrsta pravnega posla: Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja Izklicna cena za nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175) skupaj znaša 172.000,00 EUR. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR. V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 5. 10. 2011 ob 15. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. VII. Višina varščine Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175) v višini 17.200,00 EUR (10% izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47872011, s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175)«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175) se prodajata kot celota – izključno skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2% od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: · potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, · potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), · dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa: – da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.; – da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba; · potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.), · potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe, · izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.), · morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)). 5. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in določili Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). IX. Dodatne informacije o nepremičninah Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin in za ogled predmetnih nepremičnin lahko pokličete na tel. 04/586-93-04, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 4. 10. 2011. Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice: (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/razpisi).
Občina Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti